NOWE ŚRODKI OCHRONY POKRZYWDZONEGO W POLSKIM PRAWIE KARNYM PROCESOWYM NA TLE EUROPEJSKIEJ POLITYKI KARNEJ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

NEW MEASURES PROTECTING THE VICTIM IN POLISH CRIMINAL PROCEEDINGS

Abstract

Przedmiotem rozważań są w szczególności nowe rozwiązania karnoprocesowe, które w wyniku zmian Kodeksu postępowania karnego ustawą z 5 listopada 2009 r., zaczęły obowiązywać w polskim porządku prawnym z dniem 8 czerwca 2010 r. Analiza postanowień Decyzji Ramowej 2001/220 WSiSW i uczynienie jej punktem odniesienia oceny ostatnich zmian w polskim prawie karnym procesowym pozwala uznać, że znowelizowane lub nowe przepisy – w zakresie, w jakim odnoszą się one do sytuacji procesowej pokrzywdzonego – powinny być postrzegane jako instrumenty ochrony karnoprocesowej i pomocy karnoprocesowej dla ofiar przestępstw. Polski ustawodawca w omawianej nowelizacji rozszerza zakres uprawnień procesowych pokrzywdzonych będących osobami fizycznymi, ale tym samym jednocześnie wyrównuje (w zakresie przyznanych środków ochrony i pomocy karnoprocesowej) ich pozycję procesową z pozycją posiadaną już przed nowelizacją przez pokrzywdzonych nie będących osobami fizycznymi. Procesowa ochrona pokrzywdzonych w toku procesu karnego jest realizowana na kilku płaszczyznach i różnymi środkami. Wprowadzone do polskiego systemu prawa zmiany wpisują się w europejski nurt ochrony karnoprocesowej ofiar przestępstw i jako środki pomocy karnoprocesowej mogą stanowić realne wsparcie dla pokrzywdzonych.
The paper focuses on the new solutions in criminal proceedings arising from the amended Code of Criminal Procedure in force in Poland as of 8 June 2010. The assessment of the recent changes in Polish criminal proceedings was made using the analysis of the Framework Decision 2001 220 of the Justice and Home Affairs Council of the EU which served as a reference point. It was established that the amended, or new, regulations aim to provide instruments that protect and support the victim. The rights of a victim who is a natural person have been extended and levelled up to the position of victims who are not natural persons which was already guaranteed to them before the Code was amended. The procedural protection of victims in the course of a criminal trial is offered at many levels, or platforms, using different methods. The recent amendments to the Polish Code of Criminal Procedure are in line with the developments in that area in the EU and provide a more comprehensive protection of a victim while ensuring general support as well.

Description

Sponsor

Keywords

Proces karny, Polish criminal proceedings, Ochrona pokrzywdzonych, Protection of victim, Pomoc ofiarom przestępstw, Supporting the victim, Nowelizacja k.p.k. z 2010 r., Amendments to the Polish Code of Criminal Procedure of 8 June 2010

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 29-38.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego