Doktoraty (WN)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 237
 • Item
  Przekład niemieckich przymiotników złożonych na język polski na podstawie powieści Elfriede Jelinek
  (2023) Kurzaj, Anna; Kubaszczyk, Joanna
  W niniejszej rozprawie podjęto temat przekładu niemieckich przymiotników złożonych na język polski w literaturze. Przymiotniki złożone stanowią niezwykle produktywną formację słowotwórczą w języku niemieckim, w języku polskim natomiast forma ta nie pojawia się równie często. Takie różnice językowe mogą prowadzić do trudności w przekładzie, zwłaszcza w utworach literackich, w których forma pełni ważne funkcje estetyczne. Główne pytanie badawcze postawione w pracy dotyczy związku zmiany form morfologicznych użytymi w przekładzie z przesunięciami tłumaczeniowymi. Materiał badawczy obejmuje 6 powieści Elfriede Jelinek: „Die Liebhaberinnen”, „wir sind lockvögel baby!”, „Die Ausgesperrten”, „Lust”, „Die Kinder der Toten” oraz „Gier”. W opisie i analizie materiału wykorzystano założenia morfologii i gramatyki konstrukcyjnej, aby określić przesunięcia między oryginałem a przekładem. Przedstawiono regularności w przekładzie i wskazano na struktury, które stanowią dobre ekwiwalenty niemieckich złożeń. We wnioskach określono, do jakich przesunięć może prowadzić użycie poszczególnych form w tekście docelowym. Stwierdzono także, że w procesie tłumaczenia obrano dominantę leksykalną. Istnieją jednak formy kompensacyjne, które adekwatnie mogą oddawać informacje stylistyczne i estetyczne oryginału. This thesis deals with the translation of German compound adjectives into Polish in literature. Compound adjectives are an extremely productive word formation in German, while in Polish this form does not appear as often. Such linguistic differences can lead to difficulties in translation, especially in literary works in which the formal level has important aesthetic functions. The main research question posed in the study concerns the relationship between the change of morphological forms used in translation and translation shifts. The research material includes 6 novels by Elfriede Jelinek: "Die Liebhaberinnen", "wir sind lockvögel baby!", "Die Ausgesperrten", "Lust", "Die Kinder der Toten" and "Gier". In describing and analyzing the material, the principals of Construction Morphology and Grammar were used to identify shifts between the original and the translation. Regularities in the translation were depicted and the structures that are good equivalents of German compounds were pointed out. In the conclusion, it was determined what shifts the use of particular forms in the target text can lead to. It was also found that lexical dominant was chosen in the translation process. However, there are compensatory forms that can adequately reflect the stylistic and aesthetic information of the original. Diese Arbeit widmet sich der Übersetzung von deutschen Adjektivkomposita in der polnischen Literatur. Adjektivkomposita sind im Deutschen eine sehr produktive Wortbildungsform, während im Polnischen diese Form nicht so oft auftritt. Solche Sprachunterschiede können zu Schwierigkeiten beim Übersetzen führen, vor allem in literarischen Werken, in denen die formale Ebene wichtige ästhetische Funktionen hat. Die Hauptforschungsfrage der Arbeit betrifft den Zusammenhang zwischen der Formveränderung im Zieltext und Übersetzungsverschiebungen. Das Untersuchungsmaterial umfasst 6 Romane von Elfriede Jelinek: "Die Liebhaberinnen", "Wir sind lockvögel baby!", "Die Ausgesperrten", "Lust", "Die Kinder der Toten" und "Gier". Bei der Beschreibung und Analyse des Materials wurden die Ansätze der Konstruktionsmorphologie und -grammatik verwendet, um Verschiebungen zwischen dem Original und der Übersetzung zu bestimmen. Es wurden Regelmäßigkeiten beim Übersetzen dargestellt sowie es wurde auf die Strukturen verwiesen, die gute Äquivalente zu deutschen Komposita bilden. In den Schlussfolgerungen wurden die Verschiebungen genannt, zu denen die Verwendung bestimmter Formen im Zieltext führen kann. Es wurde festgestellt, dass im Übersetzungsprozess lexikalische Dominanz gewählt wurde. Es gibt aber Kompensationsmaßnahmen, die stilistische und ästhetische Informationen des Originals gut wiedergeben.
 • Item
  Tendencje socjolingwistyczne i funkcje pragmatycznodyskursywne zjawisk językowo-dialektalnych w komunikacie reklamowym paleotelewizji włoskiej – analiza przekazu medialnego w „Carosello” (1957-1977)
  (2023) Giusto, Marcello; Kwapisz-Osadnik, Katarzyna
  Poniższa praca ma na celu analizę socjolingwistyczną języka przekazu telewizyjnego w niepowtarzalnym programie reklamowym Carosello emitowanym na przestrzeni dwudziestu lat, od 1957 do 1977 roku, w okresie paleotelewizji włoskiej, w którym – wśród innych czynników – media umożliwiały widzom kontakt ze standardowym językiem włoskim i wspierały jego naukę. Bezpośrednim celem pracy jest przede wszystkim zidentyfikowanie repertuaru językowego, w ramach którego przebiegała wypowiedź przekazu reklamowego, jak i wyodrębnienie funkcji pragmatyczno-dyskursywnych, które w sposób prawdopodobny poprzedzałyby wybór odmian języka obecnych w tych komunikatach. Aby dokonać selekcji i analizy badanego zbioru, skoncentrowano uwagę na przełączaniu kodów (code-switching, code-mixing, tagswitching), traktując te zjawiska jako moment kulminacyjny nacechowania językowego i funkcjonalnego w tekstach pochodzących z Carosello. The aim of the present work has been the sociolinguistic analysis of media language in the one of a kind advertising programme Carosello, broadcast over the course of twenty years, from 1957 to 1977, in the era of the so-called Italian paleotelevision, the time when the media gave the viewers exposure to the standard Italian and enabled its acquisition. The main aim of this research has been to identify the linguistic repertoire of the language in the advertising messages and pragmatic-discursive functions, which probably determined the choice of language varieties present in them. The selection and analysis of the corpus was centred around the phenomena associated with the relation between language codes (codeswitching, code-mixing, tag-switching), treating them as the culminating point of linguistic and functional characteristics of the texts from Carosello in the examined corpus. La presente ricerca ha per oggetto l’analisi sociolinguistica del parlato trasmesso televisivo del programma pubblicitario unico nel suo genere Carosello, andato in onda per vent’anni, dal 1957 al 1977, periodo incluso nella cosiddetta era paleotelevisiva italiana, nella quale – fra gli altri fattori – i media favorirono il pubblico nell’avvicinamento enell’apprendimento della lingua italiana. L’obiettivo è innanzitutto quello di individuare il repertorio linguistico entro il quale si muoveva il parlato trasmesso dei comunicati pubblicitari nonché la mappatura delle funzioni pragmatico-discorsive cheplausibilmente starebbero a monte alla scelta delle varietà in essi presenti. Per compiere la selezione el’analisi si è concentrata l’attenzione sui fenomeni di contatto fra i codici (code-switching, code-mixing, tagswitching), considerandoli il momento culminante della marcatezza linguistica e funzionale nei testi dei caroselli del corpus d’indagine.
 • Item
  Reprezentacje Odessy i Sarajewa w literaturach słowiańskich w kontekście współczesnych badań nad przestrzenią kulturową
  (2023) Siekierska, Marta; Waligórska-Olejniczak, Beata. Promotor; Stryjakowska, Anna. Promotor pomocniczy
  Niniejsza rozprawa jest poświęcona obrazom Odessy i Sarajewa w literaturach słowiańskich w kontekście współczesnych teorii nad przestrzenią kulturową. Głównym zadaniem była analiza sposobu reprezentacji wspomnianych miast w literaturze bośniackiej i rosyjskiej. Rozprawa podzielona jest na sześć rozdziałów, wstęp oraz zakończenie. Rozprawie towarzyszą streszczenia w języku polskim i angielskim, bibliografia oraz aneks, w którym znalazły się przetłumaczone na język rosyjski cytaty w języku bośniackim, które przywoływane są w tekście pracy w swoim oryginalnym brzmieniu. W celu przeprowadzenia analizy na wstępie konieczne było przedstawienie wybranych współczesnych teorii przestrzennych. Teorie, które potencjalnie mogły znaleźć zastosowanie w interpretacji analizowanych dzieł zostały omówione w rozdziale pierwszym. Rozdział drugi i czwarty przedstawiają oddzielne, pomniejsze stany badań, dotyczące odpowiednio Sarajewa i Odessy. Najobszerniejszy, trzeci, rozdział to interpretacja wybranych utworów autorów sarajewskich. W rozdziale trzecim została podjęta próba analizy i identyfikacji roli przestrzeni w omawianych utworach oraz sprawdzenia, w jaki sposób miasto wpływa na bohaterów lub przeciwnie, w jaki sposób bohaterowie utworów kształtują określoną przestrzeń miejską. Z kolei dwa ostatnie rozdziały pracy, piąty i szósty, zawierają interpretację przestrzeni w powieściach-sagach osadzonych w Odessie. W podsumowaniu pracy znalazły się wnioski, dotyczące sposobu ilustrowania tytułowych miast w utworach literackich.
 • Item
  Od samopoznania do autonomii. Rozwijanie świadomości metapoznawczej w nauce języków obcych z zastosowaniem dialogu coachingowego (autonomizującego)
  (2023) Bieniecka-Drzymała, Katarzyna; Aleksandrzak, Magdalena. Promotor; Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia. Promotor
  Celem rozprawy jest stwierdzenie, jaki może być potencjał i ograniczenia dialogu coachingowego w rozwijaniu zindywidualizowanej i ustrukturalizowanej aktywności metapoznawczej i autonomii w kształceniu językowym na poziomie studiów neofilologicznych. Rozdział 1 rozprawy prezentuje dwa paradygmaty współczesnej glottodydaktyki kluczowe dla przyjętej koncepcji uczenia się i nauczania – autonomizujący i mediacyjny. Uzupełnia go rozdział 2 zawierający przegląd najważniejszych nurtów i podejść, leżących u podstawy tych paradygmatów. Rozdział 3 służy prezentacji założeń i problemów typowych dla badań nad świadomością metapoznawczą i metapoznawczymi aspektami uczenia się. Rozdział 4 zawiera omówienie wybranych koncepcji i badań w zakresie sposobów stymulowania aktywności metapoznawczej stosowanych obecnie w kształceniu obcojęzycznym. Rezultatem syntezy treści tych rozdziałów jest podjęta w rozdziale 5 prezentacja koncepcji dialogu coachingowego w obszarze nauki języków obcych. Część empiryczną pracy otwiera rozdział 6, zawierający pytania badawcze i wybór metody badawczej. Rozdział 7 służy opisowi projektu badawczego, a także prezentacji i analizie wyników badania. Rozdział kończy omówienie wyników w świetle postawionych pytań badawczych. W rozdziale 8 przedstawiono ogólne wnioski z badania, implikacje metodologiczne i dydaktyczne oraz dezyderaty badawcze.
 • Item
  Taoistyczne formuły pseudomedyczne i magiczne: Studium języka i tekstu pisanego na podstawie rękopisu Mi jue qi shu (Zhu you ke 05953) z Narodowej Centralnej Biblioteki Tajwanu
  (2022) Muchowska, Joanna Zyta; Kordek, Norbert. Promotor
  Podstawą rozprawy jest materiał tekstowy rękopisu 秘訣竒書 Mijue qishu, a także paralelny materiał tekstowy w rękopisach Unschuld 8070 i Unschuld 8407 oraz w Zangwai daoshu 藏外道書, wolumin XXVI. Przedmiotem rozprawy są formuły zapisane w woluminach I oraz II (do folio 17). Składają się na nie wzory talizmanów typu zishi i częściowo fushi (talizmany Północnej Chochli) oraz metateksty do tych talizmanów, w tym zaklęcia. Zasadniczymi celami badań podjętych w ramach rozprawy są opis formuł na poziomie semantyczno-tekstowym i pragmatyczno-tekstowym, w tym próba odczytania tekstu talizmanów typu zishi, oraz edycja krytyczna tekstu wybranych formuł. Rezultaty przedstawione zostały w rozdziałach 8. oraz 10. i 11. Rozdział ósmy przedstawia wyniki analizy tekstologicznej formuł. Omówione zostały w nim m.in. zagadnienia budowy tekstów talizmanów, metatekstów (tekstów instrukcji do talizmanów oraz zaklęć), a także zagadnienia języka tych tekstów, w szczególności w zakresie frazeologii i leksyki. Zamieszczono także pięć słowników leksemów charakterystycznych dla tekstów formuł zhuyou, w tym słowniki kryptogramów oraz czasowników egzorcystycznych. W rozdziale dziesiątym przedstawiona została hipoteza odczytu, opracowana na podstawie danych tekstowych w rękopisach Zhuyou ke 05953, Unschuld 8070 i w Zangwai daoshu oraz na podstawie analizy semantycznej tekstów talizmanów. Jedenasty rozdział zawiera polskie wydanie, z przekładem i aparatem krytycznym, tekstu stu wybranych formuł z rękopisu Zhuyou ke 05953.