Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1878
Title: Kształcenie odtwarzające środowisko immersyjne dla przyswajania języka obcego
Other Titles: Education that recreates immersive environment for foreign language acquisition
Authors: Bestrzyński, Wiesław
Keywords: środowisko immersyjne
immersive environment
immersja
immersion
aktywności
activities
przyswajanie języka
language acquisition
uczenie się
learning
Neodidagmata
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011, ss.161-174
Abstract: Artykuł prezentuje odtwarzanie immersji języka naturalnego i procesów jego przyswajania przy pomocy różnych aktywności, włączając w to dramę, przeglądanie Internetu, zastosowanie komputera czy odtwarzacza mp3. Ekspozycja na język obcy, jak też interakcja ze spontanicznym tworzeniem zdań, są konieczne dla zaistnienia procesu przyswajanie języka. Zasoby językowe, w ich najczystszej formie, są dostępne przez uczenie się via Internet, zarówno jak przez interaktywne czynności, włączając w to czat, wideokonferencje, portale społecznościowe, a nawet wtedy, gdy używa się systemu operacyjnego PC lub obcojęzycznego programu komputerowego. Artykuł ukazuje zarówno teorię, jak i pewne porady praktyczne, odnoszące się do codziennego nauczania języka, polepszające doświadczenia językowe uczniów.
This article presents recreation of the natural language immersion and consequent acquisition processes by means of different activities including drama, internet exploration, computer and mp3 player use. Exposure to foreign language, as well as meaningful interaction with spontaneous generation of sentences are necessary for the language acquisition process to take place. Language resources, in their purest form, are available through distant learning via the Internet, as well as interactive activities including chats, videoconferences, social networking and even when using English language operating system for your PC and other computer programmes. The article presents both theory and some practical advice on everyday language teaching practice improving the students’ language experience.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1878
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 31/32, 2010/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neo3132-161-174.pdf555.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.