Folia Praehistorica Posnaniensia, 2003, Tom X-XI

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Kóčka-Krenz, Hanna
  JUBILEUSZ 45-LECIA PRACY NAUKOWEJ PROFESOR ZOFII HILCZER-KURNATOWSKIEJ
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Makiewicz, Tadeusz
  MIECZYSŁAW DOMARADZKI (1949- 1998)
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Minta-Tworzowska, Danuta
  „ARCHEOLOGIA - PARADYGMAT - PAMIĘĆ”. SPRAWOZDANIE Z SESJI POŚWIĘCONEJ 10. ROCZNICY ŚMIERCI PROFESORA DRA HAB. JANA ŻAKA (POZNAŃ - 22 MARCA 2000 R.)
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Minta-Tworzowska, Danuta
  ARCHEOLOGIA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. TEORIA I PRAKTYKA W PRZEKROJU EUROPEJSKIM (SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ARCHEOLOGICZNEJ, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W POZNANIU, W DNIACH 18-21 MAJA 2000 R.)
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Czebreszuk, Janusz; Makarowicz, Przemysław
  MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM „OD NEOLITYZACJI DO POCZĄTKÓW EPOKI BRĄZU. PRZEMIANY KULTUROWE W MIĘDZYRZECZU ODRY I DNIEPRU MIĘDZY VI I II TYS. BC”, BRZEŚĆ, REPUBLIKA BIAŁORUŚ, 28-31 MAJA 2000 R.
 • Item
  Spis treści
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003)
 • Item
  Recenzja
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Bukowski, Zbigniew
  Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187.
 • Item
  Polemika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Kaczanowski, Piotr; Kozłowski, Janusz K.
  ODPOWIEDŹ W SPRAWIE ANTROPOGENEZY
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Fogel, Jerzy
  ARCHIWUM PRYWATNE PROFESORA JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Jankowska, Dobrochna
  Dr ERIKA NAGEL (31.12.1943-24.07.1999)
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Makowiecki, Daniel
  WSPOMNIENIE O PROFESORZE MICHALE IWASZKIEWICZU
 • Item
  Autoreferaty doktorskie
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Ciesielska, Adriana
  ELEMENTY TEORII SPOŁECZNEJ W ARCHEOLOGII - KONCEPCJE GRUP, INSTYTUCJI I STRUKTUR SPOŁECZNYCH
 • Item
  Autoreferaty doktorskie
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Michałowski, Andrzej
  OSADY KULTURY PRZEWORSKIEJ Z TERENÓW ZIEM POLSKICH
 • Item
  Autoreferaty doktorskie
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Kaczmarek, Maciej
  ROZWÓJ ZACHODNIOWIELKOPOLSKICH SPOŁECZNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ W EPOCE BRĄZU
 • Item
  Autoreferaty doktorskie
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Stępnik, Tomasz
  LAS W KULTURZE ŚREDNIOWIECZNEJ WIELKOPOLSKI
 • Item
  Autoreferaty doktorskie
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Ignaczak, Marcin
  GENEZA KULTURY ŁUŻYCKIEJ W STREFIE KUJAW
 • Item
  Analiza odcisków tkanin na IX-XI-wiecznej ceramice naczyniowej z Góry, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie, stan. 1
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Sikorski, Andrzej
  Results of the analysis of fabrics impressions on pottery brings about a valuable information about materials used in potter’s workshops. It seems that old rags were most commonly used there. Craftsmen employed them for the following purposes: (a) to get a molded vessel unstuck from pad and/or wheel (the rag was put under the bottom - possibly instead of filling); (b) to smooth vessel’s surface (after it has been formed); (c) to carry finished, albeit still soft pot; (d) to put a drying vessel on the fabric. A study of “pottery” fabrics, often completely ignored by scholars, is not of trivial importance for the reconstruction of textile products, not only in the Middle Ages.
 • Item
  W poszukiwaniu wspólnego czasu. Ziemie bałtyjskie a Skandynawia we wczesnym okresie wędrówek ludów
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Bitner-Wróblewska, Anna
  Investigations concerning the mutual contacts between Scandinavia and the south-eastern Baltic zone in the Early Migration Period should be combined with careful chronological studies, otherwise it is not possible to point out the source of inspiration and the direction of contacts. A barrier limited such studies still remains the differences in chronological systems used by the researchers from both sides of the Baltic Sea. The author has proposed the synchronisation of Balt-Scandinavian chronology based on the most common phenomenon in Europe in the Early Migration Period, namely the stamp ornamentation. But instead of rather amorphous styles the horizons of certain artefacts decorated in these styles, Samland and Sosdala horizons, have been distinguished and analysed. The author established the relative chronological sequence of individual artefacts within the Sosdala and Samland horizons. There are three phases of each horizon. In absolute dating the beginning of horizons in question could be placed in the 2nd half of the 4lh c., while their ending in mid 5lh c. Basing on such a framework it was possible to establish the sequences of both Scandinavian and Balt artefacts correlated to each other. It was possible to distinguish six phases: phase 0 preceding the appearance of the Samland and Sosdala horizons, phases 1-3 synchronic with these horizons and phases 4—5 succeeding the horizons in question. The above sequence of phases may be fitted within the interregional chronological framework.
 • Item
  „Miejsce cieniem kryte” w domu nr 4 z Kościelisk, pow. Olesno, woj. Opolskie (próba rekonstrukcji) - problem budownictwa podcieniowego w kulturze przeworskiej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Michałowski, Andrzej
  The article brings about another attempt to reconstruct the shape of house No. 4 from Kościeliska, Olesno district (Hedwigstein, Kr. Rosenberg) within the context of arcaded houses noticed at the Przeworsk culture settlements. The undertaken analysis makes possible a reinterpretation of the already published materials and proposes a new research strategy that addresses this issue more efficiently. This makes it possible to prove the existence of comer arcades in the architecture of the Przeworsk culture.
 • Item
  Romanen und Bajuwaren im Inntal
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003) Michałowski, Andrzej
  On the basis of available archaeological, historical, and linguistic evidence the article presents an overview of the beginnings of Inn valley (northern Tirol) population at the turn of antiquity and in the early phase of Middle Ages by German tribe of Bajuwaren. It further considers a reciprocal coexistence of these immigrants from beyond the Alps with local post-Roman groups of Breones. A peaceful coexistence, common religion (Catholicism) and external threat from Alamans, Longobards and Slavs led in a long run to the cultural and linguistic assimilation of Roman groups by Bajuwaren.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego