Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  NEKROLOGI RPEiS 75, 2013, z. 1
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Olejniczak, Adam;; Panowicz-Lipska, Janina;; Szwarc, Andrzej J.
  Profesor dr, dr h.c. Zbigniew Radwański (1924-2012) (Adam Ol e j n i c z a k, Janina P a n o w i c z - L i p s k a), s. 311-317; Prof. dr hab. Aleksander Tobis (1932-2012) (Andrzej J. S z w a r c), s. 317-319
 • Item
  SPRAWOZDANIA I INFORMACJE RPEiS 75, 2013, z. 1
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Sokołowski, Marcin; Piątek, Wojciech
  Uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej Profesorowi Marianowi Kępińskiemu (Marcin S o k o ł o w s k i), s. 305-307; „Aktualne problemy postępowania egzekucyjnego w administracji”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Wojciech P i ą t e k), s. 307-310
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA RPEiS 75, 2013, z. 1
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Dworek, Jagoda;; Kańduła, Sławomira;; Duliniec, Aleksandra;; Flejterski, Stanisław
  Adam Czerniak, Tomasz Dołęgowski, Jacenty Siewierski, Religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych, Warszawa 2011 (rec. Jagoda D w o r e k), s. 295-297; Maria Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012 (rec. Sławomira K a ń d u ł a), s. 297-299; Katarzyna Perez, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Warszawa 2012 (rec. Aleksandra D u l i n i e c), s. 299-301; Tomasz Sobczak, Ekonomiści czytani, ale nie słuchani. Działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach 1957-2006, Warszawa 2012 (rec. Stanisław F l e j t e r s k i), s. 301-303
 • Item
  Próba przeglądu uzasadnień restytucji dóbr kultury
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2013) Tokarczyk, Roman A.