Ethics in Progress Quarterly : [9] Community home page

Ethics in Progress Quarterly (online quarterly)

Ewa Nowak, Mateusz Bonecki (Editors), Chair of Ethics, Institute of Philosophy,
Adam Mickiewicz University of Poznań, Poland

Ethics in Progress Quarterly provides a multidisciplinary forum for new research, findings, and discussions in order to bridge between academic ethics and social practice. It especially promotes:

- practical philosophy and ethics (including anthropology, hermeneutics and discourse ethics)
- meta-ethics with practical consequences
- developmental moral psychology (key social competences)
- social awareness and meta-awareness
- academic education of teachers of ethics
- moral-, civic-, and democratic education (all educational levels)
- theory of justice, law-giving process, rehabilitation
- professional ethics (especially bioethics)
- trans-cultural normative challenges

Developing of ethics today is a true challenge because there is no one ethics: there are many. Opening ethics for collaboration with other sciences seems to be a challenge too: but closing of ethics would make it more and more useless for the social life. Justification of social rules is not the only task of ethics. Ethics must strength the key social competences in persons as individuals, citizens, and professionals. Rational thinking, judging and seeking for the high-level moral reasons of decisions, this is a special capacity of human beings, like Socrates assumed. They need to be developed and strengthened (like Aristotelian virtú). We hope to contribute to this development.

Kwartalnik “Ethics in Progress” (w wersji online)

Red. Ewa Nowak, Mateusz Bonecki

Ethics in Progress Quarterly to multidyscyplinarne forum dla nowych inicjatyw badawczych, odkryć i debat mających stworzyć pomost między etyką akademicką a praktyką społeczną. Promuje ono zwłaszcza:

- filozofię i etykę praktyczną (włącznie z antropologią, hermeneutyką i etyką dyskursu)
- metaetykę o konsekwencjach praktycznych
- psychologię rozwoju moralnego (zwł. kluczowe kompetencje społeczne)
- świadomość i metaświadomość społeczną
- akademicką edukację nauczycieli etyki
- edukację moralną, obywatelską, demokratyczną (na wszystkich poziomach)
- teorie sprawiedliwości, procesy prawodawcze, resocjalizację
- etyki zawodowe (zwł. bioetykę)
- transkulturowe przemiany na poziomie normatywnej samoregulacji społecznej

Rozwijanie etyki to dzisiaj nie lada wyzwanie: nie ma bowiem jednej etyki, panuje tutaj wielość. Wyzwaniem jest także otwarcie etyki na współpracę z innymi dyscyplinami nauki: jednak zamknięcie oznaczałoby pogłębianie nieprzydatności etyki dla życia społecznego. Zadaniem etyki nie jest tylko uzsadnianie norm społecznych. Powinna ona rozwijać także kompetencje jednostek, obywateli, specjalistów określonych profesji. Racjonalna refleksja, sądzenie i szukanie racji o jak najwyższej jakości moralnej dla decyzji to zdolności wyróżniające ludzkie istoty, jak stwierdził Sokrates. Wymagają one jednak rozwoju i doskonalenia (jak pokazał już Arystoteles w swej teorii cnoty). Mamy nadzieję przysłużyć się do tego rozwoju.

Invited to the Editorial Board of:

Karolina M. Cern (Poznań, Poland)
Nermin Ciftci (Istanbul, Turkey)
Sebastian Dippelhofer (Giessen, Germany)
Michael Gommel (Berlin, Germany)
Aswati Hamzah (Penang, Malaysia)
Marion Heinz (Siegen, Germany)
Klaus Helkama (Helsinki, Finnland)
Kay Hemmerling (Berlin, Germany)
Manuel Jimenez-Redondo (Valencia, Spain)
Piotr Juchacz (Poznań, Poland)
Halyna Leontiy (Friedrichshafen, Germany)
Anna Leśniewska (Poznań, Poland)
Semiramis Llanos-Cobos (Santiago, Chile)
Georg Lind (Constance, Germany)
Piotr Makowski (Poznań, Poland)
Eva Marsal (Karlsruhe, Germany)
Mario Marino (Pisa, Italy – Poznań, Poland)
Jean-Christoph Merle (Saarland, Germany)
Katerina Mouratidou (Thessaloni, Greece)
Asako Nagasawa (Osaka, Japan)
Jairo Ordònez (Bogotà, Colombia)
Elena Polledri (Udine, Italia)
Marta Soniewicka (Cracow, Poland)
Dawn Schrader (Ithaca, U.S.A.)
Marcia Schillinger (Weingarten, Germany)
Gerhard Seel (Neuchâtel, Switzerland)
Soudabeh Saeedi Parvaneh (Teheran, Iran)
Barbara Weber (Vancouver, Canada; Regensburg, Germany)
Wolfgang Weber (Innsbruck, Austria)
Andrew Wierciński (Freiburg/Br., Germany)
Agnieszka Vojta (Constance, Germany)
Yang Shaogang (Guandong, China)

Kontakt:
Ewa Nowak, e-mail: ewanowak@bluewin.ch
Mateusz Bonecki, e-mail: mateusz.bonecki@amu.edu.pl
Redakcja e-mail: ethics@amu.edu.pl
Institute of Philosophy
Chair of Ethics
Szamarzewski Street 89 C
60-569 Poznań, Poland

Nazwa Wydawcy:
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM

ISBN:
978-83-7092-109-5

Browse