Książki/rozdziały (WPiA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Uncomfortable Data: Ending Deprivation of Liberty of Migrant Children through Improved Data
  (2021-07-31) Szoszkiewicz, Łukasz; Balnaves, Hugo; Canettieri, Carolina; Stajić, Milica
  At least 330,000 children are deprived of their liberty for migration related reasons every year worldwide. Because of the limited data available publicly, little is known about the characteristics of these children. This study aims to verify the existence, accessibility, and quality of data on immigration detention of children. In order to verify what categories of data are recorded by the public authorities, the authors approached 37 states requesting statistics under Freedom of Information regulations. Migration authorities were asked for historical and up-to-date statistics disaggregated by basic demographic features such as gender, nationality and accompanied status. Although the findings confirm the scarcity of data, several data-related promising practices were identified. Their implementation can significantly improve data capabilities of migration authorities and contribute to better policy making, particularly in measuring the progress toward ending the immigration detention of children. This report builds on the experience of the UN Global Study on Children Deprived of Liberty (2019) which was the first scientific attempt to assess the magnitude of the situation of children deprived of liberty, including migrant children.
 • Item
  Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym
  (Wydawnictwo Naukowe UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2014) Ziemski, Krystian; Lissoń, Piotr
  Monografia stanowi zbiór tematycznie powiązanych opracowań, przedmiotem których są najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego. Autorzy, poruszając wybrane zagadnienia, uwzględniają sytuację powstałą w wyniku nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne, dokonanej w lipcu 2013 roku. Próbę ogólnej oceny nowelizacji i powstałego w jej wyniku nowego prawa energetycznego podjął prof. UAM dr hab. K. Ziemski w opracowaniu stanowiącym niejako wprowadzenie w problematykę.
 • Item
  Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym 
  (Wydawnictwo Naukowe UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2015) Ziemski, Krystian; Jędrzejczak, Maria
  Niniejsza monografia ma na celu zapoznanie czytelnika z rozległą problematyką dyskrecjonalności na gruncie prawa administracyjnego, ujętą w trzy części. Pierwsza z nich została poświęcona zagadnieniom ogólnym, nawiązującym jednak ściśle do działań administracji publicznej. Część tę otwierają rozważania redaktorów naukowych opracowania dotyczące korelacji pomiędzy pojęciami dyskrecjonalności i luzów decyzyjnych. Dalej zawarto opracowania odnoszące się do luzów decyzyjnych występujących na etapie tworzenia prawa administracyjnego, do relacji zachodzących pomiędzy dyskrecjonalnością a naczelnymi zasadami prawa europejskiego, takimi jak zasada transparentności czy zasada dobrej administracji, oraz fundamentalną, przyjętą w Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego. W końcowych opracowaniach znalazły się ogólne rozważania na temat swobody wypowiedzi administracji publicznej oraz ewolucji znaczenia pojęcia dyskrecjonalności w polskiej literaturze przedmiotu. Druga część została poświęcona zagadnieniu dyskrecjonalności w mate- rialnym prawie administracyjnym. Już choćby obszerność tej części wskazuje na to, że pojęcie dyskrecjonalności jest w głównej mierze związane z prawem materialnym. Normy materialnego prawa administracyjnego zawierają wiele upoważnień do działania w sposób dyskrecjonalny, co niesłusznie jest utożsamiane z uznaniem administracyjnym czy też wręcz swobodnym uznaniem. Poruszone aspekty władzy dyskrecjonalnej dotyczą prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej, zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych, zakładów publicznych, samorządów zawodowych, a także prawa ochrony przyrody. Na uwagę zasługuje artykuł dotyczący władzy dyskrecjonalnej w czeskim prawie wizowym, wykazujący, że pojęcie dyskrecjonalności jest obecne również w innych systemach prawnych, a przy tym budzi podobne wątpliwości oraz prowadzi do podobnych konkluzji. W ostatniej, trzeciej części przedstawiono pojęcie dyskrecjonalności w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. W tej części analizom poddano w szczególności kwestię dopuszczalnej kontroli sądowoadministracyjnej nad rozstrzygnięciami organów administracji publicznej podejmowanymi w ramach szeroko pojmowanej władzy dyskrecjonalnej. Zagadnienie to jawi się jako szczególnie istotne z perspektywy skuteczności ochrony interesów obywatela przed takimi działaniami ze strony admini- stracji publicznej. Zaprezentowane w opracowaniach analizy dosyć zgodnie wskazują na to, że zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w doktrynie dąży się do rozszerzenia możliwości kontrolnych nad działaniami dyskrecjonalnymi administracji w celu zapewnienia jak najpełniejszej realizacji podmiotowego prawa do sądu, a także ochrony obywatela przed jednostronnymi działaniami organów administracji. Tematyka ta została poruszona m.in. w aspekcie prawnoporównawczym – orzecznictwa sądów polskich i angielskich, a także w zakresie dopuszczalności wszczynania postępowania, wymierzania sankcji administracyjnych oraz (bardziej szczegółowo) w postępowaniu z zakresu pomocy społecznej, podatkowym i egzekucyjnym.
 • Item
  Znaczenie dekretału Intelleximus (X 5.32.1) w procesie recepcji prawa rzymskiego w XIII-wiecznej kanonistyce
  (Wydawnictwo «scriptum», 2018) Alexandrowicz, Piotr
  W roku 1185 papież Lucjusz III w skierowanym do biskupa Padwy dekretale Intelleximus (X 5.32.1) wskazał adresatowi sposób postępowania w sprawie dotyczącej nowej kaplicy budowanej na szkodę pobliskiego kościoła. Dokument papieski został wydany w celu uzupełnienia luki prawnej, bowiem prawo kanoniczne nie dysponowało wówczas normą odpowiednią do rozwiązania takiej sprawy. Biskup Rzymu nakazał skorzystać z prawa rzymskiego w celu wydania rozstrzygnięcia, formułując przy tym ogólną zasadę, według której tak jak ustawy świeckie nie wzbraniały się podążać za wzorem kanonów, tak i kanony były wspierane postanowieniami ustaw świeckich. W tym przypadku uzupełnienie luki mogło dokonać się przez zastosowanie rzymskiej novi operis nuntiatio. Wyrażona przez papieża w dekretale Intelleximus otwartość prawa kanonicznego na prawo rzymskie otworzyła pole dla szerokiej recepcji prawa świeckiego w Kościele. Celem niniejszego opracowania było zbadanie faktycznego znaczenia tego dekretału dla recepcji prawa rzymskiego w prawie kanonicznym na podstawie analizy i interpretacji XIII-wiecznych glos i komentarzy do tego listu papieskiego. W ten sposób został wykazany zakres wpływu kanonu Intelleximus na recepcję prawa rzymskiego w Kościele oraz scharakteryzowany stosunek XIII-wiecznych kanonistów do relacji między obojgiem praw.
 • Item
  The Taxation of silver and copper in Poland
  (Издательский дом ВГУ, 2014) Drozdowski, Edgar; Карасёвой, М. В. Redaktor
  The aim of this article is to present the new legislation in force regarding statutory charges levied on silver and copper, and to conduct a brief evaluation of the new regulations. The article comprises two elements: the description of the existing fi scal burdens levied on copper and silver on the basis of the Law on Geological Exploration and Mining of 9 June 2011, and the description of the new, parallel statutory charges introduced by the Law on taxation of extraction of certain minerals of 2 March 2012. The author of the article assesses the introduction of the new tax as a step in the right direction for several reasons. Firstly, the state has fi nally started collecting substantial resource rent. Secondly, constructing the tax as an output-based royalty appears to be rational and transparent. Lastly, the construction of a new tax takes into consideration both economic upturns and downturns. As a result, the new tax together with the previous fi scal burdens form a coherent system that «taxes» every aspect of mining business activity regarding copper and silver (corporate income tax, the tax on the extraction of certain minerals and royalty for the mineral exploited).
 • Item
  Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006) Płowiec, Witold; Wronkowska, Sławomira
  Przedmiotem rozprawy jest próba rekonstrukcji i ocena koncepcji aktu prawa wewnętrznego, która znalazła swoje odzwierciedlenie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W tym celu dokonano analizy przepisów art. 93 ustawy zasadniczej – ich charakteru prawnego, treści, stosunku do innych przepisów i norm konstytucyjnych oraz roli w systemie prawa, przeprowadzono studia nad poglądami wyrażonymi w literaturze prawniczej i judykaturze, a ponadto wykonano badania aktów prawa wewnętrznego wydanych po wejściu w życie Konstytucji. Łącznie zbadano 178 aktów prawa wewnętrznego ogłoszonych we właściwych dziennikach urzędowych w latach 2001 – 2004. Rozprawa ma charakter dogmatycznoprawny, a odtworzenie koncepcji aktu prawa wewnętrznego wyrażonej w Konstytucji ma umożliwić udzielenie odpowiedzi na szereg pytań stawianych w praktyce stosowania przepisów ustawy zasadniczej, w szczególności: jakie formy aktu prawa wewnętrznego dopuszcza Konstytucja, na jakiej podstawie prawnej mogą być wydawane akty prawa wewnętrznego, jak sformułowane przepisy mogą być podstawą prawną wydawania aktów prawa wewnętrznego, jakie podmioty mogą wydawać akty prawa wewnętrznego, do kogo mogą być adresowane normy prawne wyrażone w aktach prawa wewnętrznego, czy obowiązkowe jest ogłaszanie aktów prawa wewnętrznego. Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów, z których pierwszy dotyczy podstawowych założeń konstytucyjnej koncepcji źródeł prawa, drugi – pojęcia aktu normatywnego. Rozdział trzeci i czwarty stanowi studium na temat rozumienia aktu prawa wewnętrznego w doktrynie prawniczej i orzecznictwie przed uchwaleniem Konstytucji. W rozdziale piątym przedstawiona została charakterystyka aktu prawa wewnętrznego w oparciu o przepisy Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., natomiast w rozdziale szóstym prezentowane są wyniki badań wydanych po jej wejściu w życie uchwał Rady Ministrów oraz wybranych zarządzeń. Ponadto krótki wstęp zawiera informacje co jest przedmiotem i celem dalszych rozważań, a zakończenie - wnioski z całości wywodów. Przeprowadzona w rozprawie analiza poglądów doktryny prawniczej, orzecznictwa polskich sądów oraz wybranych aktów prawa wewnętrznego wydanych po wejściu w życie Konstytucji daje podstawy do sformułowania kilku wniosków ogólnych. Po pierwsze, brak precyzji przepisów art. 93 Konstytucji nie powoduje w praktyce niekorzystnych zjawisk dla systemu prawa, działalności organów administracji publicznej lub obywateli w takim stopniu, iż konieczna byłaby nowelizacja ustawy zasadniczej. Natomiast zgłaszane wątpliwości co do tych przepisów mogą być z powodzeniem usunięte w drodze interpretacji. Po drugie, powiódł się zamiar ustrojodawcy ograniczenia roli aktów prawa wewnętrznego w kształtowaniu systemu i porządku prawnego. Po trzecie, akty prawa wewnętrznego nie stanowią, tak jak w PRL, istotnego zagrożenia dla praw jednostki.
 • Item
  The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012) Dajczak, Wojciech
  Roman legal texts were from the end of the 11th century until the rise of national civil codes one of important foundations of the Civil Law Tradition. They introduced into the discourse of jurists of continental Europe inter alia the notion natura contractus. This Latin phrase has formal equivalents in modern civil codes, in particular in art. 1135 CC, § 307 BGB and art. 3531 PolKC. This formal similarity raises the question of whether the concepts represented by these phrases are similar and if so, to what extent. The analysis of this issue allows us to identify the common and fixed linguistic intuition of jurists, according to which nature assumes the existence of a certain order. Since Antiquity the nature of the contract concept directed the attention of jurists at the economic or systematic order. The first one, I mean transactions structures covering the legitimate expectations of a party to a contract, independent from the positive law. The second one, I mean models and classifications of contracts imposed by the positive law. Of course, we cannot speak of any linear evolution. The recent developments in application of the nature of the contract clause should allow for economic purposes supporting the attainment and use of the benefit the creditor might legitimately expect upon entering into a contract. These practice leads to greater interference with the content of an agreement than is the case with the medieval understanding of the nature of the contract, which dominated legal discourse for centuries , i.e. the implication of terms implied by law (so-called naturalia contractus). In a more general dimension, my research provides historical and comparative arguments for reliance contract theory.
 • Item
  Report on the analysis and critical assessment of EU engagement in UN bodies
  (Fostering Human Rights among European Policies Large-Scale FP7 Collaborative Project, 2014-11-30) Kędzia, Zdzisław; Hauser, Agata; Jaraczewski, Jakub; Baranowska, Grażyna; Chané, Anna-Luise; D’Hollander, David; Połczyńska, Anna; Lewicki, Mariusz
  The first deliverable of Work Package No 5 (WP 5) presents the outcome of the analysis and critical assessment of EU human rights engagement in UN bodies. The EU has committed itself in the Treaty on the European Union to ‘promote multilateral solutions to common problems, in particular in the framework of the United Nations.’ In light of this provision, and taking into account the considerable challenges the EU-UN cooperation encounters, the present report aims at four goals. Firstly, to map the long-standing and multifaceted engagement of the EU within and towards UN human rights bodies. Secondly, to critically assess the EU’s engagement in the UN from the perspective of both its policy and institutions. Thirdly, to identify specific and structural flaws in the EU’s approach to human rights at the UN. Fourthly, to find creative ways of enhancing the EU’s position, role, inclusion in and impact upon these UN bodies. The deliverable consists of seven chapters. The first chapter presents the aims of the report and the methodology of the research. It also explains the key concepts of the deliverable, such as coherence, leadership or mutual influence between the EU and the UN. The second chapter explores two of the guiding principles of the EU’s external policy: human rights and multilateralism. In particular, it contains an analysis of the Union’s commitment to ‘effective multilateralism’ and consistency of specific human rights priorities throughout the EU legislation and other documents. The third chapter presents the institutional framework of the EU-UN relations. As both, the EU and the UN, share a common trait – a high complexity of their organisational structure, chapter III begins with a detailed mapping of both organisations. It also explains the role of different stakeholders in the EU-UN cooperation. This chapter also tackles the relationships between stakeholders and the coordination of the EU’s position at the UN. The status of the EU in the UN is also explored from the point of view of the legal framework of both organisations. The fourth chapter presents the processes and dynamics behind the formulation of EU human rights aims, objectives and priorities at the UN. It indicates the critical factors, relevant actors and their roles as well as the overall characteristics of the process. The chapter also provides a detailed analysis of the EU’s specific goals and objectives at the UN as well as their consistency. The report focuses on the Union’s priorities with regard to (i) thematic human rights issues, (ii) its country-specific priorities, and (iii) its aims and objectives relating to the institutional architecture of the UN. The fifth chapter concerns the tools and methods deployed by the EU at the UN. Particular attention has been paid to the issue of the EU’s resolution initiatives in UN human rights fora: the UNGA Third Committee and the HRC. The analysis focuses on resolution initiatives tabled by the Union, but also tackles the national initiatives of the EU Member States and the co-sponsoring of resolutions by the EU/Member States. It also explores the EU’s involvement in the Universal Periodic Review (UPR) process. Taking into account that the EU does not formally participate in the UPR, the involvement of its Member States is analysed, also from the point of view of realisation of EU human rights priorities. This section also explains the notion of light-coordination. Finally, the fifth chapter explores the EU’s FRAME Deliverable No. 5.1 iii financial contribution to UN human rights activities, in particular to the Office of the High Commissioner of Human Rights. The deliverable is supplemented by four case studies included in chapter six of the deliverable. They are related to EU’s engagement in specific thematic topics at the UN covering the areas of: economic, social and cultural rights, human rights defenders, the right to development and counterterrorism. The final chapter presents the conclusions of the research. Due to the comprehensive nature of the analysis of the various dimensions of EU-UN interaction, the report seeks not only to advance the existing knowledge on the topic, but also to create a broad base for future research. In particular, the findings of this study will constitute the background for next deliverables of this work package on the Union’s engagement with regional multilateral organisations.
 • Item
  Linear Combinations of Volatility Forecasts for the WIG20 and Polish Exchange Rates
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012) Buszkowska-Khemissi, Eliza
  As is known forecast combinations may be better forecasts then forecasts obtained with single models. The purpose of the research is to check if linear combination of forecasts from models for of the WIG20 Index and different currency exchange rates is a good solution when searching for the best forecasts. We check if the forecasting models are highly correlated with response variable and poorly correlated with each other so if they fulfill the Hellwig assumptions
 • Item
  Challenges of legal aid system in Polish criminal proceedings
  (2014) Orfin, Agnieszka; Woźniak, Aleksandra; Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  The injured party plays an extremely important role in the Polish criminal procedure. However, there is a lot left to be desired in terms of binding statutory regulations and the way they are put to practice, especially when it comes to realistic possibilities of protecting one's rights and interests. The array of means available to the victim of a crime should be comparable with the array of means available to the perpetrator and furthermore they should be enforceable.
 • Item
  Crime’s victim and the procedure of executing the freezing order and the European investigation order
  (2014) Kusak, Martyna; Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  In evidence gathering cooperation contexts, the study on position of victim shows, that the procedure of executing the FO and EIO can deprived the victims’ rights who cannot take legal actions directed at the protection of all its rights and interests. The way in which the EIO implementation should be widely consider, is to give the victim right to appeal against the decision of the EIO execution, which should be available in each Member States’ domestic procedure.
 • Item
  The impact of international regulations on mediation in Polish criminal proceedings
  (Adam Mickiewicz University, Poznan, 2014) Paluszkiewicz, Hanna; Błaszyk, Magdalena; Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  In Polish criminal procedure, mediation is a relatively new institution. It is still developing after being introduced into the Code of Criminal Procedure (CCP) in 1997. Initially, mediation wasnot independent as its application was tied to other consensual trial options.
 • Item
  Protection of the rights of crime victims in the activity of the human rights defender
  (2014) Kolendowska-Matejczuk, Marta; Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  Strength and quality of a democratic state under the rule of law is best measured by its attitude to the most vulnerable persons or those in a dramatic situation, such as victims of crime. Fair proceedings must ensure and respect not only the rights of the suspect and the accused, but also the rights of the victim, at each stage of the proceedings, including the pre-trial stage. It is important that the rights of victims are not only guaranteed by the letter of the law, but are also enforceable in practice.
 • Item
  The English and Welsh perspective on legal aid for crime victims
  (2014) Taylor, Louise; Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  The purpose of this paper is to give a brief overview of the English and Welsh Criminal Justice System and to explain the role of crime victims within it; to offer an insight into some of the soft law provisions that have been developed in England and Wales as alternatives to more formal provisions such as legal aid in offering protection and support to crime victims; and to question whether a right to legal aid to provide independent legal representation (ILR) for victims should and could be developed in this jurisdiction.
 • Item
  Legal aid for victims in criminal proceedings in Portugal
  (2014) Costa Ramos, Vânia; Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  The following article gives an overview of legal aid for victims in criminal cases in Portugal. It addresses the issues of a victim’s access to a lawyer, when and how the right is granted (right to legal assistance), and under what circumstances the victim has a right to financial legal aid (right to financial legal aid).
 • Item
  Improving protection of victims’ rights in Latvia – access to legal aid and mediation as a toll to settle the conflict
  (2014) Sile, S.; Ziedina, D.; Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  The state compensation and legal aid to victims of criminal offences are only two small elements of what such system should entail. The victim compensation system as described in the Criminal Procedure Law and in the Criminal Law is only a part of the compensation mechanism and support provided to certain groups of victims does not mean that Latvia has a victim support system. Similarly, financing assigned annually for payment of the state guaranteed compensation from the state budget is not to be considered a victim compensation fund.
 • Item
  Challenges before victims' protection in Bulgaria in view of harmonising protection frameworks throughout the European Union
  (2014) Ilcheva, Miryana; Markov, Dimitar; Yordanowa, Maria; Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  In conclusion, as witnessed by the overview of problematic areas of victim protection in Bulgaria, the situation of victims is a clear reflection of many of the general challenges before the country’s criminal justice system as a whole. The use of electronic tools, the co-ordination among institutions and their co-operation with the civic sector are indispensable components of every EU Member State’s modern criminal policy and have to be implemented by both normative and policy steps. In this sense, Bulgarian authorities and NGOs involved have to, like their counterparts throughout Europe, re-define the balance between the entitlements of the defendant and those of the victim and work on both in their correlation to achieve efficient and effective functioning of criminal justice and the higher trust of the general public.
 • Item
  Normative and non-normative limitations of victims’ protection system in Poland
  (2014) Karlik, Piotr; Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  Nowadays more attention is being paid to normative limitation while forgetting those non-normative. In comparison, in my opinion those nonnormative factors are the one of great importance. Their cannot be changed by simple amendment, it takes time, sometimes even long time to invert the society way of thinking and approach of bodies of the proceedings. That is way we should focus not only on legal changes, which of course are important but on rising level of legal education among society as well. The truth is that the sooner we will start to think about normative and non-normative limitation as the combined issues, the better it will be for increasing the access to legal aid in Poland.
 • Item
  Improving protection of victims' rights: access to lega aid
  (2014-10-31) Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  The book focuses on the access to justice of victims of crime, especially through the identification of common criteria for the legal aid to victims to be applied in harmonization of EU legislation, and namely with reference to the adoption of the DIRECTIVE 2012/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime.
 • Item
  Recommendations for the european legal aid system
  (2014) Wiliński, Paweł; Wiliński, Paweł; Karlik, Piotr
  Creation of the European Legal Aid System is a long term perspective. Many legal, political, economic, social issues should be discussed and taken into account. We should not forget about existing activities in the third sector (voluntary sector), citizens advice systems, social advice service supplementing public service in many countries, legal pro bono programs,activities of legal clinics in some EU countries. All of these initiatives should be the basis for the creation of a coherent system of legal aid.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego