Bohemistyka, 2011, nr 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Nezdvořilost jako prostředek komunikační strategie v talk-show na komerční televizní stanici
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) SVOBODOVÁ, Jindřiška
  V příspěvku autorka navazuje na výsledky staršího výzkumu zaměřeného na signalizaci projevů zdvořilosti a nezdvořilosti ve specifickém typu mediálního dialogu, a to v late night show Jana Krause Uvolněte se, prosím, která byla až do konce června tohoto roku pravidelnou součástí vysílacího schématu veřejnoprávní České televize. Zkušený moderátor zde při komunikaci s pozvanými hosty vědomě porušoval zdvořilostní principy a útočil na jejich tvář. Programová nezdvořilost byla součástí jeho komunikační strategie směřující k dosažení požadovaného humorného účinku zejména u širšího okruhu komunikantů, tedy mimo vymezený prostor divadla Ponec, v němž se moderátor s pozvanými hosty pravidelně setkával. Moderátoři late night show se v rámci pravidel daného žánru snaží získat diváckou oblibu zejména nekompromisním způsobem vedení dialogu a součástí jejich strategie se tak logicky stává porušování zdvořilostních principů a ohrožení tváře dalších účastníků celého komunikačního aktu.
 • Item
  Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Pavel Kohout a Václav Havel o češtině
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) ŠTĚPÁN, Josef
  Autor tohoto příspěvku komentuje výroky o češtině u pěti spisovatelů, kteří se narodili ve dvacátých a třicátých letech minulého století a kteří jako významní slovesní umělci podstatným způsobem zasáhli do vývoje české literatury. Cílem jeho badání je zjistit, jaký mají postoj ke svému mateřskému jazyku vůbec a k češtině v uměleckém díle zvláště. Uvedení spisovatelé napsali celou rozmanitou škálu výroků o češtině. Autor si vybral výroky nejzajímavější. Jsou to především názory, v nichž se autoři dotýkají aktuálních jazykových a jazykově kulturních problémù souvisejících s postavením spisovné češtiny v současné komunikaci (L. Vaculík, J. Škvorecký, P. Kohout). Dále tyto výroky obsahují názory na češtinu v literárních dílech jiných spisovatelů (M. Kundera o J. Skácelovi), nebo vzájemně na sebe reagují (L. Vaculík a J. Škvorecký). Dramatik V. Havel komentuje spisovné jazykové prostředky, které ve svém díle sám používá.
 • Item
  Stan badań wpływów języka czeskiego na dialekt śląski
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) Mickiewicz, Aneta
  Autorka artykułu przedstawia literaturę przedmiotową, związaną z wpływem języka czeskiego na język polski. Podkreśla potrzebę prowadzenia badań wpływu języka czeskiego na gwarę śląską. Oprócz wielu germanizmów w dialekcie śląskim znajdujemy dużą grupę bohemizmów. Znaczącą publikacją, która pomaga w tego typu badaniach, jest Słownik gwar śląskich, od 2000 roku opracowywany w Instytucie Śląskim w Opolu przez zespół pod redakcję Bogusława Wyderka. Do tej pory ukazało się 11 tomów.
 • Item
  Synonymie sloves řečové činnosti ve vyjadřování žáků základní školy
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) KYSELOVÁ, Martina
  Východiskem pro autorku bylo tvrzení, že se velmi často setkáváme s obecně formulovaným názorem o nízké úrovni žákovského vyjadřování. Její zkoumání zaměřené na synonymii omezené skupiny lexikálních jednotek ukázalo na konkrétní příklad vyjadřovací chudoby. A proto autorka zkoumá slovní zásobu jazykových projevů žáků základní školy. Žáci ve svých komunikátech synonymii jazykového systému nevyužívají a potíže jim činí také práce se synonymy předem danými. Je tomu tak i přesto, že uvedené lexémy jsou součástí dětské slovní zásoby (viz testové úkoly 3 a 5). Autorka se domnívá, že uvedená zjištění mohou být podnětem pro učitele, aby synonymii věnovali zvýšenou pozornost, aby kladli větší důraz na práci se slovníkem a aby hledali nové kreativní způsoby, jak dětem ukázat, že od znalostí vede přímá cesta k dovednostem.
 • Item
  O češtině v Jižní Koreji
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) Bozděchová, Ivana
  Ve svém příspěvku se autorka zabývala českou gramatikou a slovní zásobou z hlediska jejich osvojování mluvčími cizího jazyka. Pokládala za zajímavé uvést některé jevy českého jazyka vzhledem k jinému, velmi vzdálenému jazyku i vzhledem k odlišným výukovým tradicím. Mnohé předložené příklady znovu vedou k zamyšlení nad tím, jak a do jaké míry vést studenty k tomu, aby lépe chápali a osvojovali si cizí jazyk systémově. I když zde uvedená konstatování a moje dosavadní zkušenosti jednoznačně dokazují potřebu komunikačně orientované výuky, ani prvky tradiční výuky gramatiky v ní nelze podceňovat. Autorka připomíná, že mnohé nedostatky vznikají nejen z neznalosti pravidel, ale protože při používání češtiny (při tvoření českých vět) jde vzhledem k výchozímu jazyku v mnoha případech vlastně o nepřirozené procesy. Záměrně neuváděla ani nenavrhovala žádné metodologické a didaktické rady či doporučení, protože ji šlo spíše o inspiraci.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego