Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2017 r. (sygn. I OPS 3/17)
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Rozczyński, Beniamin
  Złożenie wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty przez osobę uprawnioną w terminie określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 169, poz. 1418 z późn. zm. – obecnie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2097 z późn. zm.) skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego również w stosunku do wszystkich pozostałych uprawnionych w rozumieniu art. 3 tej ustawy.
 • Item
  Split payment – charakterystyka oraz wpływ na uszczelnianie luki podatkowej w podatku od towarów i usług
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Żak, Agata
  Podatek od towarów i usług jest jednym ze sztandarowych podatków. Ustawodawca podejmując się zapobieganiu występowania oszustw podatkowych oraz wyłudzeń wprowadza liczne rozwiązania. Jednym z wdrożonych rozwiązań jest mechanizm podzielonej płatności. W niniejszym artykule zostało przedstawione pojęcie luki podatkowej oraz uwarunkowania, od których zależy jej występowanie. Następnie w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz prawa bankowego analizie została poddana charakterystyka mechanizmu podzielonej płatności. Omówiona została także nowa regulacja dotycząca obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w wybranych sektorach oraz jej korzystny wpływ na uszczelnianie luki podatkowej w podatku od towarów i usług i niwelowanie występowania oszustw podatkowych.
 • Item
  Przestępstwo napaści i znieważenia przedstawiciela obcego państwa
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Stankiewicz, Jakub
  W artykule przedstawiono przestępstwo napaści i znieważenia przedstawiciela obcego państwa. Punktem wyjścia czynionej analizy jest regulacja prawa międzynarodowego publicznego, która określa dyrektywy kształtowania przepisów karnoprawnych wobec przestępstwa tzw. „obrazy dyplomatycznej” w państwach-stronach Konwencji o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom. W artykule autor wskazuje na międzynarodowy charakter regulacji art. 136 k.k. Opis znamion typu czynu zabronionego poprzedzony został syntetycznym rysem historycznym. W opracowaniu zamieszczono dane statystyczne odnoszące się do częstotliwości popełniania przestępstwa tzw. „obrazy dyplomatycznej”.
 • Item
  System Rady Europy wobec ochrony praw kobiet
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Nawrot, Katarzyna
  Problematyka praw kobiet jest stale poruszanym zagadnieniem w kwestii publicznej. Początki walki o równość płci sięgają XVIII wieku, jednak kobiety wciąż padają ofiarami dyskryminacyjnych praktyk. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie podstawowych nurtów feminizmu jako ruchu walczącego o równouprawnienie płci oraz jaki wpływ na sytuację prawną kobiet miała zrodzona z niego feministyczna jurysprudencja. W dalszej części zarysowano mechanizmy antydyskryminacyjne w systemie Rady Europy oraz sposób ochrony kobiet w sferze zatrudnienia. Artykuł wieńczy przedstawienie kilku wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Item
  Znaczenie moralności płatniczej dłużnika jako przesłanki upadłości konsumenckiej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Mizerski, Dominik
  Artykuł prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z upadłością konsumencką nie tylko w świetle polskich przepisów, ale także regulacje upadłości konsumenckiej w wybranych porządkach prawnych państw europejskich. Opracowanie podkreśla w szczególności znaczenie moralności płatniczej dłużnika jako jednej z przesłanek tej instytucji. Wskazuje, że głównym celem badania niniejszej przesłanki jest uniemożliwienie oddłużenia dłużników, którzy działają na szkodę swoich wierzycieli. W opracowaniu poruszono również kwestię związaną ze zmianą znaczenia pojęcia moralności płatniczej dłużnika na przestrzeni kolejnych ustaw obowiązujących w Polsce, które regulowały procedurę upadłości konsumenckiej oraz zaprezentowano konsekwencje związane ze stosowaniem konkretnego znaczenia moralności płatniczej dłużnika. Zwrócono uwagę na konieczność stworzenia takiej konstrukcji upadłości konsumenckiej, która zabezpieczy interesy prawne zarówno dłużników, jak i wierzycieli.