Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1880
Title: Samorozwój studenta jako proces i efekt kształcenia
Other Titles: Student self-development as the process, and the result of education
Authors: Kaczmarek, Żanetta
Keywords: mechanizmy samoregulacyjne
self-regulatory mechanisms
komunikowanie społeczne
social communication
autoedukacja
autodidacticism
motywacja
motivation
efektywne samokształcenie
effective self-education
Neodidagmata
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwa Naukowe UAM Poznań
Citation: Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011, ss.87-98
Abstract: Idea uczenia się przez całe życie jest jedną z istotnych założeń w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest również jednym z kluczowych czynników Procesu Bolońskiego. Pragnienie uczenia się przez całe życie ma na celu stworzenie społeczeństwa wiedzy. Jednakże możliwe jest to tylko wówczas, gdy wyzwolimy w jednostkach takie mechanizmy samorozwojowe jak: samopoznanie, samoocena, poczucie własnej skuteczności, samokształcenie. Uwalniają się one oraz dojrzewają jako skutek komunikacji interpersonalnej. Znaczącą rolę w rozwoju wspomnianych mechanizmów odgrywają nauczyciele akademiccy. Niniejszy artykuł zawiera rozważania teoretyczne oraz doniesienia z badań empirycznych.
Lifelong education is one of the most important premises used in order to build a knowledge-based society. It is also one of crucial descriptors of Bologna process. Desire for learning throughout life is to establish a society of knowledge. However, it is possible only when we liberate from individuals such self-developmental mechanisms like: self-cognition, self-esteem, sense of own effectiveness, self-education. They are activated, and mature as a consequence of interpersonal communication. Significant role in developing mentioned me-chanisms play university teachers. Following paper consists of theoretical considerations and reports from empirical researches.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1880
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 31/32, 2010/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neo3132-87-98.pdf570.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.