Bohemistyka, 2009, nr 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Komunikace dětí v mediálním prostředí
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2009) SVOBODOVÁ, Jindřiška
  Autorka se na materiálu, který získala z medií, snažili vysledovat a popsat nejtypičtější tendence, které při komunikaci respondentů předškolního a mladšího školního věku doprovázejí výstavbu replik, vznikajících jako reakce na otázky přesahující běžný zkušenostní komunikační komplex. Ve sledovaných mediálních dialozích hrála ovšem zásadní roli skutečnost, že moderátorce se dařilo v průběhu všech komunikačních událostí vytvářet ve studiu pozitivní atmosféru, děti se tedy nebály odpovídat a kooperovaly i v případech, kdy odpověď na otázku neznaly, a byly proto nuceny improvizovat.
 • Item
  O významech sloves typu jít a typu chodit v češtině (Pohled kognitivní)
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2009) SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie
  Slovesa typu jít/chodit, běžet/běhat, nést/nosit atd., obvykle označovaná jako slovesa pohybu, poutají opakovaně pozornost badatelů a badatelek zabývajících se slovanskými jazyky. Důvodem je především to, že tato slovesa se chovají v mnohém jinak než „běžná” slovesa nedokonavá. Dosavadní analýzy uvedených českých sloves využívají zejména metody funkčně-strukturní a každý z typů (typ jít i typ chodit) se snaží popsat pomocí minimálního počtu obvykle velmi abstraktních rysů. V této práci se autorka pokouší – s využitím kognitivního přístupu k jazyku – ukázat „významy” obou typů sloves jako uspořádané a vzájemně propojené struktury.
 • Item
  Tymcza, narka, bezva, senza – procesy skracania w czeszczyźnie i polszczyźnie mówionej
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2009) KRAWCZYK, Katarzyna
  Artykuł traktuje o procesach skracania w języku czeskim i polskim. Materiał egzemplifikacyjny pochodzi w znacznej mierze z języka młodzieży czeskiej i polskiej, ponieważ tę grupę społeczną uważa się za najbardziej kreatywną grupę użytkowników języka, przy czym zwraca się uwagę na fakt, że w języku czeskim skrótowce występują również w języku mówionym dorosłych Czechów częściej, niż ma to miejsce na gruncie polszczyzny. Autorka zauważa także panującą w obu językach tendencję do skracania słów pochodzenia angielskiego m.in. na drodze procesów derywacyjno-abrewiacyjnych, np. net < internet, noťas < notebook itd.
 • Item
  Možnosti predikce negativního jazykového transferu
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2009) Daněk, Jan
  Autor představuje problematiku negativního jazykového transferu jako významný faktor způsobující u nerodilých mluvčích jazyka tvorbu defektních výpovědí. Je popsáno využití kontrastivní analýzy několika českých a anglických sloves mluvení (konkrétně sloves říci/říkat/říkávat, mluvit, hovořit, povědět/povídat, oznámit, informovat a konstatovat na jedné straně a sloves speak, talk, say a tell na straně druhé) k predikci projevů negativního jazykového transferu u anglicky mluvících studentů češtiny jako cizího jazyka. Na tomto příkladě autor demonstruje možnost stanovení obtížnosti jazykového učiva na základě výsledků kontrastivního lingvistického výzkumu.
 • Item
  Reklama a style funkcjonalne języka. Zarys problematyki
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2009) Cieciura, Piotr
  Autor prezentuje zarys szerokiego zagadnienia reklamy wobec stylów funkcjonalnych języka. Na początku przytacza cele komunikatu reklamowego opracowane przez znanych lingwistów J. Brabca i J. Bralczyka. Następnie autor prezentuje przegląd stanowisk językoznawców czeskich i polskich na temat przynależności tekstów reklamowych do danego stylu języka (styl publicystyczny, administracyjny, artystyczny bądź samodzielny styl reklamy), by ostatecznie dojść do wniosku, że pytanie o styl tekstów reklamowych pozostaje otwarte.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego