Ikonograficznoprawne aspekty malarstwa Jana Matejki w świetle założeń historycznej szkoły prawa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Iconographical and legal aspects of Jan Matejko's paintings in the light of the principles of the Historical School of Law

Abstract

Głównym celem badań było wyjaśnienie ikonograficznoprawnych aspektów malarstwa Jana Matejki oraz ich ocena w świetle założeń przyjętych przez historyczną szkołę prawa. Analiza ikonograficznoprawna dzieł Matejki dotyczyła zobrazowanych w nich instytucji prawnych, postaci, miejsc, budynków i przedmiotów mających doniosłość prawną, jak również kwestii odtworzenia ich zgodnie z historią bądź w sposób odzwierciedlający twórczą wyobraźnię i idee artysty. Struktura rozprawy doktorskiej jest następująca. Rozdział 1 dotyczy ikonografii prawnej jako nauki, zawiera rozważania na temat możliwości i metod przedstawiania normy prawnej za pomocą obrazu. Rozdziały 2 i 3 odnoszą się do szkoły historycznej prawa w Europie i w Polsce. W tym miejscu omówione zostały również zagadnienia związane z krakowską szkołą historyczną i jej oddziaływanie na Matejkę. W rozdziale 4 zaprezentowany został rozwój polskiego malarstwa w XIX wieku, na tle malarstwa europejskiego. W rozdziale 5 przedstawione zostały cechy charakterystyczne malarstwa historycznego Jana Matejki, jego wyjątkowy styl i historiozofia, a także wpływ środowiska artystycznego na jego twórczość oraz ówczesna sytuacja polityczna i prawna Galicji. W ostatnim rozdziale rozprawy przedstawiona została analiza stylistyczno-porównawcza i ikonograficznoprawna wybranych obrazów Jana Matejki. The main purpose of the dissertation is presenting iconographical and legal aspects of Jan Matejko’s paintings in the view of the assumptions of the Historical School of Law. The legal and iconographical analysis of Jan Matejko’s paintings in the study pertains legal institutions, figures, places and objects having legal relevance depicted in his artworks, as well as their reconstruction pursuant to the history or in a creative way (reflecting originative imagination and ideas of the artist). The structure of the dissertation is as follows. The first chapter concerns the legal iconography as science and contains information about possibilities and methods of presenting legal precepts by means of picture. The second and third chapters refer to the Historical School of Law in Europe and Poland. Further, the author elaborates also next issues, such as the Historical School in Cracow and its influence on Matejko’s works. In the fourth chapter the development of the Polish historical painting in the 19th century is presented (in the context of European painting). The fifth chapter of the study considers the specific features of Matejko’s historical paintings. The author describes Matejko’s artistic style and his philosophy of history. The sixth chapter pertains stylistic and comparative as well as iconographical and legal analysis of Matejko’s oily paintings.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

ikonografia prawna, historyczna szkoła prawa, obrazy historyczne, Jan Matejko, legal iconography, Historical School of Law, historical paintings

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego