Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego

Title alternative

The realization of tasks of local government units by means of public-private partnership

Abstract

The subject of this doctoral dissertation is employing the public – private partnership concept by Polish local government units. Being a form of cooperation between a public entity and a private partner, this concept provides the local communes, districts and province self-governments with new, broader opportunities for implementing their tasks. Thus the dissertation focuses first of all on issues such as: the idea and principles of local government units functioning in Poland (including implementation of public utility tasks and running business activity by the units in questions), the idea of public- private partnership along with its examples found in some countries and the stance adopted by the European Union in this regard, as well as the practical aspects of employing the public-private partnership model by local government units. On the basis of questionnaire surveys conducted in the Wielkopolska region, the stance taken by Wielkopolska communes to the concept of public-private partnership was analysed.
Tematem niniejszej pracy doktorskiej jest zagadnienie wykorzystania przez polskie jednostki samorządu terytorialnego partnerstwa publiczno – prywatnego. Jako forma współpracy podmiotu publicznego z partnerem prywatnym daje ono gminom, powiatom i samorządom województw nowe i szersze możliwości realizacji przypisanych im zadań. Tym samym dysertacja koncentruje się przede wszystkim na takich zagadnieniach jak: istota i zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (w tym realizacja przez nie zadań użyteczności publicznej i prowadzenie działalności gospodarczej), istota partnerstwa publiczno – prywatnego wraz z przykładami jego wykorzystania w wybranych krajach i stanowiskiem Unii Europejskiej w przedmiotowym zakresie, a także praktyczne aspekty zastosowania partnerstwa publiczno - prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe przeanalizowano ponadto stanowisko gmin województwa wielkopolskiego wobec problematyki partnerstwa publiczno – prywatnego.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

Samorząd terytorialny, Local government, Partnerstwo publiczno, Public private, Prywatne, Partnership

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego