Biblioteka, 2017, nr 21 (30)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  „Biblioteki” w paleolicie
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Kotuła, Sebastian Dawid
  Instytucje wspomagające procesy zarządzania informacją i wiedzą, jakimi są biblioteki, pojawiły się w wyniku wprowadzenia do komunikacji społecznej pisma oraz nośników pisma, a więc m.in. tabliczek glinianych, zwojów papirusowych, kodeksów pergaminowych. W bibliologii i informatologii historia bibliotek jest dobrze opracowana naukowo. Natomiast okres rozwoju ludzkości przed kulturą książki wymaga uzupełnienia. Celem niniejszego tekstu jest wykazanie, jakie metody zarządzania informacją i wiedzą stosowano przed pojawieniem się bibliotek i książek (także proto-książek). Wybrane na potrzeby artykułu przykłady pochodzą z paleolitu górnego i dotyczą wczesnych homo sapiens sapiens. Przedstawiony wywód jest wstępem do szerzej zakrojonych badań, a jego celem jest zasygnalizowanie możliwości rozszerzenia obszaru badawczego bibliologii i informatologii na okres poprzedzający narodziny bibliotek, proto-książek i książek sensu stricto.
 • Item
  „Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Kłudkiewicz, Kamila
  Marianna z Ciecierskich Skórzewska (1741–1773), majętna szlachcianka, żona generała Franciszka Skórzewskiego dzieliła czas między Wielkopolskę (pałac generałostwa w Margonińskiej Wsi) oraz Berlin. W stolicy Prus młodą Skórzewską zaciekawiły nauki przyrodnicze, które w XVIII wieku cieszyły się szczególnym zainteresowaniem amatorów. Wyrazem tej pasji generałowej jest jej księgozbiór. Na podstawie pośmiertnego inwentarza ruchomości Marianny Skórzewskiej można dokonać rekonstrukcji zawartości jej biblioteki. Generałowa posiadała klasyczne i popularne pozycje literatury pięknej, książki z zakresu historii, a także wyróżniający się zbiór dzieł z fizyki, matematyki, astronomii.
 • Item
  Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Baszko, Agnieszka
  W 2012 roku przekazano do zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu rękopiśmienny album (sygn. Rkp. 4498) będący pamiątką z podróży naukowej Karola Libelta do Galicji w 1869 roku. Filozof odwiedził wówczas z wykładami Kraków i Lwów, był serdecznie przyjmowany przez mieszkańców obu miast. 17 kwietnia 1869 roku młodzież akademicka wręczyła Libeltowi w podziękowaniu i w dowód uznania album z kartami zawierającymi 348 podpisów słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Technicznego w Krakowie. Artykuł zawiera opis podróży Karola Libelta do Galicji oraz albumu z wpisami krakowskich studentów, m.in. Michała Hieronima Bobrzyńskiego, Karola Stanisława Olszewskiego, Tadeusza Browicza, Józefa Krzepeli czy Piotra Hubala Dobrzańskiego.
 • Item
  Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Tomaszewski, Roman
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powstała w 1926 roku, równocześnie z powołaniem do życia uczelni. Zadaniem niniejszego artykułu jest ukazanie zarysu dziejów Biblioteki w najbardziej istotnych obszarach jej działalności. Zaprezentowano zmieniające się uregulowania prawne, zgodnie z którymi na przestrzeni 90 lat funkcjonowała, wiele miejsca poświęcono także strukturze organizacyjnej oraz sytuacji kadrowej. Wskazano, że przez długie lata Biblioteka zmagała się z trudną sytuacją lokalową. Przedstawiony został proces systematycznego tworzenia i opracowania księgozbioru. Dobitnie wyróżniono ewolucję funkcji informacyjno-dokumentacyjnych. W artykule nie pominięto również innych zagadnień istotnych dla życia Biblioteki, takich jak: działalność wydawnicza, publikacyjna, dydaktyczna i inne. Zaznaczona została wyraźnie czołowa rola Biblioteki Głównej w sieci bibliotek uczelni. Celem artykułu jest przedstawienie nie tylko historii i rozwoju Biblioteki Głównej UEP, ale też jej miejsca i roli jako jednostki wspierającej proces naukowo-dydaktyczny w życiu uczelni.
 • Item
  „Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945–1956)
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Mania, Elżbieta
  Powojenna historia biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zapisała się wieloma rozdziałami. Pierwszym był trudny okres usuwania zniszczeń. Drugim – organizowanie i rozwój działalności oddziałów bibliotecznych. Ważnym zadaniem bibliotekarzy było także zabezpieczanie księgozbiorów porzuconych i opuszczonych z terenów Wielkopolski, Ziem Odzyskanych i Śląska. tymczasem, jeszcze zanim usunięto ślady obecności Universitätsbibliothek zorganizowanej w murach poznańskiej biblioteki w czasie okupacji, ówczesna sytuacja polityczna narzuciła nowe – sowieckie wzorce. Odtąd powinnością bibliotekarza, oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, była walka o postawę ideologiczną czytelnika. Wpływowe władze partyjno-państwowe wprowadziły zatem szereg zarządzeń, by czuwać nad całokształtem działalności bibliotekarstwa polskiego. Praktyki te przybierały różne formy, kreśląc kolejne karty bibliotecznych dziejów. im poświęcony będzie niniejszy artykuł.
 • Item
  Archiwum literackie Wincentego Różańskiego w świetle założeń krytyki genetycznej
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Przybyszewska, Alicja
  Tekst prezentuje spuściznę literacką Wincentego Różańskiego jako materiał badawczy dla krytyki genetycznej. Jest to metodologia pracy dokumentacyjnej, interpretacji i edycji, stawiająca w polu zainteresowania analizę genetyczną tekstu, przygotowanie genetycznego dossier oraz edycję, której celem jest rekonstrukcja etapów powstawania tekstu w formie cyfrowego wydania naukowego. Krytycy genetyczni poddają zatem wnikliwemu oglądowi bruliony i autografy, wprowadzają do badawczego instrumentarium pojęcie przed-tekstu, na który składają się różne wersje tekstu oraz wszelkie notatki i uzupełnienia autora, znajdujące się w obrębie rękopisu. Owe warianty, nie tekst zwany ostatecznym, stanowią w tej koncepcji klucz do zrozumienia procesu twórczego i odkrycia innej historii literatury niż ta, którą ustanawia się na podstawie drukowanego dorobku twórców. Archiwum twórcze Różańskiego, znajdujące się w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego (Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich), tworzą setki nieopublikowanych, pozostawionych w rękopisach wierszy poety. Stanowią one znakomity materiał do analizy i – być może – wydania genetycznego, którego koncepcję dotyczącą ineditów zaproponował francuski teoretyk badania genezy Pierre-Marc de Biasi.
 • Item
  Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939–1947
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Głowacka-Helak, Małgorzata
  Artykuł przedstawia profesora Aleksandra Birkenmajera, przedwojennego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Okazją do jego przypomnienia jest przypadająca w 2017 roku 50. rocznica śmierci. Kierownictwo Biblioteki Uniwersyteckiej rozpoczął w marcu 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Podczas okupacji na kilka lat rozstał się ze współpracownikami. Do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu powrócił w marcu 1945 roku, aby uczestniczyć w niezwykle trudnej odbudowie życia bibliotecznego w latach 1945–1947. Do napisania artykułu zostały wykorzystane materiały archiwalne zachowane w Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 • Item
  Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894–1902
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Wenzel, B.; Skutecki, Jakub
  Liczący 115 lat tekst prezentuje okoliczności powstania i pierwsze lata działalności niemieckiej Biblioteki Krajowej (Landesbibliothek) w Poznaniu, której księgozbiór stał się w 1902 roku istotną częścią Biblioteki im. Cesarza Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Bibliothek). Dziś jest to fragment zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 • Item
  Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza?
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Przychodniak, Zbigniew
  Ranga i zakres twórczości Adama Mickiewicza określają potrzebę i znaczenie opracowań bibliograficznych obejmujących twórczość i literaturę przedmiotową autora Dziadów i Pana Tadeusza. Początki bibliografii Mickiewiczowskich sięgają lat 40. XIX wieku; w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku powstało wiele bibliografii cząstkowych. Zainicjowana przez Gabriela Korbuta w 1917 roku bibliografia literatury polskiej stała się po roku 1950 podstawą do stworzenia nowej, pełniejszej redakcji w postaci 19-tomowej serii bibliografii poszczególnych epok i wybranych pisarzy. Trwający dziesięciolecia proces przygotowywania i opracowywania dla serii „Nowego Korbuta” zaplanowanego tomu 10 poświęconego Mickiewiczowi przyniósł realizację pierwszej części (literatury podmiotowej) i daje szansę na stworzenie jego nowoczesnej mutacji w formie internetowej strony Bibliografii Mickiewiczowskiej.
 • Item
  Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Dobrzyńska-Lankosz, Ewa
  Gromadzenie i udostępnianie literatury beletrystycznej w bibliotekach uniwersyteckich jest sprawą oczywistą, bowiem tego typu literatura jest warsztatem pracy określonej grupy naukowców i studentów uniwersytetów. Statutowego obowiązku gromadzenia beletrystyki nie mają natomiast specjalistyczne biblioteki techniczne, medyczne, rolnicze, ekonomiczne, wojskowe, niemniej w niektórych z nich jest ona dostępna. W artykule omówione zostaną: proweniencja księgozbiorów beletrystycznych w akademickich bibliotekach specjalistycznych, zainteresowanie beletrystyką ze strony użytkowników, sposoby udostępniania i pozyskiwania nowości, źródła finansowania.
 • Item
  A Subject Analysis of Pentecostalism in the Dewey Decimal Classification System
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Stewart, Adam
  Propozycje klasyfikacji dzieł dotyczących zagadnień ruchu zielonoświątkowego w najnowszym wydaniu klasyfikacji dziesiętnej Deweya (KDD) ujawniają wiele błędów w definicjach i historycznych pomyłek, które mogą wprowadzić spore zamieszanie przy ich katalogowaniu, jak również zmniejszyć możliwości dotarcia do odpowiednich dzieł poświęconych pentekostalizmowi tym użytkownikom bibliotek, którzy w swoich poszukiwaniach posługują się układem KDD. Artykuł identyfikuje źródła tych błędów, proponuje sposoby naprawcze i uzasadnia znaczenie regularnej współpracy między bibliotekarzami a specjalistami dziedzinowymi w celu zachowania maksymalnej precyzyjności systemu klasyfikacji zbiorów bibliotecznych i towarzyszącej mu odpowiedzialności społecznej.
 • Item
  Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego)
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Melentiewa, Julia; Wojciechowski, Jacek
 • Item
  „Roczniki Biblioteczne”, R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2017) Wojciechowski, Jacek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego