Artykuły naukowe (WPA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Motywacja osiągnięć funkcjonariuszy Służby Więziennej
  (Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2015) Poklek, Robert
 • Item
  Freedom of Speech in the Face of Terrorism – Selected International Law Regulations
  (Adam Mickiewicz University in Poznan, The Faculty of Law and Administration, 2018) Kowalska, Samanta
  The essay presents freedom of speech from the perspective of international law regulations. The phenomenon of terrorism is one of the most asymmetrical, amorphous and hybrid threats to international security and human rights. The author discusses freedom of speech in the context of anti-terrorism measures. Freedom of speech is a legal and axiological framework of democratic society. The media constitute an important source of information about social pathologies and threats. Terrorists use the media to depreciate the law and the state, and to generate chronic fear in society. The essay stresses the fact that a rational and informed approach to human rights should serve as a reference point for anti-terrorism. However, one cannot limit individual freedom in an arbitrary way. Public discourse helps reach an objective perception. This prevents the creation of a multiplied image, pseudo-reality and “double standards” for freedom of speech.
 • Item
  Human Rights Protection and Terrorism - Reflections in the Context of Strasburg Jurisprudence
  (Matej Bel University, Faculty of Political Sciences and International Relations /// Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2015) Kowalska, Samanta
  The phenomenon of terrorism is one of the most asymmetrical, amorphous and hybrid threats to international security. At the beginning of the 21st century, terrorism grew to a pandemic. Ensuring freedom and security of individuals and nations has become one of the priority postulates. Terrorism steps out of all legal and analytic-descriptive standards. An immanent feature of terrorism, e.g. is constant conversion into malicious forms of violence. One of the most alarming changes is a tendency for debasement of essence of law, a state and human rights. Assurance of safety in widely accessible public places and in private life forces creation of various institutions, methods and forms of people control. However, one cannot in an arbitrary way limit civil freedom. Presented article stresses the fact that rational and informed approach to human rights should serve as a reference point for legislative and executive bodies. Selected individual applications to the European Court of Human Rights are presented, focusing on those based on which standards regarding protection of human rights in the face of pathological social phenomena, terrorism in particular, could be reconstructed and refined. Strasbourg standards may prove helpful in selecting and constructing new legal and legislative solutions, unifying and correlating prophylactic and preventive actions.
 • Item
  Akty notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym - aspekty prawne i społeczne oraz implikacje transgraniczne / Notary Public's of the City of Kalisz in the Interwar Period 1918-1939 - Legal and Social Aspects as well as Cross-Border Implications
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2017) Kowalska, Samanta
  Akty notarialne są dokumentami, w których odzwierciedla się ówczesne prawo, normy i zasady życia społecznego przejawiające się w różnych obszarach działalności. Ze względu na zawiły i sformalizowany język prawniczy akty notarialne nie są łatwe do odkodowania oraz kwerendy naukowej. W artykule omówiono aspekty prawne i społeczne aktów kaliskich notariuszy z okresu międzywojennego. Ponadto wskazano na rzadko dostrzegane i poruszane implikacje transgraniczne aktów notariuszy kaliskich z okresu 1918-1939. Analiza aktów notarialnych może stanowić asumpt do rozważań nad współczesnym prawem i uniwersalną aksjologią.
 • Item
  Human Rights Protection and Terrorism – Reflections in the Context of Strasburg Jurisprudence
  (The Faculty of Political Science and International Relations UMB, 2015) Kowalska, Samanta
  The phenomenon of terrorism is one of the most asymmetrical, amorphous and hybrid threats to international security. At the beginning of the 21st century, terrorism grew to a pandemic. Ensuring freedom and security of individuals and nations has become one of the priority postulates. Terrorism steps out of all legal and analytic-descriptive standards. An immanent feature of terrorism, e.g. is constant conversion into malicious forms of violence. One of the most alarming changes is a tendency for debasement of essence of law, a state and human rights Assurance of safety in widely accessible public places and in private life forces creation of various institutions, methods and forms of people control. However, one cannot in an arbitrary way limit civil freedom. Presented article stresses the fact that rational and informed approach to human rights should serve as a reference point for legislative and executive bodies. Selected individual applications to the European Court of Human Rights are presented, focusing on those based on which standards regarding protection of human rights in the face of pathological social phenomena, terrorism in particular, could be reconstructed and refined. Strasbourg standards may prove helpful in selecting and constructing new legal and legislative solutions, unifying and correlating prophylactic and preventive actions.
 • Item
  Umowa międzynarodowa w sferze kultury - wybrane aspekty ustrojowo-prawne
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2016) Kowalska, Samanta
  W artykule omówiono rolę bilateralnych i multilateralnych umów międzynarodowych w ochronie oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Wskazano na potrzebę respektowania zasady pacta sunt servanda w stosunkach międzynarodowych. W rozważaniach podkreślono, iż umowa międzynarodowa jest nie tylko źródłem the international law, ale i środkiem pokojowej współpracy między państwami i narodami bez względu na ich uwarunkowania społeczne oraz ustrojowo-prawne.
 • Item
  Zabytki i dzieła malarstwa w kalejdoskopie czasu oraz zmieniających się wartości
  (WPA UAM, 2012) Kowalska, Samanta
  Artysta poprzez sztukę próbuje zdefiniować własne jestestwo, wyrazić duchowość, znaleźć ukojenie. Malarstwo nie jest tylko przejawem ekspresji artystycznej, ale także świadectwem życia i rozwoju człowieka. W niniejszym artykule przedstawiono w zarysie jak na przestrzeni czasu zmieniała się rola oraz sposób rozumienia dzieł sztuki. Nakreślono także podstawy prawne oraz działania legislacyjne, które podejmowano w Polsce na rzecz ochrony zabytków i dzieł sztuki. Rozważania dopełniają wywody o dawnych i współczesnych metodach konserwacji i renowacji dzieł sztuki.
 • Item
  Ochrona praw człowieka w świetle wybranych skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  (2014) Kowalska, Samanta
  W celu uskutecznienia ochrony praw człowieka zaczęto opracowywać regionalne akty prawne uwzględniające odmienności społeczne i kulturowe. Europejski system ochrony praw człowieka oscyluje wokół Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która stanowi podstawę orzekania w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC). W niniejszym artykule omówiono wybrane skargi indywidualne do ETPC w kontekście zachodzących zmian. Na początku XXI wieku zapewnianie wolności i bezpieczeństwa osobistego stało się jednym z najbardziej priorytetowych postulatów. Analiza omówionych skarg może być pomocna w wyborze i konstruowaniu nowych rozwiązań prawnych, systemowych, skorelowaniu prawa, działań zapobiegawczo-prewencyjnych oraz podniesienia świadomości społecznej w tej materii.
 • Item
  Wkład Polaków w kreację Listy "Pamięć Świata" UNESCO. Prawne aspekty ochrony ogólnoludzkiego dziedzictwa piśmienniczego
  (2014) Kowalska, Samanta
  Na Listę "Pamięć Świata" (Memory of the World International Register) UNESCO wpisuje się najcenniejsze zabytki i dokumenty dziedzictwa piśmienniczego ludzkości. Książki są świadectwem dziejów i przeobrażeń w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym oraz łącznikiem międzypokoleniowym. W niniejszym artykule omówiono prawną ochronę dokumentów, materiałów bibliotecznych i archiwaliów. Wskazano, iż poprzez umieszczanie polskich zabytków piśmiennictwa na Liście "Pamięć Świata" można ukazywać, popularyzować i krzewić wiedzę o wkładzie Polaków w dziedzictwo ogólnoludzkie. Istotną rolę w ochronie dziedzictwa piśmienniczego odgrywają skorelowane działania, które powinny być podejmowane także na drodze współpracy międzynarodowej. Podkreślono, iż działania w tym kierunku powinny mieć charakter bardziej spójny i rzeczywisty niż deklaratywny.
 • Item
  Akta notarialne Kalisza z okresu międzywojennego (1918-1939)
  (2012) Kowalska, Samanta
  Dzieje notariatów regionalnych należą do jednych z trudniejszych penetracji badawczych. Akta notarialne ze względu na złożoność i wysokie sformalizowanie języka prawnego oraz niezbyt kaligraficzne pismo są często pomijane w kwerendach. W celu ich właściwego odkodowania i zrozumienia należy przeanalizować przepisy prawne z różnych okresów, kontekst danego zdarzenia oraz uwarunkowania sensu largo. W artykule wskazano, iż akta notarialne mogą stanowić istotne źródło wiedzy do poznawania sytuacji społecznej, ustrojowej, ekonomicznej i kulturowej w okresie międzywojennym.
 • Item
  Podstawy prawne działalności notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym
  (2012) Kowalska, Samanta
  W artykule przedstawiono podstawy prawne, uwarunkowania oraz przeobrażenia w działalności kaliskich notariuszy w dwudziestoleciu międzywojennym. Po odzyskaniu niepodległości w mentalności, instytucjach i systemie notariatów nadal odzwierciedlały się wpływy z czasów zaborów. Unifikacja prawa w tym zakresie spowodowała zmiany także w funkcjonowaniu notariuszy w grodzie nad Prosną. Notariusze z byłego zaboru rosyjskiego mieli swój udział w tworzeniu nowych regulacji oraz struktur samorządu zawodowego w wolnej Polsce. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku – Prawo o notariacie rozpoczęło proces ujednolicania działalności notarialnej w skali kraju.
 • Item
  Rola sprawności moralnych w bezpieczeństwie emocjonalnym dziecka
  (Uniwersytet Szczeciński, 2013) Krzyśka, Sławomir
  W artykule poruszam problematykę bezpieczeństwa emocjonalnego opartego na sprawnościach moralnych. Bezpieczeństwo emocjonalne będące szczególnym rodzajem bezpieczeństwa ontologicznego to w dużym skrócie mechanizm gwarantujący poczucie tego bezpieczeństwa polegający na wypieraniu treści życia powodujących destrukcyjny wpływ na dalsze istnienie człowieka. Pojęcie to spopularyzował Erik Erikson, gdyż wykorzystał je do opisu procesu socjalizacji człowieka, która trwa przez całe jego życie. Z kolei Anthony Giddens w psychologii wykorzystał określenie bezpieczeństwa ontologicznego i utworzył kategorię analizy społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych. Obecnie badający zatrzymują się na kontekście społeczno-kulturowym i religijnym bezpieczeństwa ontologicznego. Większość badaczy uważa, że konieczne jest dla życia w społeczeństwie poczucie bezpieczeństwa ontologicznego oparte na powtarzalności wykonywanych czynności (obrzędy, zwyczaje, rytuały i obyczaje). Istota kulturowa czynności ludzkich polega na tym, że podmioty przestrzegają regułę, która łączy dany zabieg z jego znaczeniem. Wykonywane nawykowo reguły kulturowe, szczególnie utrwalane w ten sposób sprawności moralne, w danej wspólnocie wyznaczają zakres bezpieczeństwa ontologicznego w obrębie wspólnoty.
 • Item
  Projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board
  (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2013) Jakubczak, Bożena; Grzesiak, Jan
  Nauczyciele są kluczem do sukcesu każdej szkoły. Ale jak wszyscy, potrzebują odpowiednich narzędzi, aby wykonywać swoją pracę skutecznie. Tablice interaktywne SMART Board pozwalają na projektowanie i prowadzenie interaktywnych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych angażujących wiele zmysłów uczniów (nauczanie polisensoryczne i wielokanałowe). Dołączone do tablicy oprogramowanie SMART Notebook stanowi efektywne narzędzie tworzenia, rejestracji i prezentacji interaktywnych treści i zadań dydaktycznych dostępnych dla ucznia także po zakończeniu zajęć. Nie ulega wątpliwości, że stosowanie tych technologii wpływa korzystnie na zwiększenie poziomu uwagi i zainteresowania uczących się i może przyczynić się do poprawy jakości kształcenia. W referacie przedstawiono zasady pracy z tablicą interaktywną, przegląd narzędzi technologii SMART przydatnych w warsztacie pracy nauczyciela i przykłady zastosowań tych narzędzi w przygotowaniu interaktywnych lekcji.
 • Item
  Polskie Stronnictwo Ludowe w rywalizacji wyborczej do samorządu wojewódzkiego
  (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2012) Ptak, Arkadiusz
  Polskie Stronnictwo Ludowe to z kilku względów partia wyjątkowa, wyróżniająca się od pozostałych ugrupowań na polskiej scenie politycznej. Przede wszystkim w udany sposób zachowała lokalne struktury z poprzedniego systemu politycznego i wykorzystała je w nowych warunkach ustrojowych. Pozwoliło to na udział partii, jako jedynego ugrupowania Trzeciej Rzeczypospolitej, w rywalizacji wyborczej pod własnym szyldem we wszystkich w pełni rywalizacyjnych wyborach (od 1991 roku). Ponadto program wyborczy partii koncentruje się na problemach polskiej wsi i rolnictwa. Konsekwentnie odwołuje się również do spuścizny polskiego ruchu ludowego oraz osób z nim związanych – W. Witosa, M. Rataja oraz S. Mikołajczyka. Uczestnicząc systematycznie w rywalizacji wyborczej PSL wielokrotnie zapewnia sobie udział w sprawowaniu władzy na różnych szczeblach. Na uwagę zasługuje jednak dobry wynik wyborczy osiągany przez ludowców w wyborach do władz regionalnych. Przeprowadzona analiza skłania autora artykułu do sformułowania kilku prawideł, które determinują wynik wyborczy ludowców do sejmików województw. Przede wszystkim zaplecze organizacyjno – kadrowe dla partii nie stanowią rolnicy, ale kadra kierownicza różnych instytucji publicznych. Elementem sprzyjającym silnej pozycji PSL jest posiadane rozwiniętych struktur partyjnych, sprawowanie władzy na niższych szczeblach oraz wsparcie lokalnych liderów opinii publicznej (sołtysów, prezesów OSP, KGW, itp.). Ponadto w przypadku PSL aktywność i mobilizacja aparatu partyjnego oraz elektoratu występuje wyłącznie w tych elekcjach, których wynik wyborczy ma zasadniczy wpływ na budowę struktur partyjnych, włącznie z możliwością obsady licznych stanowisk w administracji. Polish People’s Party (PPP), clearly distinguishable from other parties on the Polish political scene, is an exceptional organization due to several factors. First and foremost, it succeeded in preserving its local structures which existed during the former regime and has used them in the current political system. The circumstances allowed the party, as the only one of the Third Republic of Poland, to fully take part in all competitive elections (since 1991). Moreover, the electoral program of the party is focused on Polish agriculture and countryside issues, as well as it is consistent in its claim to the legacy of the Polish farmers’ movements and people connected with them: W. Witos, M. Rataj and S. Mikołajczyk. As a result of regular electoral rivalry, PPP has been at the helm of the authority at various levels of government numerous times. Especially, the good results achieved in the local elections are worth noting. The analysis has prompted the present author to formulate a few rules which determine the election results in the provincial assembly. Firstly, it is not the farmers who constitute the party’s pool of staff and are responsible for the party’s organization but authorities from various public institutions. What works in favor of the PPP’s strong position is its well-developed structure, exercising authority at the lower government level and the support of local public opinion leaders (village heads, heads of volunteer fire brigades, country housewives’ clubs, etc.). Furthermore, the party members as well as the constituency become more active only when the election results may have a significant impact on the party structures, including the possibility of appointing numerous administrative positions.
 • Item
  Głosy nieważne w elekcjach samorządowych
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2012) Ptak, Arkadiusz
  Głosy nieważne w elekcjach samorządowych, zwłaszcza na szczeblu regionalnym, to jeden z istotniejszych problemów rywalizacji wyborczej do organów samorządu terytorialnego w Polsce. Skala zjawiska powoduje nawet, że wykorzystywane jest do bieżącej rywalizacji politycznej podczas której formułowane są zarzuty o fałszowaniu wyborów. Trudno jednak zgodzić się z takimi opiniami, skoro ponad 70% głosów nieważnych do sejmików wynika z niepostawienia znaku „x” przy żadnym kandydacie (a nie dopisanie kolejnego znaku „x”). Analiza zjawiska wskazuje jednak, że przyczyn tak wysokiego odsetka głosów nieważnych należy szukać przede wszystkim w niektórych elementach systemu wyborczego. Duże – obejmujące nawet po 12 powiatów – okręgi wyborcze do sejmików województw powodują, że partie polityczne konstruując listy wyborcze, jak i prowadząc kampanię wyborczą, marginalizują najmniejsze jednostki (gminy wiejskie i miejsko–wiejskie). Z obszarów wiejskich bardzo rzadko pochodzą kandydaci umieszczani na listach wyborczych do sejmików, co nie sprzyja zainteresowaniu się mieszkańców tych obszarów wyborami na tym szczebli władzy samorządowej. W efekcie to w gminach wiejskich i miejsko–wiejskich odsetek głosów nieważnych do sejmiku jest najwyższy i wynosi on odpowiednio – 17,13% oraz 14,50%. W jednostkach, z których jest największa liczba kandydatów, czyli z gmin miejskich, odsetek głosów nieważnych jest na poziomie 7,19% (niskiemu odsetkowi sprzyja również fakt, że w miastach na prawach powiatu nie przeprowadza się wyborów do rad powiatów – funkcję tego szczebla władzy pełnią rady miast). Elementy systemu wyborczego to nie jedyne przyczyny występowania zjawiska głosów nieważnych. Sprzyja temu również niska świadomość obywatelska Polaków oraz brak wiedzy o podstawowych mechanizmach funkcjonowania demokracji, włącznie z zasadami prawa wyborczego. Summary Invalid votes in local government elections in Poland, in particular at the regional level,are among the most pressing problems of the electoral process. The number of invalid votes is so large that it serves political conflict in which accusations of election fraud are formulated. These are scarcely justified, though, since over 70% of invalid votes in local parliament elections lack an “x” next to the name of any candidate (rather than the addition of another “x” on the ballot). The analysis of this issue indicates that the reason for such a high percentage of invalid votes can be found in some elements of the electoral system. Large constituencies, sometimes of up to a dozen districts, mean political parties marginalize the smallest units (i.e. rural and urban-rural communities) when drawing up electoral lists and running election campaigns. The candidates on electoral lists for local parliaments very rarely come from rural regions, which does not stimulate the interest of their citizens in elections at this level. Consequently, it is the rural and urban-rural communities that have the largest proportion of invalid votes, accounting for 17.13% and 14.50% respectively. The number of invalid votes in the units which submit the largest number of candidates, that is in urban communities, amounts to 7.19% (such a low percentage results from the fact that no elections are run for county councils in towns with county status as city councils operate at this level of authority). These elements of the electoral system are not the only reasons for the phenomenon of invalid votes. It is also encouraged by Poles’ low civic consciousness and their ignorance of fundamental democratic mechanisms, including the principles of electoral law.
 • Item
  Lokalne elity władzy w Polsce u progu zmian ustrojowych
  (2012-06-01T08:41:16Z) Nowakowski, Cezary; Ptak, Arkadiusz
  Lata 1990 i 2002 wyznaczają ważne cezury czasowe w badaniach nad lokalnymi elitami władzy. Szczególnie istotny jest rok 1990, w którym zmieniono nie tylko normatywny model władzy lokalnej, ale przede wszystkim dokonały się polityczne i społeczne przeobrażenia w lokalnym systemie politycznym. Autorzy zwracają uwagę, że rekrutacja do lokalnych elit władzy wiodła nie poprzez kooptację, ale przede wszystkim poprzez w pełni demokratyczne i rywalizacyjne wybory. W nowym systemie władzy lokalnej szczególne miejsce zajęły dwie osoby – reprezentujący władzę wykonawczą wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz stojący na czele organu uchwałodawczego (rady gminy) – przewodniczący.
 • Item
  L2 willingness to communicate (WTC) and international posture in the Polish educational context
  (Zakład Filologii Angielskiej: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, 2011) Mystkowska-Wiertelak, Anna; Pietrzykowska, Agnieszka
  Speaking, the language skill whose mastering appears to be the ultimate aim of every attempt at learning a foreign language, constitutes a formidable challenge. Apart from involving the online interaction of complex processes of conceptualization, formulation, articulation and monitoring (Levelt, 1989), it appears prone to numerous psychological and social influences that, being difficult to control, may consistently hinder development. One of such factors, closely related to the concept of anxiety, is L2 willingness to communicate (WTC), called “the most immediate determinant of L2 use” (Clement, Baker, & MacIntyre, 2003, p. 191). Perceived as either a personality trait or/and a context-related feature, WTC seems capable of accounting for a person’s first and second language communication. Interestingly it can be related to the learner’s disposition towards the target language culture, general interest in international affairs, willingness to travel and sustain contacts with speakers of other languages, which, defined as international posture (Yashima, 2002), serves as a strong predictor of success in language learning. The present paper reports the results of a survey conducted among 111 students of English, in the majority prospect teachers of English. The aim was to establish the degree of correlation between their international posture and WTC. The results do not corroborate the outcomes of other studies performed in the field (cf. Yashima, 2002, 2009), which might point to the unique characteristics of the Polish educational context.
 • Item
  Kształcenie zdalne przez Internet jako urzeczywistnienie idei edukacji bez granic
  (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, 2008-05) Jakubczak, Bożena
  Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych stanowi już stałą składową rzeczywistości kształcenia na świecie i w naszym kraju. Nauczanie przez Internet będące jedną z form edukacji na odległość przełamuje pewne stereotypy dotyczące tzw. procesu przekazywania wiedzy. Pozwala ono na przekroczenie granic, jakie wytyczono edukacji funkcjonującej dotąd zgodnie z osiemnastowiecznym modelem powszechnej szkoły pruskiej. Kształcenie typu e-learning z wykorzystaniem ogólnoświatowej Sieci z definicji zakłada odejście od zasady jedności miejsca i czasu uczestników procesu dydaktycznego - zasady charakterystycznej dla edukacji tradycyjnej. Kształcenie tego typu przełamuje także szereg innych ograniczeń związanych z tradycyjną szkolną edukacją, która nie przystaje do potrzeb współczesnego społeczeństwa wiedzy.
 • Item
  Zastosowanie systemów nauczania zdalnego typu Open Source w edukacji na przykładzie pakietu Moodle
  (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Poznań, 2007-01) Jakubczak, Bożena
  Referat wskazuje na proces upowszechniania się elektronicznej edukacji na odległość opartej na nowoczesnych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych. Zwraca uwagę na konieczność zapoznania uczniów, młodzieży i studentów z koncepcją kształcenia na odległość a także rozwijania u osób uczących się potrzeby i motywacji do kształcenia permanentnego. Następnie referat traktuje o możliwościach zastosowania w edukacji tzw. platform nauczania zdalnego udostępnianych jako bezpłatne pakiety typu Open Source na przykładzie pakietu Moodle. Zaprezentowana jest filozofia tego systemu, jego charakterystyka i możliwości. Szczególny akcent został położony na stwierdzeniu, że wszelkie media są tylko narzędziami, a o sukcesie nauczania w trybie zdalnym decyduje kunszt pedagogiczny nauczyciela i właściwy poziom motywacji osób uczących się.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego