Kreowanie materialnych i nazewniczych upamiętnień jako element polonizacji przestrzeni miejskiej Poznania w latach 1919-1930

Title alternative

Creating material and naming commemorations as an element of polonization of the urban space of Poznań in the years 1919-1930

Abstract

Rozprawa poświęcona jest powstawaniu w Poznaniu w latach 1919-1930 materialnych i nazewniczych upamiętnień postaci, wydarzeń, i innych fenomenów historycznych, a także analiza dyskursu i kontekstu społecznego jaki wiązał się z tą działalnością. Polem dla tej aktywności była przestrzeń miejska postrzegana jako terytorium podlegające symbolicznemu zawłaszczeniu przez szeroko rozumianych dysponentów władzy. Działalność w dziedzinie trwałej komemoracji w przestrzeni miejskiej Poznania prowadzona była nie tylko przez władze miasta, ale także inne instytucje i organizacje społeczne dążące do upamiętniania danych fenomenów. Tym samym generowało to konflikty i spory związane z podziałami politycznymi oraz sprzecznymi interesami decydentów, odmiennym światopoglądem i postrzeganiem roli upamiętniania. Omawiane tu praktyki stanowiły element działań polonizacyjnych miasta i to właśnie ujęcie z tej perspektywy pozwoliło właściwie podjąć się ich analizy. Badania objęły proces dekonstrukcji niemieckich upamiętnień oraz kreowania po 1919 roku nowych, polskich komemoracji, uwzględniający genezę poszczególnych realizacji, proces ich tworzenia, towarzyszący temu dyskurs i okoliczności ich odsłonięcia. The dissertation is devoted to creation in Poznań in the years 1919-1930 material and naming commemorations of characters, events and other historical phenomena, as well as an analysis of the discourse and social context that was involved with this activity. The field for this activity was the urban space perceived as a territory subject to symbolic appropriation by broadly understood holders of power. Activities in the field of permanent commemoration in the urban space of Poznań were carried out not only by the city authorities, but also by other institutions and social organizations striving to commemorate given phenomena. Thus, it generated conflicts and disputes related to political divisions and conflicting interests of decision-makers. The practices discussed here constituted an element of the city's Polonization activities and it was the approach from this perspective that made it possible to properly analyze them. The research covered the process of deconstructing German commemorations and creating new Polish commemorations after 1919, taking into account the genesis of individual realizations, the process of their creation, the accompanying discourse and the circumstances of their unveiling.

Description

Wydział Historii

Sponsor

Keywords

Poznań, II Rzeczpospolita, polonizacja, praktyki komemoratywne, pomniki, Poznan, Second Polish Republic, polonization, memorial practices, monuments

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego