Roczniki Socjologii Rodziny

Roczniki Socjologii Rodziny to czasopismo ukazujące się regularnie od 1989 roku. Głównym jego celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę. Zgodnie z regułą przyjętą od początku jego istnienia, czasopismo to ma charakter interdyscyplinarny i sprzyja wymianie doświadczeń badaczy, którzy uczynili rodzinę ważnym przedmiotem badań. Zatem, w "Rocznikach Socjologii Rodziny" prezentowane są artykuły socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne i demograficzne, pokazujące różne aspekty życia rodzinnego a także procesy mikrospołeczne bezpośrednio i pośrednio wiążące się z rodziną. W ostatnich latach na łamach Roczników prezentowane były artykuły poświęcone dylematom współczesnych rodzin (2005), obrazom życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej (2006) oraz wizerunkom ról rodzinnych (2007). W najnowszym tomie ukażą się artykuły poświęcone atrakcyjności rodziny jako grupy społecznej oraz postawom młodzieży wobec rodziny jako instytucji a także recenzje najnowszych publikacji z dziedziny socjologii rodziny

Redaktor naczelny: Anna Michalska
Z-ca redaktora naczelnego: Witold Wrzesień
Sekretarz redakcji: Iwona Przybył
Kontakt: Instytut Socjologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
e-mail: annamichalska@poczta.onet.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 0867-2059

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego