KONCEPCJA DEMOKRACJI DELIBERACYJNEJ JAKO ODPOWIEDŹ NA POSTULAT USPRAWNIENIA DEMOKRACJI PRZEDSTAWICIELSKIEJ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

THE CONCEPTION OF DELIBERATIVE DEMOCRACY AS A RESPONSE TO THE DYSFUNCTION OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY

Abstract

Autor prezentuje główne założenia koncepcji demokracji deliberacyjnej. Koncepcja ta − której teoretyczne zaplecze stanowią dwie kluczowe teorie współczesnej filozofii polityki: teoria działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa i teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa − rozwijana jest przez rozmaitych autorów od lat 80. XX w. i uznawana za inspirujące źródło rozwiązań (także w wymiarze praktycznym) dla niwelowania dysfunkcji demokracji w wydaniu przedstawicielskim. W artykule zaprezentowano także konkretne przykłady istniejących − a także ciągle testowanych − deliberacyjno-inkluzyjnych form partycypacji publicznej i politycznej, stanowiących praktyczną stronę prezentowanej koncepcji deliberacyjnej demokracji.
*The author presents the main foundations of the conception of deliberative democracy. This conception, whose theoretical background constitute two key theories of the contemporary philosophy of politics, i.e. the theory of communicative action and the theory of justice by Jürgen Habermas and John Rawls, respectively, has been worked on by various researchers, presented in papers since the 1980s and is regarded as an inspiring source of solutions (also in practical aspects) for correcting the inadequacies of narrowly procedural, representative democracy. Specific examples (still undergoing tests) of the functioning of the deliberative-inclusive forms of public and political participation that constitute the practical side of presented conception of deliberative democracy have also been presented.

Description

Sponsor

Keywords

Demokracja deliberacyjna, Deliberative democracy, Teoria działania komunikacyjnego, Theory of communicative action, Teoria sprawiedliwości, Theory of justice, Habermas Jürgen, Rawls John

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 215-229

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego