Wielopodmiotowość współczesnej polskiej polityki językowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Spośród licznych składowych polityki językowej autor skupia się na wybranych podmiotach aktywnych w bieżącej polskiej polityce językowej, a mianowicie na Sejmie, niektórych ministerstwach i agendach rządowych, wpływowych jednostkach, władzach samorządowych, mediach i Kościele katolickim. W celu zaprezentowania dominują- cych obecnie kierunków działań analizie poddano decyzje podejmowane aktualnie przez kreatorów polityki językowej. Zwrócono uwagę na takie zjawiska, jak brak centralnej kontroli i koordynacji polskiej polityki językowej, sprzeczne cele realizowane przez jej aktorów, decyzje wzmacniające lub osłabiające status języka polskiego, a także przypadki naruszenia obowiązującego prawa (np. ustawy o języku polskim z 7.09.1999).

Description

Abstract (The Multi-Actor Nature of Current Polish Language Policy and Planning). From among varied layers of language policy and planning (LPP) the author focuses on the selected who or the actors involved in current Polish LPP, namely the Parliament, ministries and government agencies, influentials, local authorities, media and the Catho- lic Church. To highlight the dominant tendencies a range of issues undertaken by policy implementers is examined, e.g. a lack of central control or coordination of Polish LPP, contradictory objectives pursued by its actors, decisions fostering or weakening the status of Polish or cases of acting against Polish law in force (e.g. the Polish Language Act of 7 September 1999).

Sponsor

Keywords

polityka językowa, polityka językowa Polski, ustawa o języku polskim

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s.99-107

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego