Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna : [134] Community home page


Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna jest recenzowanym (double-blind review) czasopismem o charakterze naukowo-edukacyjnym poświęconym kształceniu w zakresie filozofii, etyki, edukacji demokratycznej oraz prawnej. U podstaw wizji czasopisma leży ideał uprawiania nauki publicznej, to znaczy łączącej elementy badawcze, edukacyjne i realizację trzeciej misji Uniwersytetu, czyli współpracy z otoczeniem publicznym. Czasopismo stanowi transdyscyplinarną platformę dla naukowej refleksji i badania zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, oraz rozwijania metod edukacyjnych zgodnie z najnowszymi trendami naukowymi (np. filozofowanie z dziećmi, rozwijanie i nauczanie etyk zawodowych). Oferuje także wzrocowe opracowania wybranych zagadnień zawartych w podstawie programowej nauczania filozofii i etyki.

Public Philosophy & Democratic Education is a peer-review (double-blind review) scientific-educational journal focused on the scholarly teaching and learning in philosophy, ethics, education for democratic citizenship and human rights education. The journal is also dedicated to the issues of public scholarship which integrates the research, teaching and learning, and the third mission of university, i.e. the engagement with the public. The journal provides a transdisciplinary framework for the scientific reflection and research on social, political and cultural phenomena as well as for the development of educational methods consistent with the newest scientific trends (e.g. philosophizing with children, education in professional ethics). It also offers model studies on selected topics contained in philosophy and ethics curricula.

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief
Piotr W. Juchacz
Zastępca Redaktora naczelnego / Deputy Editor
Anna Malitowska
Redaktorzy tematyczni / Editorial Committee
Tomasz Bekrycht (prawo / law)
Karolina M. Cern (filozofia / philosophy)
Anna Malitowska (etyka / ethics)
Redaktorzy językowi / Language editors
Anna Jaroszewska & Izabela Baran
Projekt okładki / Cover design
Bianka Rolando
Redaktor techniczny / Technical editor
Izabela Baran
Redaktor strony internetowej / Website editor
Marcin Byczyński

Rada Naukowa / Editorial Board
Piotr Bołtuć (Springfield),
Jean-Michel Bonvin (Lausanne),
Krzysztof Brzechczyn (Poznań),
Tadeusz Buksiński (Poznań),
Isabel Diehm (Frankfurt am Main),
Takara Dobashi (Hiroshima),
Jan Hartman (Kraków),
Manuel Jiménez Redondo (València),
Andrzej Maciej Kaniowski (Łódź),
Gennadii Korzhov (Donieck),
Roma Kriaučiūnienė (Vilnius),
Roman Kubicki (Poznań),
Georg Lind (Konstanz),
Eva Marsal (Karlsruhe),
Ewa Nowak (Poznań),
Anna Pałubicka (Poznań),
Ewa Piotrowska (Poznań),
Aldona Pobojewska (Łódź),
Elena Polledri (Udine),
Gerhard Seel (Bern),
Elaine Unterhalter (London),
Barbara Weber (Vancouver),
Bartosz Wojciechowski (Łódź),
Marek Zirk-Sadowski (Łódź),
Boris Zizek (Mainz)

Kontakt: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna
Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89c
60-569 Poznań
adres e-mail: filozofiapubliczna@amu.edu.pl
strona www: www.filozofiapubliczna.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89c, 60-569 Poznań
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Druk i oprawa: Zakład Graficzny UAM ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
ISSN 2299-1875

© Copyright by „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”

Browse