Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów jako szczególny rodzaj postępowania administracyjnego

Title alternative

Proceeding concerning the protection of collective interests of consumers as a special type of administrative proceeding

Abstract

Przedmiotem rozprawy jest postępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Główna teza pracy dotyczy możliwości uznania tego postępowania za szczególny rodzaj postępowania administracyjnego. Procedura ta charakteryzuje się wieloma odmiennościami, w porównaniu do ogólnego postępowania administracyjnymi, które zostały szczegółowo omówione w poszczególnych częściach pracy. Należy zwrócić uwagę w szczególności na takie kwestie jak: (i) szczególna, materialnoprawna podstawa podjęcia przez Prezesa UOKiK działań w tych sprawach, tj. naruszenie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 1 uokik); (ii) nieznane ogólnemu postępowaniu administracyjnemu etapy procedowania, tj. wystąpienie w trybie art. 49a ust. 1 uokik (tzw. wystąpienie miękkie) oraz postępowanie wyjaśniające; (iii) liczne odrębności związane z postępowaniem w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (tzw. postępowanie właściwe); (iv) swoisty cel rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa UOKiK, a więc wyeliminowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z rynku. Na podstawie popełnionej w omawianej rozprawie rozważań, podpartych poglądami doktryny, a także tezami wypracowanymi w orzecznictwie, stwierdzić można, że postępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów stanowi szczególny rodzaj postępowania administracyjnego.
The subject matter of this thesis is a proceeding concerning the protection of collective interests of consumers. The main point of this work concerns the possibility of considering this procedure as a special type of administrative proceeding. This procedure is characterized by many differences compared to the general administrative proceeding. These are the following issues: (i) the specific, material legal basis of taking actions in such cases (a breach of the prohibition of practices infringing collective consumer interests); (ii) soft law request to the entrepreneurs and preliminary proceeding as the specific phases of this procedure (unknown in the general administrative proceeding); (iii) a number of differences related to proceeding concerning practices infringing collective consumer interests; (iv) a specific purpose of this proceeding – eliminating practices infringing collective consumer interests form the market. On the basis of the deliberations made in this thesis, supported by opinions of the doctrine and jurisprudence, it can be concluded that the proceeding in matters concerning the protection of collective interests of consumer is a special type of administrative proceeding.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

ochrona konkurencji i konsumentów,, competition and consumer protection, postępowanie administracyjne, administrative proceeding, Prezes UOKiK, President of UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów, collective interests of consumers

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego