Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1957
Title: EFEKTY INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W SFERZE POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO
Other Titles: EFFECTS OF POLAND’S INTEGRATION WITH THE EUROPEAN UNION IN POLISH INTERNATIONAL TRADE
Authors: Jantoń-Drozdowska, Elżbieta
Majewska-Bator, Maria
Keywords: Międzynarodowa integracja gospodarcza
International economic trade integration
Handel zagraniczny
International trade
Struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego Polski
Geographical structure
Structure of products in Polish international trade
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 237-253
Abstract: Integrację Polski z Unią Europejską zapoczątkował Układ Europejski, który nabrał mocy prawnej 1 lutego 1994 r., a jego część handlowa weszła w życie już 1 marca 1992 r. Efektem stopniowej liberalizacji obrotów handlowych, a następnie akcesji (1 maja 2004 r.) był wzrost obrotów towarów z krajami UE. Oznacza to wzrost udziału eksportu do i importu z UE, ale także rozwój wymiany z krajami rozwijającymi się, co było konsekwencją przyjęcia przez Polskę preferencyjnych umów handlowych z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz innymi krajami rozwijającymi się w ramach systemu Ogólnego Systemu Preferencji (GSP), obejmującymi także Wspólnotę Niepodległych Państw. Wpływ integracji z UE na strukturę rzeczową handlu zagranicznego Polski był mniejszy, co po stronie eksportu może świadczyć o niewielkim wzroście nowoczesności i konkurencyjności polskiej oferty.
Poland’s integration with the European Union started with the European Agreement which came into force on 1 February 1994. Its commercial part, however, was implemented already on 1 March 1992. Gradual liberalisation of commercial regulations and Poland’s subsequent accession to the EU on 1 May 2004 allowed wider commercial trading with other EU member states and was not reduced to higher imports and exports within the EU only. It also enabled increased trading with non-member states, possible through preferential contracts with the developing states of Africa, the Caribbean and Pacific Islands and other countries, including the Union of Independent States. All this was possible under the General System of Preferences (GSP). The impact of the EU integration on the structure of products that are subject of commercial trading have been much smaller. That is why the quality of Polish goods in terms of higher competitiveness and more advanced production technology of the goods offered for export has not much improved.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1957
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. ELŻBIETA JANTOŃ-DROZDOWSKA, MARIA MAJEWSKA-BATOR RPEiS 2-2011.pdf165.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.