Opracowanie technologii kompleksowego zagospodarowania odpadów z produkcji i stosowania sody. Nowe materiały z wapna posodowego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Development of a technology for comprehensive management of waste from the production and use of soda. New materials from postsoda lime

Abstract

Produkcja sody kalcynowanej jest istotna z punku widzenia gospodarki, gdyż stanowi materiał bazowy w wielu gałęziach przemysłu. Wapno posodowe powstające podczas jej produkcji jest interesującym materiałem badawczym, powstaje w znacznych ilościach. Wapno posodowe (WP), opisane w literaturze, jest traktowane jako ogólne pojęcie produktu ubocznego/odpadu powstającego w procesie produkcji sody, z pominięciem dokładnego źródła powstania w procesie technologicznym. Powoduje to, że skład i właściwości takiego materiału są zmienne i trudne do przewidzenia. Zróżnicowanie podejścia do różnych frakcji WP, jako odmiennych i niezależnych materiałów, pozwoliło na lepsze ujednolicenie właściwości i cech charakterystycznych. W ramach pracy zidentyfikowano i pogrupowano różne frakcje WP powstające na różnych etapach procesu produkcyjnego, oraz wybrano zastosowania dla danej frakcji WP w zależności od jego specyficznych właściwości. Na tej podstawie uzyskano dwa nowe materiały na bazie WP. Ich zastosowanie w skali przemysłowej charakteryzuje się dużym potencjałem. Zaproponowane materiały są wykonane z materiałów odpadowych, co jest korzystne z punktu widzenia gospodarki obiegu zamkniętego. Rezultatem prac wykonanych w ramach niniejszego doktoratu wdrożeniowego są m. in. 4 zgłoszenia patentowe dokonane na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego „Waciński”: nr P.440956, P.440957, P.440958, P.440959.
The production of soda ash is important from the point of view of the economy, as it is the base material in many industries. The postsoda lime (PSL) formed during its production is an interesting research material, it is produced in significant quantities. Postsoda lime, described in the literature, is treated as a general term of a byproduct/waste generated in the soda production process, omitting the exact source of production in the technological process. This makes the composition and properties of such material variable and difficult to predict. Differentiation of the approach to different PSL fractions, as different and independent materials, allowed for better unification of properties and characteristics. As part of the work, various PSL fractions formed at different stages of the production process were identified and grouped, and applications for a given PSL fraction were selected depending on its specific properties. On this basis, two new materials based on PSL were obtained. Their use on an industrial scale is characterized by great potential. The proposed materials are made of waste materials, which is beneficial from the point of view of the circular economy. The results of the work carried out as part of this implementation doctorate are, among others: 4 patent applications filed for Construction Company "Waciński": no. P.440956, P.440957, P.440958, P.440959.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Niniejszą pracę doktorską zrealizowano w ramach programu pt. „Doktorat wdrożeniowy” MNiSW nr 0017/DW/2018.

Keywords

wapno posodowe, postsoda lime, gospodarka o obiegu zamkniętym, circular economy, unieszkodliwianie fluorków, neutralization of fluorides, odpady przemysłowe, industrial waste, sorbenty, sorbents

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego