Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna


Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna to ukazujące się jako półrocznik recenzowane czasopismo naukowe, stanowiące transdyscyplinarną platformę z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, rozważanych z perspektywy filozofii publicznej, filozofii politycznej oraz filozofii prawa, zaś z drugiej dla rozwijania nowych metod edukacji demokratycznej, filozoficznej i prawnej. Czasopismo stanowi miejsce spotkania i współpracy dwóch środowisk: filozofów politycznych i filozofów prawa aktywnych w instytutach filozofii oraz teoretyków i filozofów prawa aktywnych na wydziałach prawa. W naszym przekonaniu filozofia polityczna stanowi niezbędny i wzbogacający element rozważań z zakresu filozofii prawa, która z kolei stanowi nieodłączną cześć refleksji w obszarze filozofii politycznej, zwłaszcza w analizach z zakresu współczesnej teorii demokracji. Jednym z najciekawszych miejsc spotkania ich obu jest filozofia publiczna.

Public Philosophy & Democratic Education is a semi-annual peer-review (double-blind review) reviewed scientific journal, which constitutes a transdisciplinary platform not only for scientific reflection and analysis of social, political and cultural phenomena considered from the perspective of public philosophy, political philosophy and philosophy of law but also for development of new methods of democratic, philosophical and legal education. In the eyes of editors the journal is intended to be a meeting place for two rarely cooperating research communities: political philosophers and philosophers of law affiliated with philosophy institutes, and theorists and philosophers of law affiliated with law faculties. We believe that political philosophy forms an essential and enriching element of considerations within the scope of philosophy of law, which in turn constitutes an inseparable part of reflection in the field of political philosophy, especially in analysis of contemporary theories of democracy. The most interesting place for both of them to meet is public philosophy.

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief
Piotr W. Juchacz
Zastępca Redaktora naczelnego / Deputy Editor
Tomasz Bekrycht
Sekretarz naukowy
Marcin J. Byczyński
Redaktorzy tematyczni / Editorial Committee
Tomasz Bekrycht (prawo / law)
Karolina M. Cern (filozofia / philosophy)
Anna Malitowska (etyka / ethics)
Redaktorzy językowi / Language editors
Kinga Bosak
Projekt okładki / Cover design
Bianka Rolando
Redaktor techniczny / Technical editor
Izabela Baran
Redaktor strony internetowej / Website editor
Marcin J. Byczyński

Rada Naukowa / Editorial Board
Prof. Piotr Bołtuć; University of Illinois, Springfield; USA.
Prof. Jean-Michel Bonvin; Université de Lausanne, Lausanne; Szwajcaria.
Prof. Krzysztof Brzechczyn ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań; Polska.
Prof. Tadeusz Buksiński; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań; Polska.
Prof. Isabell Diehm; Goethe University, Frankfurt am Main; Niemcy.
Prof. Takara Dobashi; Hiroshima University, Hiroshima; Japonia.
Prof. Jan Hartman; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków; Polska.
Prof. Andrzej Maciej Kaniowski; Uniwersytet Łódzki, Łódź; Polska.
Prof. Gennadii Korzhov; Donetsk State University of Informatics and Artificial Intelligence, Donieck; Ukraina.
Prof. Roman Kubicki; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań; Polska.
Prof. Georg Lind; University of Konstanz, Konstanz; Niemcy.
Prof. Eva Marsall; Karlsruhe University of Education, Karlsruhe; Niemcy.
Prof. Ewa Nowak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań; Polska.
Prof. Anna Pałubicka; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań; Polska.
Prof. Ewa Piotrowska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań; Polska.
Prof. Aldona Pobojewska; Uniwersytet Łódzki, Łódź; Polska.
Prof. Elena Polledri; University of Udine, Udine; Włochy.
Prof. Manuel Jiménez Redondo; University of Valencia, Valencia; Hiszpania.
Prof. Gerhard Seel; University of Bern, Bern; Szwajcaria.
Prof. Elaine Unterhalter; University College London – Institute of Education, London; Wielka Brytania.
Prof. Barbara Weber; Vancouver Institute of Philosophy for Children, Vancouver; Kanada.
Prof. Bartosz Wojciechowski; Uniwersytet Łódzki, Łódź; Polska.
Prof. Marek Zirk-Sadowski; Uniwersytet Łódzki, Łódź; Polska.
Prof. Boris Zizek; Johannes Gutenberg-University of Mainz, Mainz; Niemcy.

Kontakt: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna
Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89c
60-569 Poznań
adres e-mail: filozofiapubliczna@amu.edu.pl
strona www: www.filozofiapubliczna.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89c, 60-569 Poznań
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Druk i oprawa: Zakład Graficzny UAM ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
ISSN 2299-1875

© Copyright by „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego