Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22924
Title: Przekład intersemiotyczny w edukacji polonistycznej
Other Titles: Intersemiotic translation in Polish language education
Authors: Zienkiewicz-Franczak, Ewa
Advisor: Grodecka, Aneta. Promotor
Keywords: intersemiotyczność
intersemiotics
przekład
intersemiotic translation
dydaktyka polonistyczna
Polish didactics
interpretacja
interpretation
sztuki plastyczne
art
Issue Date: 2018
Abstract: Do wyboru tematu rozprawy skłoniły doświadczenia wyniesione z pracy nauczycielskiej. W pracy doktorskiej rozpatruję zagadnienie przekładu intersemiotycznego z trzech różnych perspektyw: teoretycznoliterackiej, edytorskiej i dydaktycznej. Główny cel rozprawy to szczegółowe oświetlenie metody „przekładu intersemiotycznego”, odtworzenie recepcji tego pojęcia w humanistyce. Innym ważnym celem jest konfrontacja teorii naukowej z praktyką szkolną, czemu służą analizy materiałów dydaktycznych i badania empiryczne wśród uczniów i studentów. W rozdziale pierwszym badam sposób rozumienia „przekładu intersemiotycznego” w opracowaniach z zakresu literaturoznawstwa oraz prac z nauki o sztuce. W sposób szczególny interesuje mnie recepcja pojęcia w obszarze dydaktyki polonistycznej, jego miejsce w badaniach dydaktyków. W rozdziale drugim omawiam intersemiotyczność z punktu widzenia edukacji wczesnoszkolnej, skupiam uwagę na ilustracji, książkach obrazowych i zbiorach ekfraz dla najmłodszych czytelników. W następnej części pracy prezentuję przekład intersemiotycznego z perspektywy szkolnej i edytorskiej. W dalszej części rozdziału omawiam przykłady „dobrych praktyk” w zakresie intersemiotyczności, korzystając z opracowań dydaktycznych. Czwarty rozdział to opis badań empirycznych prowadzonych w latach 2015-2017 w Niepublicznym Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Badania objęły operacje w sferze znaczeń (konotacji), doznania wielozmysłowe (odwołanie do semiotyki sensorycznej) i sferę emocji (antropologia kulturowa).
The subject of the dissertation was selected under the influence of my teaching experience. In my dissertation, I perceive intersemiotic translation in three different ways: theoretical, literary, and didactic. The main objective of the dissertation is a detailed presentation of the "intersemiotic translation" method, the reconstruction of the reception of this concept in the humanities. Another important goal is the confrontation of scientific theory with school practice by means of an analysis of didactic materials and empirical research among pupils and students. In the first chapter, I examine the perception of "intersemiotic translation" in literary studies and works on art. I am particularly interested in the reception of the concept in the field of Polish didactics, its place in the studies. The analyses show that intersemiotic translation opens up various types of literary and artistic combinations, such as an illustration as an editorial supplement, author's illustration, poster, and ekphrasis. Next, I present intersemiotic translation from a school and editorial perspective. In the same chapter I provide and discuss examples of "good practices" in the field of intersemioticity, using the didactic studies. The fourth chapter is a description of empirical research conducted in the years 2015-2017 at the Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży in Lubsko and at the Adam Mickiewicz University in Poznań. The research included operations in the sphere of meaning (connotation), multi-sensory experience (reference to sensory semiotics) and the sphere of emotions (cultural anthropology).
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/22924
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska.pdf89.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.