Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6459
Title: „Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej
Other Titles: ”The library that learns” – changes in the organization and the management system at the Library of the University of Eastern Finland
Authors: Grabowska, Hanna
Keywords: Biblioteka Uniwersytetu Finlandii Wschodniej
Library of the University of Eastern Finland
National Repository Library
Biblioteka Uniwersytecka w Kuopio
Kuopio University Library
Biblioteka Uniwersytecka w Joensuu
Joensuu University Library
Organizacja ucząca się
Institution that learns
Issue Date: 2012
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2012, nr 16(25), s. 283-298
Abstract: Zmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.
The ever-changing, dynamic and increasingly more and more demanding environment of the modern research library exerts pressure on innovative processes related to changes in the applicable managing model. The article discusses the changes in the organization and the managing system at the library of the University of Eastern Finland that had to be effected as a result of a merging process of individual library units into one. The article provides a description of a number of the said transformations at the level of the organizational structure, acquisition policy, storage and circulation of resources and at the level of human resources management within the context of the concept of the institution that has to learn in the process and can adjust itself to unstable environment and the following changes. Within this concept, the library is also to be in position to be ready to adopt alternative solutions that would secure continuity and further development of the institution.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6459
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Biblioteka, 2012, nr 16 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanna Grabowska.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.