Biblijny obraz ludzkiej społeczności jako wzorczy normatyw ładu społecznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny, UAM

Title alternative

Biblical Image of the Human Society as a Normative Model of Social Order

Abstract

Współcześnie bardzo często obserwujemy różne formy zakłócania społecznego ładu i porządku. Ludzie szukają jednak sposobu przezwyciężenia tego problemu. Dla chrześcijan Objawienie Boże stanowi wyraz Bożej woli w tym względzie. W Biblii zostało ukazane, że Bóg człowieka uczynił panem wszechświata. Ludzie powinni okazywać posłuszeństwo Bogu i tylko na tym budować społeczny porządek. W Starym Testamencie podstawą ładu społecznego było zjednoczenie Izraela z Bogiem i Dekalog. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus stanowi osobowe centrum ludzkiej społeczności, zaś przykazanie miłości jest normatywnym fundamentem społecznego porządku. Na tych podstawach winna być budowana jedność międzyludzka oraz zjednoczenie ludzi z Bogiem. To także stanowi gwarancję trwałego pokoju oraz zapewnia ład społeczny.
Today we can often observe various forms of disturbance of social order. However, people seek ways of dealing with this problem. For Christians, Divine Revelation is a manifestation of God's will in this respect. The Bible shows that God made man the lord of the universe. People should obey God and build social order on this obedience. In the Old Testament social order was based on the union of Israel with God and on the Decalogue. In the New Testament, Jesus Christ is the personal centre of human society whereas the commandment of love is the normative foundation of social order. This should be the grounding of unity among people and the unity of people with God. It is also a guaranty of lasting peace and stable social order.

Description

Sponsor

Keywords

porządek społeczny, social order, życie społeczno-moralne, socio-moral life, społeczeństwo, human society, objawienie, divine revelation, dekalog, decalogue, Jezus Chrystus, Jesus Christ, przykazanie miłości, commandment of love, hierarchia wartości, hierarchy of values

Citation

Teologia i Moralność, Tom 10, 2011, s. 167-183.

ISBN

978-83-63266-80-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego