Czasopisma naukowe/Journals : [18364] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

Baltic-Pontic Studies [196]

neolit, eneolit, epoka brązu, pogranicze, Ukraina, Neolithic, Eneolit, Bronze Age, borderland, Ukraine

Biblioteka [226]

Czasopismo poświęcone zagadnieniom: bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naujkowej, dokumnetacji, prasoznawstwa, dziejów książki

Czasopismo Prawno-Historyczne [58]

Historia, prawo, prawo rzymskie, historia ustroju i prawa, doktryny polityczne i prawne, metodologia nauk historyczno-prawnych, historia nauki prawa

Ethics in Progress [166]

Czasopismo poświęcone zagadnieniom: etyki, etyki normatywnej, bioetyki, etyki dwuaspektowej, filozofii moralności, psychologii moralności, demokracji, edukacji demokratycznej, meta-etyki, filozofii praktycznej, sprawiedliwości, prawa, doskonalenia kluczowych kompetencji społecznych, dyskursu, wspólnoty badawczej, edukacji etycznej, edukacji nauczycieli etyki, doskonalenia reguł społecznych, rozstrzygania problemów społecznych, rozumowania konwencjonalnego i postkonwencjonalnego

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna [222]

Filozofia publiczna, edukacja demokratyczna, edukacja o prawach człowieka, edukacja prawna, dydaktyka filozofii i etyki, Public philosophy, education for democratic citizenship, human rights education, legal education, teaching philosophy and ethics

Folia Praehistorica Posnaniensia [149]

Czasopismo poświęcone zagadnieniom: archeologii, prahistorii, pradziejów, Polski, Europy, Bliskiego Wschodu.

Folia Scandinavica Posnaniensia [240]

Języki nordyckie, języki skandynawskie, językoznawstwo skandynawskie, literaturoznawstwo skandynawskie, kulturoznawstwo skandynawskie, historia Skandynawii, studia kontrastywne, studia porównawcze, translatologia

Logo

Geologos [215]

Czasopismo poświęcone zagadnieniom: nauki o ziemi, geologii.

Glottodidactica [274]

Językoznawstwo, glottodydaktyka, metodyka, translatoryka, literaturoznawstwo, polityka językowa

Homo Ludens [4]

Ludologia, badanie gier, ludyczność, strategia ludyczna, techniki ludyczne

Images [98]

Film, fotografia, komunikacja audiowizualna, media, kultura popularna

Interdisciplinary Studies in Musicology [63]

Czasopismo poświęcone zagadnieniom: muzyki, kultury muzycznej, muzykologii, badaniom interdyscyplinarnym, teorii i historii muzyki

Logo

Interlinie. Interdyscyplinarne czasopismo internetowe [14]

Interdyscyplinarność, przestrzeń, literatura, kultura, sztuka, miasto, natura, teoria, społeczeństwo, historia

Lingua ac Communitas [31]

Filozofia, nauki społeczne, filozofia języka i komunikacji, komunikologia

Monteskiusz: Res Politica et Historica [0]

Czasopismo poświęcone zagadnieniom: historii, kultury politycznej, historii myśli politycznej, historii myśli filozoficznej, historii gospodarczej, historii politycznej, historii społecznej.

Naukowe Zeszyty Studenckie [9]

Czasopismo poświęcone zagadnieniom: pedagogii, edukacji, działalności studenckiej

Logo

Neodidagmata [181]

Czasopismo poświęcone problemom teoretycznym, empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dydaktyki, technologii kształcenia i pedagogiki medialnej.

Porównania [86]

Czasopismo poświęcone zagadnieniom: komparatystyki literackiej, studiom interdyscyplinarnym.

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny [102]

Prawo, ekonomia, nauki społeczne,

Przegląd Strategiczny [367]

Współczesne stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, studia strategiczne

Przestrzenie Teorii [387]

Teoria literatury, dramat, teatr, kultura, sztuka, filozofia, interdyscyplinarność

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM [91]

Nauka o polityce, politologia, stosunki międzynarodowe, myśl polityczna, teoria polityki, filozofia polityczna, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, studia genderowe, badania społeczne, nauki społeczne, humanistyka

Rocznik Integracji Europejskiej [404]

Integracja europejska, Unia Europejska

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [5372]

Czasopismo poświęcone zagadnieniom: prawa, ekonomii, socjologii.

Logo

Studia Edukacyjne [804]

Edukacja, kultura, szkoła

Studia Metodologiczne [34]

Filozofia nauki i humanistyki, epistemologia, historia nauki

Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies [122]

Dutch studies, Dutch philology, Dutch literature and language, culture and history of the Netherlands, culture and history of Flanders, South- African studies, Afrikaans literature, South- African literature, culture and history of South -Africa, colonial literature