Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Rola sportu w promocji miast
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2012) Smura, Marcin
  Duże imprezy sportowej, takie jak UEFA EURO 2012, stanowią również szansę na promocję dla miast goszczących tego typu wydarzenia. Dotyczy to nie tylko piłki nożnej ale również innych popularnych dyscyplin sportowych. Artykuł zawiera szereg przykładów tego jak poszczególne miasta wykorzystały szansę promocyjną jaką dały im duże wydarzenia sportowe. Podejmuje również próbę oceny efektywności tego typu działań. Big sporting events such as UEFA EURO 2012 are an excellent opportunity not only to compete on the pitch, but also to promote the host city. It applies to football and some other popular sports as well. It seems to be the chance to create the city’s image owing to the fact that the city organizes the event, supports players and prepares advertising campaigns. The article shows some examples how cities take advantage of such sporting events. What is more, the article aims at evaluating the effectiveness of such actions.
 • Item
  Marketing sportowy na przykładzie NBA
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2012) Ludwiniak, Damian
  Artykuł ukazuje strategie oraz techniki marketingu w sporcie na przykładzie amerykańskiej zawodowej ligi koszykówki NBA. Autor ukazuje znaczenie promocji i reklamy w rozwoju sportu zawodowego. W artykule przedstawiono specyfikę tego rynku oraz możliwości jego rozwoju. The article shows strategies and techniques of marketing in sport on the basis of National Basketball Association (NBA). The author presents the importance of promotion and advertising in the development of professional sport. Furthermore, a description of this market and some opportunities for further development are highlighted.
 • Item
  Zagadnienie relacji sportu z polityką na przykładzie problemu tzw. wojny kibiców z rządem w Polsce
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2012) Raubo, Jacek
  Artykuł analizuje przebieg debaty publicznej na temat roli i znaczenia ruchu kibicowskiego w Polsce. Punktem wyjścia dla autora są wydarzenia z finałowego meczu Pucharu Polski z 3 maja 2011 r., rozegranego pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. W jego trakcie doszło do starcia pomiędzy grupami kibiców obu zespołów. Dyskusja na temat chuligaństwa stadionowego, która rozgorzała po tym wydarzeniu, wpisała się w spór polityczny pomiędzy głównymi partiami politycznymi w Polsce. The article depicts the course of public debate about the role and significance of supporters’ movement in Poland. The events on May 3, 2011 during a final match between Lech Poznań and Legia Warszawa in Polish Cup are a starting point for this discussion. During the match there was a clash between the supporters of both teams. As a result, a passionate debate was held. Main political parties got involved in the discussion.
 • Item
  Kliczko vs. Polityka
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2012) Drobek, Klaudia
  Artykuł opisuje polityczną karierę Witalija Kliczki. Ten znany i utytułowany pięściarz od lat aktywnie uczestniczy w życiu politycznym na Ukrainie. Wielokrotnie kandydował na mera Kijowa. Jest również założycielem oraz liderem partii politycznej UDAR (Ukraiński Demokratyczny Alians na rzecz Reform). Tekst wyjaśnia motywy oraz przebieg jego kariery w sferze publicznej. Analizuje również przesłanki dla jej dalszego rozwoju. The article describes a political career of Witalij Kliczko. This well-known and titled boxer has actively been involved in political life in the Ukraine for many years. He was a candidate to become a mayor of Kiev. What is more, he is also the founder and the leader of UDAR which stands for Ukrainian Democratic Alliance for Reform. The article explains the course of his career in a public sphere. The prospects for further development of his career are also analyzed.
 • Item
  „Gra w szachy” z Kremlem
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2012) Lugina, Olena
  Artykuł przedstawia sylwetkę słynnego rosyjskiego szachisty oraz działacza politycznego Garri Kasparowa. Postać ta, po zakończeniu kariery sportowej, aktywnie zaangażowała się w działalność opozycyjną w Rosji. Jest jednym z liderów ruchu politycznego Inna Rosja oraz gorącym krytykiem rządów Władimira Putina. W artykule przedstawiono jego poglądy oraz program polityczny. In this article a famous Russian chess player and political activist, Garri Kasparow, is described. After having finished his sporting career, Garri Kasparow got involved in an opposing political activity in Russia. He is one of the leaders of a political movement called “The Another Russia”. What is more, he is also a fierce critic of Vladimir Putin. The article shows his view and political program.
 • Item
  Propaganda w sporcie okresu PRL na przykładzie Wyścigu Pokoju 1948-1989
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2012) Przynoga, Arletta
  Artykuł rekonstruuje historię największego amatorskiego wyścigu kolarskiego po II wojnie światowej, jakim był „Wyścig Pokoju”. Przedstawiono znaczenie tej imprezy sportowej w budowaniu i utrwalaniu propagandy państwowej PRL. Organizowany od 1948 r. wyścig kolarski stanowił ważne wydarzenie sportowe, które pełniło również istotną rolę polityczną w wysiłkach na rzecz propagowania i utrwalania władzy komunistycznej w Polsce. In the article the history of the Biggest amateur cycling race after World War II as well as the importance of this event for creating and establishing state propaganda is presented. The Peace Race had been organized since 1948 and it was perceived as a very important sporting event. What is more, this event had also a political meaning as it was helpful in establishing communist rule in Poland.
 • Item
  Recepcja idei olimpizmu w XX wieku
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2012) Jancz, Joanna; Łuczkiewicz, Hanna
  Artykuł koncentruje się na ideałach ruchu olimpijskiego oraz ich współczesnym odbiorze. Autorki wyjaśniają znaczenie olimpizmu oraz jego cele oparte na pokoju i poszanowaniu ludzkiej godności. Przedstawiono genezę oraz ewolucję wartości, na których oparto ideę ruchu olimpijskiego. The article focuses on Olympic Games movement values and their contemporary perception. The writers explain the meaning of Olympic Games values and their goals that are based on peace and respect of people’s dignity. The origin and evolution of these values are described.
 • Item
  Kult zwycięstwa a presja społeczna. Od królestwa eudajmonii do królestwa piekła
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2012) Mańkowski, Paweł
  Artykuł stanowi rozprawę filozoficzną na temat istoty zwycięstwa i porażki we współczesnym sporcie. Autor analizuje pojęcie presji społecznej, która sprzyjać ma budowie społeczeństwa opartego na kulcie zwycięstwa. Ilustracją tego zjawiska jest rywalizacja sportowa. Autor udowadnia, że współczesny sport odszedł od wartości humanistycznych, które dawniej stanowiły jego fundament. This essay constitutes a philosophical discourse about the essence of victory and defeat in contemporary sport. The writer examines the notion of social pressure which is to conduce to building society based on the cult of victory. The best illustration of this phenomenon is sport competition and the writer proves that contemporary world has departed from humanistic values which used to be its foundations.
 • Item
  Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2012) Jakubowski, Jakub
  Artykuł ukazuje rolę dużych imprez sportowych jako narzędzia promocji i rozwoju państw grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Przedstawiono w nim mechanizmu kreowania wizerunku państwa przez sport oraz podano szereg przykładów wykorzystywania tej sfery przez państwa zaliczane do grupy BRIC. Ukazano również proces komercjalizacji sportu i wpływ tego zjawiska na istotę i wartości ruchu olimpijskiego. The article shows a role of big sporting events as a tool of advancement and development of a state, taking Brasil, Russia, India and China into account. The mechanisms of creating the state image are discussed. Moreover, some examples of using sport by BRIC group countries are underlined. Finally, the process of commercialization and its influence on Olympic Games values are depicted.
 • Item
  Sport w stosunkach międzynarodowych. Wstęp do teorii
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2012) Karczewski, Maciej
  Artykuł koncentruje się na ukazaniu roli sportu w stosunkach międzynarodowych. Przedstawione zostały trzy podstawowe aspekty tego zagadnienia. Po pierwsze, ukazano sport jako narzędzie w rękach dyplomacji, które bierze czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych. Po drugie, przedstawiono sport w roli katalizatora, który może stanowić czynnik przyśpieszający lub inicjujący określone procesy i wydarzenia w sferze politycznej. Po trzecie, ukazano sport jako nośnik określonych wartości oraz symboli istotnych z punktu widzenia polityki. The article depicts the role of sport in international relations. Three basic aspects are described. First of all, sport is shown as a tool in diplomacy that takes an active part in making communication easier among all the participants of international relations. Secondly, sport is presented as a factor which can accelerate or even initiate certain processes and events in a public sphere. Finally, the role of sport as a carrier of some vital values and symbols is also underlined.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego