POMOC ROZWOJOWA FRANCJI DLA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W LATACH 1981-2009

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

FRANCE’S DEVELOPMENT ASSISTANCE FOR DEVELOPING COUNTRIES IN 1981-2009

Abstract

Od drugiej połowy lat czterdziestych XX w. pomoc rozwojowa jest z jednej strony elementem polityki zagranicznej państw rozwiniętych (donatorów), a z drugiej − sposobem finansowania krajów rozwijających się (odbiorców). Wśród głównych założeń leżących u jej podstaw wskazuje się przekonanie o korzystnym wpływie na wzrost i rozwój gospodarczy, względy regionalne i kulturowe, humanitaryzm i poczucie moralnej odpowiedzialności za kolonializm. Wśród motywów przyznawania pomocy wskazuje się też promowanie rozwoju sektora prywatnego, demokratyzację oraz walkę z terroryzmem. Wielowymiarowość instrumentu polityki zagranicznej, jakim jest pomoc rozwojowa, umożliwia jego dysponentowi realizację szerokiego spektrum celów, w tym planów geopolitycznych i geostrategicznych. Pobudki donatora mają decydujące znaczenie zarówno przy geograficznej, jak i sektorowej alokacji pomocy oraz decydują o doborze form i instrumentów jej przekazywania. Francja jest jednym z największych donatorów pomocy rozwojowej w Europie i w związku z przeszłością kolonialną posiada bogate doświadczenia w stosunkach międzynarodowych z krajami rozwijającymi się. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny francuskiej pomocy rozwojowej z punktu widzenia jej motywacji do udzielania pomocy rozwojowej w latach 1981-2009 z perspektywy faktycznie podejmowanych działań w badanym okresie.
Since the second half of the 20th century, development assistance has been an important element of foreign policy of developed countries (donators) as well as a way of financing the development in developing countries (recipients). Its positive effect on the economic growth and development, regional interests, cultural issues, humanitarianism and moral responsibility for colonialism are among the main reasons for that aid. Promotion of the private sector development, democratic governance as well as fighting terrorism have also been mentioned recently as factors supporting the granting of aid. The multidimensional character of this instrument allows donators to realise a wide range of goals, including geopolitical and geostrategic ones. Donators’ incentives are essential for the selection of the forms and instruments of aid transfer. One of the main world and European donators of aid is France. This country has rich experience in international relations with developing countries due to its historical ties with former colonies around the world. For this reasons, France’s development assistance in years 1981-2009 has been chosen for the analysis. The goal of this paper is to evaluate French disbursements on aid in the context of its incentives for development promotion and the realisation of the country’s own national interests.

Description

Sponsor

Keywords

Pomoc rozwojowa, Development assistance, Polityka zagraniczna, Foreign policy, Motywacja, Interests

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 165-182

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego