Refleksje, nr 1, wiosna-lato 2010

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Świeckość państwa zakwestionowana we Włoszech. Debata na temat krzyży w szkolnych klasach
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2010) Leonetti, Carolina
  W listopadzie 2009 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że obecność krzyży w klasach szkół publicznych stoi w sprzeczności z zasadą świeckości państwa, wolności przekonań i religii oraz prawem rodziców do kształcenia swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi oraz filozoficznymi, gwarantowanymi przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. We Włoszech, gdzie pozew pierwotnie został złożony do rozpatrzenia przez sądownictwo krajowe, miała miejsce burzliwa debata polityczna, powodująca silne reakcje społeczeństwa. Werdykt Europejskiego Trybunału Praw Człowieka był interpretowany jako uderzający w, nie tylko religijne, ale przede wszystkim kulturowe tradycje państwa.
 • Item
  Kobieta kryzysem brzemienna. Sytuacja kobiet na i poza rynkiem pracy w dobie kryzysu demograficznego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2010) Wysocka, Margareta
  Niniejszy artykuł odwołuje się do problemu kryzysu demograficznego, coraz żywiej dyskutowanego w państwach Unii Europejskiej, zmagających się ze zjawiskiem starzenia się społeczeństw. Celem autorki jest analiza tych spośród ogółu korelatów związanych ze stagnacją (regresem) w obrębie prostej zastępowalności pokoleń, które mają bezpośredni związek z przesłankami aktywności (lub braku aktywności) matek na rynku pracy. Artykuł stanowi punkt wyjścia dla analizy koncepcji gwarantowanego dochodu podstawowego dla kobiet wykonujących pracę domowo-opiekuńczą, jako potencjalnego instrumentu polityki społecznej ukierunkowanego na zmianę niekorzystnej struktury demograficznej.
 • Item
  Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości europejskie
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2010) Banaszak, Maciej
  Coraz częściej w dyskursie politycznym i naukowym, w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej, podnoszony jest problem występowania „deficytu demokratycznego”. Tymczasem, Unia jest postrzegana jako strażniczka wartości demokratycznych i zarazem ich promotorka na kontynencie, jak i poza nim. W artykule przedstawiono dwa punkty widzenia tegoż problemu, w szczególności zaś omówione zostały środki podejmowane w celu zwalczania „deficytu demokratycznego” i wyeliminowania jego negatywnych konsekwencji. W aspekcie historycznym – poczynając od Traktatów Założycielskich, poprzez powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego oraz inne formalne rozwiązania – przedstawiono zmianę sposobu dystrybucji władzy wewnątrz UE, mającego doprowadzić do wzrostu jej demokratyczności, kładąc nacisk na postanowienia Traktatu Lizbońskiego.
 • Item
  Polonia w Stambule: imigranci w globalnym mieście, tożsamość i obywatelstwo w dobie transnarodowych przestrzeni społecznych
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2010) Kłopocki, Michał
  W artykule Autor analizuje społeczność polskich imigrantów w Stambule, zarówno potomków Polaków szukających tam azylu w XIX wieku, osiadłych ostatecznie w Adampolu, jak i współczesnych imigrantów zamieszkałych w centrum Stambułu. Skrótowo opisując dawną emigrację, Autor skupia się na drugiej z grup, porównując ostatecznie obie społeczności. Zabieg ten pozwala na ponowne rozważenie poszczególnych procesów migracyjnych w Europie. Następnie, analizie poddane zostały procesy integracji Polonii z Turkami oraz działalność instytucji, mających temu procesowi sprzyjać. Końcowo, Autor ukazuje znaczący i pozytywny wpływ poszczególnych przestrzeni artystycznych, w których tworzą polscy artyści, na postrzeganie Polaków w Turcji.
 • Item
  Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2010) Biały, Filip
  Jednym z najistotniejszych pytań współczesnej filozofii politycznej jest pytanie o sposób organizacji zbiorowości politycznych, który łagodziłby konflikt pomiędzy grupami i jednostkami, ale równocześnie pozwalałby na wyrażanie nawet irracjonalnych przekonań. Odpowiedzią jest według Chantal Mouffe demokracja agonistyczna. Koncepcja ta oparta jest na przekonaniu, że wykluczenie elementu afektywnego ze sfery publicznej doprowadzić może jedynie do zaostrzenia konfliktu politycznego. Przykładem potwierdzającym twierdzenia Ch. Mouffe jest rozwój zjawiska populizmu w Europie, który ograniczony może być jedynie poprzez uznanie konfliktowego charakteru polityki za wartość pozytywną.