Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Antropofagia i stosunki międzynarodowe. Fabrykacja kanibalizmu i anarchiczności
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2015) Gałganek, Andrzej
  W artykule autor stawia tezę o analogii i dyskursywnych związkach między antropofagią i fabrykacją anarchiczności a nauką o stosunkach międzynarodowych i fabrykacją anarchiczności jako istoty międzynarodowości. Odwołując się do tezy Williama Arensa o konieczności uznania antropofagii za dyskursywną praktykę w relacjach miedzy społecznościami i w oparciu o wybrane relacje z podróży ukazano przyczyny i sposób fabrykowania kanibalizmu jako uzasadnienia dla praktyk podboju, kolonializmu, prozelityzmu i eksterminacji. Podobnie, odwołując się do analizy filozofii politycznej T. Hobbesa, ukazano brak zasadności w jej wykorzystaniu do sformułowania tezy o anarchiczności stosunków międzynarodowych jako najważniejszej regule według której są one zorganizowane. Autor stawia tezę, że fabrykacja anarchiczności jako istoty międzynarodowości była produktem rodzących się na przełomie XIX i XX wieku nauk politycznych i nauki o stosunkach międzynarodowych oraz prawa międzynarodowego. Ostatecznie, tak jak dyskurs o kanibalizmie jest trudny do wymazania, równie trudno usunąć z nauki o stosunkach międzynarodowych tezę o ich anarchiczności definiującej narodowe tożsamości poprzez odniesienie do „innego”. W rezultacie fundament dla polityk zagranicznych nadal stanowią wyrastające z dyskursu o anarchiczności fabrykacje „innych”.
 • Item
  Dziedzictwo IRE: współczesny model samoorganizacji dziennikarzy śledczych na świecie
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2015) Adamczyk, Wojciech
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o wpływ modelu organizacyjnego Investigative Reporters and Editors na powstające od kilku dekad na całym świecie stowarzyszenia dziennikarzy śledczych. Autor omawia rozwój struktur zrzeszających reporterów dochodzeniowych w różnych państwach, w szczególności przyjętych przez nie form działania oraz celów. Rosnąca liczba oraz globalny charakter tego zjawiska prowadzi do instytucjonalizacji dziennikarstwa śledczego na świecie. Scharakteryzowane zostały w artykule wybrane organizacje, w szczególności te, które zaadaptowały model wypracowany przez IRE. W odniesieniu do pozostałych stowarzyszeń dziennikarskich autor wskazuje na przyczyny odrzucenia formuły wypracowanej przez amerykańskich muckrakerów.
 • Item
  Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty logistyczne
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2015) Skarżyński, Mirosław
  W artykule przedstawiono różnorodność uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i wykazano potrzebę badania jego aspektów logistycznych. Zaprezentowano poglądy amerykańskie na rolę logistyki w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono i dokonano oceny treści podstawowych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pod względem zawartości problematyki logistyki. Na końcu artykułu zawarto wnioski i postulaty.
 • Item
  Straż miejska i gminna w obliczu demokracji partycypacyjnej
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2015) Magiera, Maciej
  Demokracja partycypacyjna, obecnie jakże masowo propagowana i wdrażana, z jednej strony doprowadziła do powstania straży gminnej (miejskiej), lecz z drugiej narzuciła jej pewne ograniczenia. Społeczeństwo polskie zapomniało o zawężonym charakterze tej formacji i zaczęło wymagać od niej aktywności adekwatnej dla Policji. Dodatkowo w wyniku zawiązania się społecznej potrzeby kompleksowego minimalizowania ryzyka pojawił się dylemat nad umiejscowieniem straży w systemie bezpieczeństwa publicznego, co nasila niejasności wokół niej i pogarsza jej odbiór społeczny.
 • Item
  Program i działalność CasaPound Italia a model antypartii Ryszarda Herbuta
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2015) Józefowicz, Maria
  CasaPound Italia, której program i model organizacyjny są przedmiotem analizy, jest jednym z największych skrajnie prawicowych ugrupowań społeczno-politycznych działających obecnie we Włoszech. Celem artykułu jest prezentacja programu, struktury organizacyjnej oraz zasad działania CasaPound w aspekcie modelu antypartii sformułowanego przez Ryszarda Herbuta. Teoretycznym tłem dla przedstawienia modelu antypartii są wyniki badań dotyczące konceptualizacji pojęcia antypartyjności i antypartyjnych nastawień. Analiza przeprowadzanych kampanii, propagowanych wartości, wysuwanych haseł oraz sposobów podejmowania wyzwań przez CasaPound Italia prowadzi do odpowiedzi na pytanie czy można posłużyć się modelem Herbuta do deskrypcji i usystematyzowania profilu organizacji.