Ethics in Progress : [155] Community home page

Ethics in Progress

Ewa Nowak, Mateusz Bonecki (Editors), Chair of Ethics, Institute of Philosophy,
Adam Mickiewicz University of Poznań, Poland

Ethics in Progress provides a multidisciplinary forum for new research, findings, and discussions in order to bridge between academic ethics and social practice. It especially promotes:

- practical philosophy and ethics (including anthropology, hermeneutics and discourse ethics)
- meta-ethics with practical consequences
- developmental moral psychology (key social competences)
- social awareness and meta-awareness
- academic education of teachers of ethics
- moral-, civic-, and democratic education (all educational levels)
- theory of justice, law-giving process, rehabilitation
- professional ethics (especially bioethics)
- trans-cultural normative challenges

Developing of ethics today is a true challenge because there is no one ethics: there are many. Opening ethics for collaboration with other sciences seems to be a challenge too: but closing of ethics would make it more and more useless for the social life. Justification of social rules is not the only task of ethics. Ethics must strength the key social competences in persons as individuals, citizens, and professionals. Rational thinking, judging and seeking for the high-level moral reasons of decisions, this is a special capacity of human beings, like Socrates assumed. They need to be developed and strengthened (like Aristotelian virtú). We hope to contribute to this development.

Kwartalnik “Ethics in Progress” (w wersji online)

Red. Ewa Nowak, Mateusz Bonecki

Ethics in Progress to multidyscyplinarne forum dla nowych inicjatyw badawczych, odkryć i debat mających stworzyć pomost między etyką akademicką a praktyką społeczną. Promuje ono zwłaszcza:

- filozofię i etykę praktyczną (włącznie z antropologią, hermeneutyką i etyką dyskursu)
- metaetykę o konsekwencjach praktycznych
- psychologię rozwoju moralnego (zwł. kluczowe kompetencje społeczne)
- świadomość i metaświadomość społeczną
- akademicką edukację nauczycieli etyki
- edukację moralną, obywatelską, demokratyczną (na wszystkich poziomach)
- teorie sprawiedliwości, procesy prawodawcze, resocjalizację
- etyki zawodowe (zwł. bioetykę)
- transkulturowe przemiany na poziomie normatywnej samoregulacji społecznej

Rozwijanie etyki to dzisiaj nie lada wyzwanie: nie ma bowiem jednej etyki, panuje tutaj wielość. Wyzwaniem jest także otwarcie etyki na współpracę z innymi dyscyplinami nauki: jednak zamknięcie oznaczałoby pogłębianie nieprzydatności etyki dla życia społecznego. Zadaniem etyki nie jest tylko uzasadnianie norm społecznych. Powinna ona rozwijać także kompetencje jednostek, obywateli, specjalistów określonych profesji. Racjonalna refleksja, sądzenie i szukanie racji o jak najwyższej jakości moralnej dla decyzji to zdolności wyróżniające ludzkie istoty, jak stwierdził Sokrates. Wymagają one jednak rozwoju i doskonalenia (jak pokazał już Arystoteles w swej teorii cnoty). Mamy nadzieję przysłużyć się do tego rozwoju.

Invited to the Editorial Board of:

Georg Lind, University of Konstanz, Dept. of Psychology, Kontanz, Germany
Jason Matzke, Univ. of Mary Wahsington, Dept. of Classics, Philosophy, and Religion, Fredericksburg, USA
Roma Kriauciuniene, Vilnius University, Dept. of English for Physical and Biomedical Sciences, Vilnius, Lithuania
Roberto Franzini Tibaldeo, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Dept. of Philosophy, Louvain, Belgium
Mateusz Bonecki, AMU in Poznań, Faculty of Social Sciences, Poznań, Poland
Karolina M. Cern, AMU in Poznań, Faculty of Social Sciences, Poznań, Poland
Nermin Çiftçi Arıdağ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Dept. of Educational Sciences, Istanbul, Turkey
Sebastian Dippelhofer, Universität Gießen, Institut für Erziehungswissenschaft, Gießen, Germany
Takara Dobashi, Hiroshima University, Department of Learning Science, Graduate School of Education, Hiroshima, Japan
Michael Gommel, Institut für systemische Medizin- und Aswati Hamzah, School of Educational Studies, University of Sains Malaysia, Penang, Malaysia
Marion Heinz, Universität Siegen, Fachbereich Philosophie, Siegen, Germany
Klaus Helkama, University of Helsinki, Dept. of Social Psychology, Helsinki, Finland
Kay Hemmerling, Universität Leipzig, Lehrstuhl für Pädagogische- und Rehabilitationspsychologie, Leipzig, Germany
Manuel Jimenez-Redondo, Universidad Europea de Valencia, Dept. de Filosofia, Valencia, Spain
Halyna Leontiy, Universität Tübingen, Zentrum für Gender und Diversitätsforschung, Tübingen, Germany
Anna Malitowska, AMU in Poznań, Faculty of Social Sciences, Poznań, Poland
Piotr Makowski, Warsaw University, Warsaw, Poland
Mario Marino, Brandenburgische Technische Universität, Fachgebiet Allgemeine Technikwissenschaft, Germany
Katerina Mouratidou, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Asako Nagasawa, Ritsumeikan University, College of Letters, Kyoto, Japan
Jairo Ordóñez, University of Ibagué, Faculty of Journalism, Bogotà, Colombia
Elena Polledri, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Udine, Italy
Sergio Rego, National School of Public Health, Dept. of Social Sciences, Saõ Paulo, Brazil
Marta Soniewicka, Jagiellonian Unieversity, Faculty of Law and Administration, Kraków, Poland
Dawn Schrader, Cornell University, Dept. of Communication, Ithaca NY, USA
Marcia Schillinger, Pädagogische Hochschule Weingarten, Abteilung Elementarbildung, Weingarten, Germany
Gerhard Seel, Universität Bern, FB Philosophie, Switzerland
Yang Shaogang, University Guangzhou, Dept. of Psychology, Guandong, China
Torben Spaak, Stockholm University, Dept. of Law, Sweden
Barbara Weber, The University of British Columbia, Faculty of Education, Vancouver, Canada
Wolfgang G. Weber, Universität Innsbruck, Institut für Psychologie, Austria
Jutta Wester de Michelini, Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Lenguas, Argentina
Agnieszka Vojta, Universität Konstanz, Referat Mittel- und Osteuropa, Konstanz, Germany
Boris Zizek, Leibniz Universität Hannover, Institut für Erziehungswissenschaft, Hannover, Germany
Eva Zoller Morf, s'Käuzli Leitung der Schweizerischen Dokumentationsstelle für Kinder- und Alltagsphilosophie/Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Switzerland

Kontakt:
Ewa Nowak, e-mail: ewanowak@bluewin.ch
Mateusz Bonecki, e-mail: mateusz.bonecki@amu.edu.pl
strona www: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip/
Redakcja e-mail: ethics@amu.edu.pl
Institute of Philosophy
Chair of Ethics
Szamarzewski Street 89 C
60-569 Poznań, Poland

Nazwa Wydawcy:
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM

ISBN:
978-83-7092-109-5

Browse