Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24219
Title: Kształcenie katechetów Diecezji Kaliskiej do pracy w edukacji włączającej. Studium socjologiczno- katechetyczne
Other Titles: Educating the catechists of the Diocese of Kalisz for working in inclusive education
Authors: Ciesiółka, Iwona
Advisor: Szpet, Jan. Promotor
Keywords: edukacja włączająca
katecheta
kształcenie
niepełnosprawność
inclusive education
catechist
education
disability
Issue Date: Dec-2018
Abstract: Z roku na rok coraz więcej uczniów z niepełnosprawnościami uczy się w Polskich szkołach. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do grupy uczniów z niepełnosprawnością zalicza się: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, może realizować obowiązek szkolny w szkole: specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej. Decyzję o wyborze szkoły podejmuję rodzic/ prawny opiekun dziecka. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych określa się terminem edukacji włączającej. Coraz więcej dzieci z niepełnosprawnościami rezygnuje z kształcenia specjalnego na rzecz edukacji włączającej. Zatem konieczne jest, aby edukacja włączająca realizowała zarówno potrzeby uczniów jak i oczekiwania rodziców i nauczycieli. Jest to możliwe dzięki odpowiednio przygotowanym do pracy nauczycielom. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Zastosowano w niej paradygmat teologii pastoralnej, który realizuje się na trzech etapach: kryteriologicznym, kariologicznym i prakseologicznym. Przedstawione w dysertacji implikacje do odnowy mogą być wykorzystane dla zwiększenia efektywności kształcenia katechetów do pracy w edukacji włączającej. Przedstawiona dysertacja stanowi dopiero początek badań z katechetyki dotyczących efektywnego kształcenia katechetów do pracy w inkluzji. Jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa do realizacji nakazu „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Stanowi zarazem zaproszenie do kontynuacji podejmowanej problematyki badań.
Every year increasingly more pupils with disabilities study in Polish schools. Following the applicable educational law, the group of pupils with disabilities includes pupils who: are deaf, hard of hearing, blind, have a visual impairment, with reduced mobility, including aphasia, with intellectual disabilities, with autism, including Asperger syndrome, and associated disabilities. A child with special educational needs may attend a special, integrated or mainstream school. The parent/legal guardian of the child decides which school to choose. The education of pupils with disabilities in mainstream schools is referred to as inclusive education. Increasingly more children with disabilities resign from special education in favour of inclusive education. Therefore, it is essential that inclusive education meet both the needs of pupils and the expectations of parents and teachers. This is possible thanks to appropriately prepared teachers. The paper consists of five chapters. It uses the paradigm of pastoral theology, which is carried out in three stages: criteria-related, karyological, and praxeological. The implications for renewal presented in the dissertation can be used to increase the effectiveness of catechist education to work in inclusive education. The presented dissertation is only the beginning of the research on catechism concerning the effective education of catechists to work in inclusion. It is a response to Christ’s call to "Go out to the whole world; proclaim the gospel to all creation" (Mk 16, 15). At the same time, it is an invitation to continue the research activities.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/24219
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Iwona Ciesiółka.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.