Książki/rozdziały (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 313
 • Item
  Text Classification for Subjective Phenomena on Disaggregated Data and Rater Behaviour
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2023-04-22) Gajewska, Ewelina; Konat, Barbara; Vetulani, Zygmunt; Paroubek, Patrick
  Phenomena such as emotional experience and offensive language perception are highly subjective in nature. Yet, the dominant approach in building automatic emotion and hate speech detection systems is based on the opinion of the majority. Recently, however, a personalised or human-centred approach has been proposed by the computational social scientists. In the current paper, we propose a novel method for modelling individual perspective in emotion detection and abusive language recognition, following existing works in this area (Miłkowski et al., 2021). We show that the personalised approach that implements our Personalisation Metric (PM) outperforms traditional majority-based methods in regard to subjective phenomena such as emotion and abusive language detection. Proposed method could be successfully used in the development of more accurate classification models suitable for the opinions of individuals as well as in recommendation systems
 • Item
  Kompromis polityczny przy Okrągłym Stole w myśli społeczno-politycznej radykalnej opozycji w Polsce
  (Instytut Pamięci Narodowej, 2022-12-01) Brzechczyn, Krzysztof
  Celem artykułu jest prezentacja myśli politycznej radykalnej (tzw. niekonstruktywnej) opozycji wobec kompromisu przy Okrągłym Stole i jego następstw. Część pierwsza przedstawia klasyfikację postaw opozycji politycznej ze względu na stosunek do kompromisu politycznego z władzą komunistyczną. W opozycji można wyróżnić odłam umiarkowany i radykalny, a w każdym z nich dwa nurty – w odłamie umiarkowanym nurt ewolucjonistyczny i zwolenników przyspieszenia, a w radykalnym nurt pragmatyczny i fundamentalistyczny. Część druga przedstawia formy kontestacji zarysowującego się w latach 1988–1989 kompromisu politycznego – zarówno żywiołowe, jak i zorganizowane. Część trzecia przedstawia myśl społeczno-polityczną radykalnej opozycji dotyczącą przemian roku 1989. Przedmiotem analizy jest publicystyka prezentowana na łamach pisma „Wiadomości”, a także dokumenty programowe i publicystyka polityczna autorów sympatyzują cych z Grupą Roboczą KK NSZZ „Solidarność”, środowiskami anarchistycznymi (głównie Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego), Konfederacją Polski Niepodległej, Solidarnością Walczącą i Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość".
 • Item
  Wyjaśnianie historyczne w tradycji analitycznej filozofii historii
  (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022-12-11) Brzechczyn, Krzysztof
  Celem artykułu jest przedstawienie rozmaitych sposobów wyjaśniania stosowanego w praktyce badawczej historyków. Autor prezentuje model dedukcyjno-nomologiczny Hempla i dyskusję wokół stosowania praw naukowych w historii, wyjaśnianie działań ludzkich poprzez odwołanie się do założenia o racjonalności oraz wyjaśnianie przyczynowe i wyjaśnianie narracyjne.
 • Item
  Globalna nauka, globalni naukowcy
  (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022-11) Kwiek, Marek
  Autor analizuje funkcjonowanie globalnej nauki pokazując (1) skrajne nierówności indywidualnych osiągnięć naukowych i niesprawiedliwy rozkład produkcji wiedzy, (2) silne związki między dochodami naukowców i umiędzynarodowieniem nauki a produktywnością badawczą, (3) rosnące znaczenie międzynarodowych publikacji w krajowych systemach nauki, (4) różnicującą rolę badań w systemach szkolnictwa wyższego oraz (5) rolę różnic między mężczyznami i kobietami naukowcami w różnych wymiarach kariery akademickiej. Wskazuje na podstawową rolę dobrze przemyślanych fundamentów reform szkolnictwa wyższego we wspieraniu funkcjonowania polskich naukowców w światowym obiegu idei i innowacji. Pokazuje również, że do absorpcji globalnej wiedzy niezbędni są naukowcy – tylko oni są w stanie produkować globalną wiedzę i zarazem dokonywać jej przekładu na krajowe potrzeby. Globalizacja nauki stawia w centrum uwagi globalnego naukowca i jego indywidualne wybory zawodowe, takie jak sieci współpracy czy intensywność prowadzonych badań, pracującego na przecięciu nauki globalnej i krajowej. Globalizacja nauki promuje produktywnych uczestników globalnej konwersacji naukowej, funkcjonujących obok tradycyjnych naukowców lokalnych. Ponadto dzisiejsze wzorce publikacyjne silnie stratyfikują naukowców – pewne kanały publikacyjne liczą się radykalnie bardziej w karierze zawodowej naukowca niż inne; a niektóre kanały nie liczą się w niej wcale. Książka posługuje się niezwykle rozbudowanym materiałem empirycznym, poddając szczegółowej analizie dziesiątki tysięcy naukowców i setki tysięcy publikacji.
 • Item
  Academic vs. biological age in research on academic careers: a large-scale study with implications for scientifically developing systems
  (2022-04) Kwiek, Marek; Roszka, Wojciech
  Biological age is an important sociodemographic factor in studies on academic careers (research productivity, scholarly impact, and collaboration patterns). It is assumed that the academic age, or the time elapsed from the first publication, is a good proxy for biological age. In this study, we analyze the limitations of the proxy in academic career studies, using as an example the entire population of Polish academic scientists and scholars visible in the last decade in global science and holding at least a PhD (N = 20,569). The proxy works well for science, technology, engineering, mathematics, and medicine (STEMM) disciplines; however, for non-STEMM disciplines (particularly for humanities and social sciences), it has a dramatically worse performance. This negative conclusion is particularly important for systems that have only recently visible in global academic journals. The micro-level data suggest a delayed participation of social scientists and humanists in global science networks, with practical implications for predicting biological age from academic age. We calculate correlation coefficients, present contingency analysis of academic career stages with academic positions and age groups, and create a linear multivariate regression model. Our research suggests that in scientifically developing countries, academic age as a proxy for biological age should be used more cautiously than in advanced countries: ideally, it should be used only for STEMM disciplines.