Doktoraty (WPiK)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Efektywność technik opartych na grach w kontekście wspomagania edukacji na odległość
  (2023) Dziedzic, Dagmara; Łupkowski, Paweł. Promotor
  Celem rozprawy doktorskiej było sprawdzenie, czy w kontekście nauki zdalnej narzędzia edukacyjne będące grami lub korzystające z ich elementów są efektywniejsze od narzędzia, które takich elementów nie posiada. Aby zrealizować ten cel, przeprowadziłam badanie eksperymentalne, którego uczestnicy uczyli się obsługi programu Microsoft Excel w trzech warunkach badania: gry poważniej, grywalizacji oraz e-learningu. Efektywność autorskich narzędzi edukacyjnych została zmierzona w dwóch wymiarach: przyrostu wiedzy oraz wzrostu zaangażowania (deklarowanego, mierzonego kwestionariuszem oraz zobiektywizowanego, określonego na podstawie zarejestrowanego zachowania kursantów). Wykorzystane w badaniu narzędzia edukacyjne były efektywne pod względem przekazywania osobom uczącym się nowej wiedzy i umiejętności, jednak żadne z nich nie uczyło lepiej od pozostałych. W kontekście angażowania wiek okazał się być zmienną, która istotnie różnicowała osoby badane. Osoby mające 23 lata lub więcej częściej rezygnowały z kursu w warunku gry poważnej, a osoby mające 36 lat lub więcej z warunku grywalizacji w porównaniu do młodszych kursantów. Wyniki eksperymentu potwierdziły także bolączki edukacji zdalnej. Osoby badane niezależnie od warunku badania, w którym się uczyły, porzucały naukę ze względu na pojawiające się nieprzewidziane obowiązki czy brak umiejętności zarządzania własnym czasem.
 • Item
  Zdolność do rozpoznawania stanów afektywnych na podstawie ekspresji mimicznej w grupie sprawców wykorzystujących seksualnie dzieci
  (2023) Pilarczyk-Parchanowicz, Katarzyna; Beisert, Maria. Promotor
  Celem projektu było określenie, jaką rolę w mechanizmie wykorzystania seksualnego dziecka pełni zdolność do rozpoznawania stanów afektywnych innych. Dokonano porównania sprawców wykorzystania seksualnego dziecka z grupami kontrolnymi – sprawcami przestępstw przeciwko mieniu oraz mężczyznami niekaranymi – pod względem zdolności do rozpoznawania emocji innych oraz emocjonalnej kongruencji z dziećmi. Określono kilka etapów działania tej zdolności, które zostały osadzone w kontekście etiologicznym, w oparciu o Zintegrowaną Teorię Przestępczości Seksualnej (Ward i Beech, 2006; 2008). Sprawdzono, jak doświadczanie przemocy w dzieciństwie wiąże się z trudnościami w zakresie rozpoznawania emocji i emocjonalną kongruencją. Zweryfikowano, jak rozpoznawanie emocji i emocjonalna kongruencja łączą się ze sobą oraz jak wiążą się z cechami popełnionych przestępstw seksualnych. Wyniki wskazują, że sprawcy wykorzystania seksualnego mają trudności w zakresie rozpoznawania stanów afektywnych innych.
 • Item
  Wpływ lęku sytuacyjnego na funkcjonowanie wyobraźni przestrzennej - rola pamięci roboczej
  (2023) Molińska (Glinka), Marta; Parobkiewicz-Jasielska, Aleksandra. Promotor
  Zgodnie z Teorią Kontroli Uwagowej lęk zakłóca procesy kontroli uwagowej oraz równowagę pomiędzy dwoma systemami: odgórnymi procesami uwagowymi związanymi z zachowaniem ukierunkowanym na cel oraz oddolnymi związanymi z reagowaniem na występujące w otoczeniu bodźce. Głównym celem badania była weryfikacja wpływu lęku sytuacyjnego na wyobraźnię przestrzenną w odniesieniu do transfom1acj i egocentrycznych 1 transfonnacj i allocentr ycznych. Jednocześnie , założono, iż relacja ta jest moderowana przez pojemność pam1ęc1 roboczej odzwierciedlającą indywidualne różnice w kontroli uwagowej. Lęk wzbudzano w warunkach laboratoryjnych w zadaniu realizowanym w paradygmacie przygotowania wystąp ien ia, który odnosi się do antycypacyjnej natury lęku . Manipulacja kontrolowana była poprzez nieinwazyjny pomiar aktywności sercowo - naczyniowej na podstawie parametrów EKG oraz ICG za pomocą urządzenia do pomiaru psychofizjologicznego VU - AMS. Pomimo, iż dane psychofizjologiczne ukazały aktywację wagalno - sympatyczną, dane behawioralne nie wykazały wpływu lęku sytuacyjnego na wyobraźnię przestrzenną. Nie odnotowano różnic w wykonaniu zadań pomiędzy grupą kontrolną a grupą eksperymentalną. Również hierarchiczna analiza regresji nie wykazała moderującej roli pamięci roboczej w ujmowanej relacji. Wyniki ukazują,iż wzbudzony lęk mógł subtelnie oddziaływać na układ nerwowy,jednakże nie miało to wpływu na wykonanie zadań. Przypuszczalnie wzbudzony „umiarkowany" lęk umożliwia aktywację strategii regulacyjnych, które pozwalają poradzić sobie z postrzeganym zagrożeniem. Wyobraźnia przestrzenna może nie być podatna na oddziaływanie umiarkowanego lęku, jeżeli stanowi ona domenę sfery zdolności człowieka i jest sytuacyjnie stabilna, gdyż osoby dysponujące tą zdolnością korzystają z dobrze ugruntowanych strategii wykonania zadań
 • Item
  Komunikacja w rodzinie a wkraczanie młodych osób w dorosłość
  (2022) Wysota, Monika; Bakiera, Lucyna. Promotor
  Celem pracy była empiryczna analiza związków pomiędzy sposobem komunikowania się rodziców z młodymi osobami a wkraczaniem przez nich w dorosłość. Zaproponowano autorski model wkraczania w dorosłość, uwzględniający wymiar społeczny i wymiar psychiczny dorosłości, oceniane w sposób subiektywny i obiektywny. Model ten stał się podstawą do skonstruowania narzędzi do badania dorosłości, które zostały wykorzystane w badaniach. Analizę komunikacji osadzono w Teorii Wzorców Komunikacji Rodzinnej, konceptualizującej komunikację według dwóch kluczowych wymiarów: zorientowania na zgodność oraz zorientowania na rozmowę. Badanie miało charakter longitudinalny i obejmowało trzy pomiary w odstępach półrocznych. Jego uczestnikami były osoby, które w momencie zgłaszania się do udziału w badaniu miały ukończone 19 lat. Wyniki pokazały, że nie jest możliwe wyznaczenie jednego wzorca komunikacji, który sprzyjałby kształtowaniu się u młodych osób wszystkich atrybutów dorosłości w wymiarze społecznym, jak i psychicznym.
 • Item
  Wybrane czynniki związane z kształtowaniem się wizji własnego dorosłego życia w okresie wyłaniającej się dorosłości
  (2022) Janowicz, Kamil; Bakiera, Lucyna. Promotor
  Praca dotyczyła roli wewnętrznej aktywności prospektywnej dla rozwoju w okresie wyłaniającej się dorosłości. Główne problemy badawcze poruszane w niniejszej pracy dotyczyły: 1) opisu charakterystyki wizji własnego dorosłego życia w okresie wyłaniającej się dorosłości, z uwzględnieniem zmian zachodzących w tejże wizji; 2) analizy zależności pomiędzy charakterystyką wizji własnego dorosłego życia a wybranymi czynnikami podmiotowymi i poza podmiotowymi. Praca została przygotowana w oparciu o badanie podłużne (dwa pomiary) i wykorzystywała zarówno metodologię ilościową, jak i jakościową. Dane zbierano za pomocą standaryzowanych kwestionariuszy psychologicznych oraz wypowiedzi pisemnych, które następnie poddawana analizie z pomocą sędziów kompetentnych. Uczestnikami badania były osoby w okresie wyłaniającej się dorosłości (17-27 lat). Uzyskane wyniki wskazują na to, że dla wielu osób w okresie wyłaniającej się dorosłości stworzenie symulacji własnego dorosłego życia jest trudnym zadaniem, w związku z czym ich wizja własnego dorosłego życia często jest ogólnikowa i niezbyt rozbudowana. Zaobserwowano także szereg zależności pomiędzy charakterystyką tejże wizji a wymiarami i statusami tożsamości oraz poczuciem sensu w życiu. Wbrew przewidywaniom, wizja ta wydaje się w niewielkim stopniu powiązana z przyszłościową perspektywą czasu oraz wartościami życiowymi.