Slavia Occidentalis

Tom 1. rocznika założonego przez M. Rudnickiego, redaktora pisma w latach 1921-1950, ukazał się w 1921 roku. Do wybuchu II wojny światowej opublikowano w sumie 17 tomów wydanych przez Instytut Zachodnio-Słowiański przy Uniwersytecie Poznańskim. Dwa tomy powojenne 18. (1939/47) i 19. (1948) ukazały się nakładem Komitetu Redakcyjnego w składzie M. Rudnicki i L. Zabrocki. W latach 1949–1959 czasopismo nie ukazywało się. Kolejny 20. tom opublikował w 1960 roku Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN, który samodzielnie patronował rocznikowi do roku 1999, kiedy to ukazał się 56. jego tom. Od roku 2000 do dziś SO „Slavia Occidentalis" jest wydawana wspólnie przez PTPN i UAM. Czasopismo zajmuje się językami zachodniosłowiańskimi, literaturami zachodniosłowiańskimi, krytyką literacką i kulturą słowiańską. W roku 2013 wyodrębniono dwie serie czasopisma: LINGUISTICA (redaktor naczelny Tadeusz Lewaszkiewicz) oraz LITERARIA (redaktor naczelny Bogusław Bakuła), a periodyk został półrocznikiem.

(ang.)Volume 1. of the annual founded by M. Rudnicki, the editor of the journal in the years 1921-1950, was released in 1921. By the outbreak of World War II, a total of 17 volumes had been published by the West-Slavic Institute at the University of Poznań.. Two post-war volumes No. 18 (1939-1947) and No.19 (1948) were published by the Editorial Committee composed of M. Rudnicki and L. Zabrocki. In the years 1949-1959, the journal was not released. The next volume No. 20 was published in 1960 by the Faculty of Philology and Philosophy of the Poznań Society of Friends of Sciences (PTPN), which unaided supported the annual until 1999, when volume 56 was published. Since 2000, the journal has been published jointly by the Poznań Society of Friends of Sciences and Adam Mickiewicz University. It is devoted to the history, ethnology, culture and, most importantly, language of West Slavic tribes. In 2013, the journal was divided into two series: LINGUISTICA (with Tadeusz Lewaszkiewicz as Editor-in-Chief ) and LITERARIA (with Bogusław Bakuła as Editor-in-Chief), and it became a semi-annual periodical.

Redaktor naczelny: LINGUISTICA Tadeusz Lewaszkiewicz,LITERARIA Bogusław Bakuła
Kontakt: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
tel.618527441, tel/fax. 618522205;
e-mail:mjunkiert@gmail.com
strona www: http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/SO/so.html
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
ISSN 0081-0002
ISBN 978-83-7654-219-5

Browse

Collections of this Community

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego