Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-02-18

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Binding effect of a Constitutional Tribunal interpretational ruling upon an administrative court

Abstract

Niniejsza rozprawa doktorska porusza problem związania sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego. W rozprawie zawarto charakterystykę źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, przytoczono definicje wyroku interpretacyjnego skonstruowane w doktrynie oraz wskazano odmienne stanowiska i kontrowersje dotyczące kompetencji do wydawania tego typu orzeczeń przez Trybunał. Omówione zostały podobne instytucje prawne w niemieckim i austriackim systemie prawnym. Odrębny rozdział rozprawy poświęcony został instytucji niezawisłości sędziowskiej w odniesieniu do sędziego sądu administracyjnego. Ostatni rozdział rozprawy zawiera obszerne przedstawienie poglądów prezentowanych w orzecznictwie Sądu Najwyższego jak i sądów administracyjnych, oraz propozycję własnego stanowiska autora rozprawy, sprowadzającą się w uproszczeniu do wskazania, że co do zasady sąd administracyjny jest tego typu wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego związany, ale w wyjątkowych sytuacjach, opierając się na konstytucyjnych zasadach, może orzec odmiennie.
This Ph.D. thesis concerns the binding effect of Constitutional Tribunal interpretational rulings on administrative courts. In this thesis the characteristics of Polish legal system and sources of generally binding law are discussed together with the definition of ‘interpretational ruling’ in legal doctrine, as well as controversy over the Tribunal’s competence to issue such rulings. Similar institutions of German and Austrian law are also addressed. Another chapter of the thesis is dedicated to the issue of the independence of an administrative court judge. The last chapter of the thesis extensively describes the standpoint of jurisprudence, especially that of the Supreme Court and Supreme Administrative Court, and provincial administrative court rulings. In this part of the thesis the author’s view of the problem is also provided, namely that an administrative court is, as a rule, bound by an interpretational ruling of the Constitutional Tribunal and cannot question the mere fact of its issuance. However, in exceptional situations based on other constitutional principles it is allowed to reject the standpoint in an interpretational ruling and assess a case in another manner.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

sąd administracyjny, administrative court, Trybunał Konstytucyjny, Constitutional Tribunal, wyrok interpretacyjny, Interpretational ruling, bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji, direct application of constitutional regulations, niezawisłość sędziowska, judicial independence

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego