Neodidagmata, nr 33/34, 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Promotorstwo doktorów
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Smoleń-Przybylska, Alfreda
 • Item
  Denek K., Uniwersytet w społeczeństwie wiedzy, WSPiA, Poznań 2011, III tomy
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Zając, Antoni
 • Item
  Metoda projektów płaszczyzną wzajemnego dostrajania się szkoły i Digital natives…
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Dylak, Stanisław
  Współczesna szkoła potrzebuje zmiany, przede wszystkim w zakresie stawiania uczniom odpowiednich dla nich wyzwań. Odpowiadać winna na wyzwania, jakie stawia współczesny świat, ten pozaszkolny. Przede wszystkim potrzebuje integracji – uspójnienia swych podmiotów: nauczycieli i uczniów, w ich myśleniu, działaniu czy radowaniu się z bycia w szkole. Takim narzędziem uspójnienia może być metoda projektów – stwarza uczniom możliwość pozostania w Internecie z jednoczesnym wykonywania szkolnych zadań oraz wprawiania się w podejmowaniu odpowiedzialności za własne uczenie się.
 • Item
  XIX-wieczna szkoła w XXI stuleciu
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Gawrecki, Lechosław
  Pokolenie XXI wieku żyje w epoce informacji i techniki elektronicznej a uczy się w szkole, której organizacja oraz sposób kształcenia i traktowania uczniów wywodzą się z końca XIX wieku. Słabnie oddziaływanie instytucjonalne, zwłaszcza szkoły i kościoła, a rośnie siła wpływów mediów, Internetu i telekomunikacji komórkowej. Są to główne przyczyny problemów dydaktycznych i wychowawczych we współczesnej szkole. Autor dokonał analizy cech ery społeczeństwa informacyjnego. Przedstawił cztery propozycje zmian w systemie pracy oświatowej: 1) zwiększyć środki finansowe na oświatę; 2) zmienić system kształcenia i doskonalenia nauczycieli na bardziej powiązany z praktyką szkolną; 3) wzmocnić pozycję dyrektora szkoły tak, aby miał on istotny wpływ na wzrost efektywności oddziaływań kierowanej placówki; 4) stworzyć w państwie lobby proinnowacyjne, wspierające zmiany w oświacie i tworzyć atmosferę akceptacji dla tych zmian.
 • Item
  Modele myślenia o reformowaniu oświaty
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Kwieciński, Zbigniew
  Autor analizuje siedem głównych modeli (wzorów, paradygmatów) o reformowaniu systemów oświaty: pedagogizm, reformizm, podejście systemowe, podejście dialektyczne, sceptycyzm (socjologizm), odszkolnienie (deschooling), eklektyzm (reformy pozorowane), ukazuje główne różnice i podobieństwa.
 • Item
  Teoretyczne i aplikacyjne aspekty jakości kształcenia akademickiego
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Denek, Kazimierz
  W artykule podjęto próbę ukazania istoty jakości uniwersyteckiego kształcenia, która posiada walor wartości teoretycznej i utylitarnej. Scharakteryzowano jej synonimy, determinanty, uwarunkowania i wyznaczniki oraz empiryczne wyrażanie w drodze pomiarów i badań efektywności. Uczyniono to w kontekście usług społecznych i wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji, wskazując na kluczowe wyzwania dla uniwersyteckiej dydaktyki zorientowanej na spójne ujmowanie celów i efektów.
 • Item
  Spisy treści
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012)
 • Item
  Dokąd zmierza polska edukacja?
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Śliwerski, Bogusław
  This paper addresses the problems of the democratization of education, which are part of school everyday reality and school system management policy in Poland. The most important is the possibility of creating the democratic process of social adaptation for new generation. The essential for building the society – the category of democratization, becomes a base for educational politics in Poland in new structural conditions after 1989
 • Item
  Nauczyciel w świecie medialnym
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Muszyński, Heliodor
  The article discusses the consequences for the work of modern school and teacher which arise from mankind’s entrance into “the media epoch”. Modern techniques of gathering, storage, processing and reproduction of all types of information can no longer be treated as means of aiding the teacher’s work with the simultaneous preservation of the traditional model of schools’ functioning. Teachers have found themselves now in “the media world”, which make them face totally new challenges. The article considers some directions of transformations which are indispensable in the modern educational system.
 • Item
  O istocie medialności młodego pokolenia
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Morbitzer, Janusz
  A modern young person lives in a world of elefctronic media that is changing fast and is co-created by television. He or she is almost constantly connected to the Internet via computer, cellular phone, tablet, ipod, ipad etc. Media are basic means for playing, having fun, learning and working. New media, including social portals like Facebook, Nasza Klasa or Wikipedia totally change the func-tional environment of the young generation, so-called digital natives, and to a large extent shape their life style. The paper presents an analysis of the nature of the young generation mediality. Special attention was paid to the negative influence of watching television by children up to 3–4 years old and changes in the brain neuronal structure experienced by the internauts, including their educational consequences. A new learning concept, the connectivism, was presented in a critical way. It as-sumes that the knowledge is no more stored in human brain but in the Internet. The understanding by the net generation representatives of the two most important axiological categories connected with the Internet, i.e. freedom and responsibility, was also discussed. The young generation mediality is multi-dimensional and complicated. Its recognition is important for the correct realisation of educational tasks and also for the optimal shape of the educational model. The model must be adjusted to the expectations and possibilities of the digital natives for whom the global network is no more an external tool used sometimes but a place of everyday liv-ing. The nature of the young generation mediality is best characterised by a sentence from the “Net children manifest”: we do not use the network, we live in it and with it.
 • Item
  Profesor Wacław Strykowski – pedagog w świecie technologii
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Lewowicki, Tadeusz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego