Polskie Stronnictwo Ludowe w rywalizacji wyborczej do samorządu wojewódzkiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Title alternative

Abstract

Polskie Stronnictwo Ludowe to z kilku względów partia wyjątkowa, wyróżniająca się od pozostałych ugrupowań na polskiej scenie politycznej. Przede wszystkim w udany sposób zachowała lokalne struktury z poprzedniego systemu politycznego i wykorzystała je w nowych warunkach ustrojowych. Pozwoliło to na udział partii, jako jedynego ugrupowania Trzeciej Rzeczypospolitej, w rywalizacji wyborczej pod własnym szyldem we wszystkich w pełni rywalizacyjnych wyborach (od 1991 roku). Ponadto program wyborczy partii koncentruje się na problemach polskiej wsi i rolnictwa. Konsekwentnie odwołuje się również do spuścizny polskiego ruchu ludowego oraz osób z nim związanych – W. Witosa, M. Rataja oraz S. Mikołajczyka. Uczestnicząc systematycznie w rywalizacji wyborczej PSL wielokrotnie zapewnia sobie udział w sprawowaniu władzy na różnych szczeblach. Na uwagę zasługuje jednak dobry wynik wyborczy osiągany przez ludowców w wyborach do władz regionalnych. Przeprowadzona analiza skłania autora artykułu do sformułowania kilku prawideł, które determinują wynik wyborczy ludowców do sejmików województw. Przede wszystkim zaplecze organizacyjno – kadrowe dla partii nie stanowią rolnicy, ale kadra kierownicza różnych instytucji publicznych. Elementem sprzyjającym silnej pozycji PSL jest posiadane rozwiniętych struktur partyjnych, sprawowanie władzy na niższych szczeblach oraz wsparcie lokalnych liderów opinii publicznej (sołtysów, prezesów OSP, KGW, itp.). Ponadto w przypadku PSL aktywność i mobilizacja aparatu partyjnego oraz elektoratu występuje wyłącznie w tych elekcjach, których wynik wyborczy ma zasadniczy wpływ na budowę struktur partyjnych, włącznie z możliwością obsady licznych stanowisk w administracji. Polish People’s Party (PPP), clearly distinguishable from other parties on the Polish political scene, is an exceptional organization due to several factors. First and foremost, it succeeded in preserving its local structures which existed during the former regime and has used them in the current political system. The circumstances allowed the party, as the only one of the Third Republic of Poland, to fully take part in all competitive elections (since 1991). Moreover, the electoral program of the party is focused on Polish agriculture and countryside issues, as well as it is consistent in its claim to the legacy of the Polish farmers’ movements and people connected with them: W. Witos, M. Rataj and S. Mikołajczyk. As a result of regular electoral rivalry, PPP has been at the helm of the authority at various levels of government numerous times. Especially, the good results achieved in the local elections are worth noting. The analysis has prompted the present author to formulate a few rules which determine the election results in the provincial assembly. Firstly, it is not the farmers who constitute the party’s pool of staff and are responsible for the party’s organization but authorities from various public institutions. What works in favor of the PPP’s strong position is its well-developed structure, exercising authority at the lower government level and the support of local public opinion leaders (village heads, heads of volunteer fire brigades, country housewives’ clubs, etc.). Furthermore, the party members as well as the constituency become more active only when the election results may have a significant impact on the party structures, including the possibility of appointing numerous administrative positions.

Description

Sponsor

Keywords

Polskie Stronnictwo Ludowe, sejmiki wojewódzkie, zarządy województw, rywalizacja wyborcza

Citation

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, Tom IX, 2012, ss. 240-258

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego