Materiały nieopublikowane (WH)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Kwestia bezpieczeństwa zbiorowego w Lidze Narodów w latach 1919-1946. Próba bilansu
  (2021-09) Sierpowski, Stanisław
  Celem opracowania jest próba realistycznego spojrzenia na sytuację okalającą Ligę Narodów oraz zrównoważonej oceny jej zakładanych celów oraz obiektywnych możliwości. Jest to jednocześnie planowane zakończenie książki pt. Liga Narodów w latach kryzysu 1929 1946, Z której kilka fragmentów zostało udostępnionych jako preprint w AMUR. Nacisk został położony na odpowiedzialność mocarstw za rozwój idei bezpieczeństwa zbiorowego, którego dotkliwy niedostatek odczuwały zwłaszcza społeczeństwa Europy, Południowej Ameryki oraz Azji.
 • Item
  Spory litewsko-polskie w Lidze Narodów
  Sierpowski, Stanisław
  Tekst powstał jako rozdział książki poświęconej (przede wszystkim) działalności politycznej Ligi Narodów w latach 1926-1929, czyli najlepszych czasach dla tej organizacji. Z natury rzeczy sporą część poświęcono roli LN, de facto Rady i Sekretariatu w eliminacji konfliktów i sporów międzynarodowych. Spór litewsko-polski, nazywany skrótowo konfliktem o Wilno, należał do bardziej znanych, ale też nierozwiązywalnych. W obszernej już literaturze, przede wszystkim polskiej i litewskiej, spojrzenie z genewskiego obserwatorium było nie tyle bagatelizowane, ile nie poświecono mu dostatecznie dużo miejsca.To jeden z powodów podjęcia tych wątków. W obecnej objętości tekst ten, zważywszy na proporcje w stosunku do innych zagadnień, nie znajdzie miejsca w książce. Jeszcze poważniejszego skomprymowania będą wymagały fragmenty dotyczące początków sporu o Wilno, które zresztą omówione już zostały poprzednio w książkach o narodzinach Ligi (1984) oraz jej działalności w latach 1920-1926 (2005), jak również w kilku artykułach dostępnych on line w AMUR lub WBC.
 • Item
  Malarstwo materii w Polsce - na marginesach odwilżowej "nowoczesności"
  (2016) Jankowska-Andrzejewska, Maria
  Katalog Malarstwo materii w Polsce - na marginesach odwilżowej "nowoczesności" obejmuje prace z obszaru malarstwa materii zinwentaryzowane w wyniku kwerend przeprowadzonych w 13 muzeach w Polsce. Prace tworzone niemal bez udziału tradycyjnego medium (farby), a oparte na użyciu materii pozaobrazowych komponowanych w odniesieniu do płaszczyzny stanowiły istotny element rodzimej twórczości okresu odwilży oraz następujących dekad lat 60. i 70. XX wieku. Katalog obejmuje około 300 obiektów autorstwa artystów związanych z ważnymi grupami artystycznymi (Grupa Krakowska, Grupa Nowohucka, Grupa Zamek, krąg Galerii Krzywe Koło) oraz niezwiązanych z konkretnymi ugrupowaniami.
 • Item
  Determinanty interioru Ligi Narodów lat 20.
  (2016-08) Sierpowski, Stanisław
 • Item
  Sprawy gospodarcze w Lidze Narodow w latach 20.
  (2016-07) Sierpowski, Stanisław
  Jest to fragment opracowania o Lidze Narodów za okres lat1926-1929, który w tej formie nie znajdzie miejsca w książce. Zasadniczym powodem jest zmiana koncepcji opracowania "oczekiwana" przez potencjalnego wydawcę. W obecnym kształcie fragment o gospodarce, aczkolwiek nowatorski w naszej historiografii jawi się jako zbyt obszerny. Zgodnie z tytułem starano się pokazać w nim szamotaninę idealistów i teoretyków głoszących piękne i słuszne idee, które na gruncie praktyki widzianej przez pryzmat organizacji międzynarodowej (infiltrowanej przez różne korporacyjno-branżowe lobbingi oraz egoizmy państwowe) nie mogła przynieść oczekiwanych efektów. Nie znaczy, że była to walka bez sensu, tym mniej bez efektów. Trwa ona zresztą nadal.
 • Item
  Pamięć we Francji o Stanisławie Leszczyńskim
  (2015-12-08) Sierpowski, Stanisław
  Ślady - materialne i społeczne - działalności króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii (1737-1766)
 • Item
  Mniejszości w systemie Ligi Narodów
  (2015-06-24) Sierpowski, Stanisław
  W opracowaniu podjęto kolejną próbę rozważnego spojrzenia na nierozwiązywalny w okresie międzywojennym problem mniejszości narodowych, dając uprzywilejowane miejsce Lidze Narodów. Stwierdza się m.in., że LN będąc emanacją państw-członków starała się rozwiązywać spory z uwzględnieniem ich nadrzędnego interesu. Znaczy to, że konfrontacyjne z reguły oczekiwania mniejszości, popierane z zasady przez państwa wrogo ustosunkowane do systemu wersalskiego, nie znajdowały w Genewie sprzyjającego klimatu.Doświadczenia LN widziane na tle przemian politycznych okresu międzywojennego prowadzą do pesymistycznych wniosków, i to niezależnie od tego jakie cele były (są) stawianie przed systemem ochrony mniejszości.
 • Item
  Pamięć o "Wielkiej Wojnie" w Sierakowe
  (2015-03-17) Sierpowski, Stanisław
  Wielka polityka i wielka wojna w kontekście strat ludności Sierakowa wyznania ewangelickiego wypisanych na tablicach w 1920 r., odsłoniętych na nowa dzięki inicjatywie mgr inż. Jacka Andrzeja Kowalskiego - prezesa Akademickiego Klubu Seniora z Poznania dnia 13 marca 2015 r.
 • Item
  Kontrowersje dotyczące harmonizacji Paktu Brianda – Kellogga z Paktem Ligi Narodów
  (2014-12-18) Sierpowski, Stanisław
  Problem synchronizacji obu dokumentów był obecny od początku prowadzonych negocjacji.Pojawienie się Paktu B.K. tworzyło nową sytuację wskutek dwojakiego rodzaju zobowiązań jego sygnatariuszy. Potępiali oni uciekanie się do wojny w celu załatwiania sporów między nimi i wyrzekali się siły jako narzędzia polityki narodowej. Natomiast Pakt Ligi dopuszczał tzw. wojnę legalną: art. 15 stanowił, że w razie braku jednomyślności w Radzie LN członkowie Ligi mieli prawo do działania jakie uznają za niezbędne w obronie prawa i sprawiedliwości. Trudności w synchronizacji obu dokumentów dobrze pokazują taktykę i strategię poszczególnych państw ówczesnego świata.
 • Item
  Gra o Niemcy Międzynarodowy rezonans wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów w 1926 roku
  (2014-12-02) Sierpowski, Stanisław
  W książce, liczącej około 400 stron, omawia się działania na rzecz uniwersalnej Ligi Narodów, co należało do jej oczekiwanych i pożądanych działań. Każda z kilku kolejnych akcesji, obejmująca także państwa z różnych kręgów cywilizacyjnych, jak np. Etiopia, miała na ogół dobrą prasę i poparcie środowisk uważających pojawienie się instytucji genewskiej za wyraz właściwej ewolucji stosunków między państwami i narodami. Dla "kwestii niemieckiej" przełomem były rokowania, a więc targi na temat jakichś ustępstw, korzyści, kompromisu. Dobito ich w Locarno.Ustalenia tam osiągnięte miały także ogromne znaczenie dla dziejów Ligi, porównywalne do zmian zafundowanych całemu porządkowi powstałemu po wojnie. Dla państw, którym Niemcy odmawiały akceptacji ich granic, kwestia deklaracji o respektowaniu posiadanych zobowiązań międzynarodowych przybierała na sile. Państwa graniczące z Niemcami od południa i wschodu nie podzielały zachwytów nad dziełem wypracowanym w Locarno. Widziały w tych umowach niezbyt skrywaną zachętę dla szukania rewizjonistycznych satysfakcji w tych właśnie rejonach Europy. Ocena tych intencji i ich skutków była i pozostała rozdzielna, także w historiografii. Odmienna okazała się także ocena ukartowanego przez „wielkich” wprowadzenia Niemiec do Ligi, któremu państwa średnie i mniejsze dały odpór, jedyny taki w jej dziejach.
 • Item
  Tajne spotkania członków Rady Ligi Narodów w świetle dokumentacji Archivès de la Société des Nations w Genewie
  (2014-11-24) Sierpowski, Stanisław
  uwypuklono znaczenie dokumentacji archiwalnej z poufnych lub tajnych spotkań lub „wymiany zdań” członków Rady LN, podczas których wykuwały się lub były ustalone rozwiązania prezentowane następnie podczas „prywatnych” lub „publicznych” sesji. Zwrócenie uwagi na rolę tej dokumentacji dla poznania polityki poszczególnych państw reprezentowanych w Radzie jest poza dyskusją. Badacze dziejów LN, a więc i pośrednio stosunków międzynarodowych okresu międzywojennego, nie przywiązują do tej spuścizny szczególnej uwagi.Z dokumentacji tej – bardziej niż z innej - wyziera dominacja interesu własnego, aczkolwiek przyodzianego w „ligowe szaty”. Tajne spotkania członków Rady mające pierwotnie na celu uzgodnienie stanowiska w kwestiach personalnych, przybrały charakter narady o najważniejszych, zwłaszcza konfliktowych problemach widniejących w programie sesji publicznych. Tym ostatnim nadawano szeroki rozgłos w przeciwieństwie do narad tajnych, które kłóciły się z filozofią Ligi Narodów, wyrażoną także w preambule do Paktu gdzie zakładano „utrzymywanie jawnych stosunków międzynarodowych”.
 • Item
  Etnolog na rynku pracy (raport z badań)
  (2014-02-12) Kruszyna, Anna; Brzezińska, Anna Weronika; Niemier, Dawid; Cendrowski, Wojciech
  Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez studentów etnologii (1 i 2 rok studiów 2 stopnia) w ramach zajęć "Warsztaty etnologiczne". Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2013/14 przez dr Annę Weronikę Brzezińską.
 • Item
  Stosunek do dziedzictwa kulturowego i identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców miasta Malbork. Raport z badań terenowych.
  (2013-11-24) Machowska, Marta; Niemier, Dawid
  Raport z badań terenowych przeprowadzonych w roku 2012 przez studentów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Etnologiczne badania terenowe przeprowadzono na terenie miasta Malborka. Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Malborka.
 • Item
  Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie społeczności z Dubicz Cerkiewnych (Podlasie).
  (2013-11-22) Rudnicka, Marta; Siebers, Ada
  Raport z badań terenowych przeprowadzonych w roku 2013 przez studentów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Etnologiczne badania terenowe przeprowadzono na obszarze gminy Dubicze Cerkiewne, na Podlasiu.
 • Item
  Likwidacja Sojuszniczej Komisji Kontroli w Niemczech w 1927 roku
  (2013-10-30) Sierpowski, Stanisław
 • Item
  Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku
  (2012-10) Brzezińska, Anna Weronika; Schreiber, Hanna; Smyk, Katarzyna
  Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku były integralną częścią Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona”(Lublin, 25–26 października 2012. Zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy wparciu gospodarzy – Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Spotkanie było dwudniowe, miało charakter ogólnopolski i stanowiło kontynuację warsztatów, które odbyły się w Warszawie 18 czerwca 2012 w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Item
  WIELKOPOLSKI PROJEKT BADAWCZY MAK: Muzealna Aktywizacja Kulturowa dla dzieci
  (Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ: Kultura – Edukacja – Języki, 2010) Brzezińska, Anna Weronika; Linda, Katarzyna; Wosińska, Małgorzata
  W roku 2010 na terenie województwa wielkopolskiego realizowany był projekt badawczy o nazwie WIELKOPOLSKI PROJEKT BADAWCZY MAK: Muzealna Aktywizacja Kulturowa dla dzieci w ramach realizowanego dla Narodowego Centrum Kultury zadania o nazwie: Określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży (na przykładzie muzeów etnograficznych i regionalnych oraz skansenów). Zadaniem projektu było określenie potencjał oferty edukacyjnej przygotowanej przez wielkopolskie placówki muzealne z myślą o odbiorcach najmłodszych, w zakresie zarządzania kulturą tradycyjną i dziedzictwem kulturowym regionu. Celem projektu było rozpoznanie i określenie oferty kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży w zakresie kultury regionu. Badaniami jakościowymi objęto 24 muzea o profilu etnograficznym i regionalnym, znajdujące się na terenie Wielkopolski. Projekt miał charakter etapowy: poczynając od rozpoznania oferty wybranych jednostek, poprzez przeprowadzenie szeregu ankiet i dokonania obserwacji uczestniczącej w środowisku nadawców – muzeów oraz odbiorców – placówek oświatowych, aż po opracowanie ekspertyz pozwalających na modyfikację oferty i dobór odpowiednich treści nauczania.
 • Item
  Watykan wobec polsko-niemieckich plebiscytów 1919–1921
  (2010-12-09T10:29:43Z) Sierpowski, Stanisław
 • Item
  Działalność misji międzysojuszniczej w Polsce w 1919 roku
  (2010-12-09T10:26:59Z) Sierpowski, Stanisław
 • Item
  Stanisław Nawrocki 1925-2000
  (2010-12-09T10:24:18Z) Sierpowski, Stanisław
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego