Istota argumentacji teologicznej w bioetyce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny, UAM

Title alternative

The Nature of Theological Argumentation in Bioethics

Abstract

Artykuł „Istota argumentacji teologicznej w bioetyce” porusza kwestię związku bioetyki z teologią. Ukazuje, w jakim zakresie prawdy teologiczne i dogmatyczne stanową bazę refleksji i rozstrzygnięć kazusów bioetycznych. Na wstępie porusza kwestię problemów bioetycznych zawartych w Biblii, przedstawiając niektóre fragmenty, w których księgi Starego i Nowego Testamentu omawiają problematykę związana z życiem i śmiercią człowieka (np. Wj 21,12-32; Hi 10, 8-12, Psalmy, Listy św. Pawła). Autor stawia istotny postulat właściwej egzegezy tekstów biblijnych oraz dokładnej ich analizy od strony lingwistycznej. Z kolei prezentuje wkład starożytnych ojców Kościoła w myśl bioetyczną, uwypuklając wybitne przemyślenia Tertuliana w tej kwestii, zawarte w traktatach „Apologetyk” i „O duszy”. Z kolei odwołuje się do prawd dogmatycznych, podkreślając szczególnie takie prawdy, jak: odwieczny akt rodzenia Syna przez Ojca oraz Wcielenie drugiej osoby boskiej. Następnie przechodzi do dość marginalizowanej w ostatnich czasach intuicji wiary, ukazując na przykładzie kazusu sztucznej macicy, jak wartościowa może się okazać owa intuicja w rozstrzyganiu najnowszych problemów etycznych w biomedycynie. W końcu odwołuje się do niektórych autorytetów, zwłaszcza do nauczania zwyczajnego Kościoła.
The paper takes up the issue of the connection between bioethics and theology. It shows how theological and dogmatic truths constitute the basis of reflection and decisions in bioethical cases. To begin with it brings up the issue of the bioethical problems in the Bible, presenting some excerpts of the Old and New Testament where we can find the reflection on human life and death (e.g. Ex 21: 12-32; Job 10: 8-12, Psalms, The Letters of St. Paul). The author postulates the necessity of an appropriate exegesis of biblical texts and their precise analysis from the linguistic point of view. Next he shows the contribution of the Fathers of the Church to resolving some bioethical issues, underlining Tertullian's outstanding reflections in the matter in his treaties „Apologetic" and „On the soul". Next he refers to dogmatic truths, particularly such as: the eternal act of generatio of the Son by the Father and incarnation of the Son of God. Then he reflects on the intuition of faith, using an example of the artificial womb to portray how that intuition supports the ethical analyses of the latest ethical problems in biomedicine. In the end he relates his considerations to the authority of the magisterium of the Church.

Description

Sponsor

Keywords

Pismo Święte, Holy Scripture, Ojcowie Kościoła, Church Fathers, Tertulian, dogmaty, dogmatics, zmysł wiary, intuition of faith, bioetyka, bioethics, aborcja, abortion, prokreacja, procreation, sztuczne łono, artificial womb

Citation

Teologia i Moralność, Tom 10, 2011, s. 7-23.

Seria

ISBN

978-83-63266-80-6

ISSN

1898-2964

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego