Anthropological Review : [232] Community home page

Logo

Anthropological Review jest czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym propagującym interdyscyplinarne ujęcie istoty ludzkiej. Stanowi forum dla prezentacji wyników oryginalnych badań naukowych, metaanaliz, prac przeglądowych, teoretycznych lub metodologicznych poświęconych różnym aspektom antropologii fizycznej (włączając biologiczną zmienność człowieka, wzrastanie, rozwój i starzenie się, paleoantropologię, biologię populacji szkieletowych i odontologię) i powiązanych z nią dyscyplin, jak: nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, psychologia ewolucyjna, biologia teoretyczna i demografia. Jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; rocznikiem z dwoma zeszytami i ukazuje się równocześnie w wersjach papierowej i elektronicznej.

Anthropological Review is an internationally established peer-reviewed journal promoting an interdisciplinary view of the human being. The journal provides a forum for the presentation of original research studies, meta-analyses, as well as scholarly reviews and theoretical or methodological articles devoted to issues in physical anthropology (including human biological variation, human growth, development and ageing, paleoanthropology, skeletal biology, and dental anthropology) and related fields of science (including physical culture and health sciences, evolutionary psychology, theoretical biology, demography). The journal is an official publication of the Polish Anthropological Society, supported by Ministry of Science and Higher Education; published two issues a year in simultaneous print and electronic editions.

Poprzedni tytuł czasopisma: Przegląd Antropologiczny do 1997; Przegląd Antropologiczny-Anthropological Review do 2007

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Kontakt: Zakład Biologii Rozwoju Człowieka
Instytut Antropologii
Wydział Biologii
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
tel: 618295759, fax: 618295730
strona www: http://versita.com/alrw/
http://www.ptantropologiczne.pl
Nazwa wydawcy: Polskie Towarzystwo Antropologiczne
ISSN 1898-6773

Browse