Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Glosa częściowo krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2018 r. (sygn. III CZP 11/18)
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020) Sztandera, Filina
  Tekst stanowi częściowo krytyczną polemikę dotyczącą uchwały SN z dnia 17 maja 2018 r., III CZP 11/18, w której Sąd Najwyższy stwierdza, że rodzicom dorosłego dziecka, które jest ubezwłasnowolnione całkowicie z powodu niepełnosprawności umysłowej i dla którego ustanowiono opiekuna, nie przysługuje uprawnienie do żądania rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy o sposobie utrzymywania kontaktów z tym dzieckiem. Teza ta zasługuje na aprobatę, lecz jej uzasadnienie jest niewyczerpujące i oparte na błędnych ustaleniach. Podstawą wspomnianego uprawnienia nie jest ani przepis art. 87 k.r.o. ani przepisy art. 113–1136 k.r.o. Wzajemne obowiązki wsparcia i kontaktu rodziców oraz dzieci, oparte na więzi rodzinnej, mają charakter osobisty i nie są opatrzone sankcją bezpośredniego przymusu państwowego. Sąd Najwyższy pomija jednak znaczenie instrumentów nadzoru sądu opiekuńczego nad sprawowaniem opieki przez opiekuna, w tym w szczególności zarządzenia nadzorcze (art. 168 k.r.o.), które są wiążące dla opiekuna. Wskutek stosowania instrumentów nadzoru nie dojdzie co prawda do sądowego ustalenia kontaktów rodziców z dorosłym dzieckiem, ale niejako pośrednio instrumenty te mogą uskutecznić kontakt ubezwłasnowolnionego całkowicie z rodzicami, gdy nie stoi temu na przeszkodzie jego dobro.
 • Item
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2018 r. (sygn. I CSK 179/18)
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020) Rutkowski, Michał
  W glosie przedstawiono kwestię ochrony konsumentów przed stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych przez przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeniowych. Omówione zostały dwie płaszczyzny: stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych sensu stricto oraz ich konsekwencji w postaci użycia w umowach z konsumentami klauzul abuzywnych. Ich egzemplifikacją w przytoczonym stanie faktycznym sprawy jest opłata likwidacyjna pochłaniająca całość zgromadzonych przez ubezpieczonego składek. Na tym tle analizie poddano ocenę charakteru prawnego umowy łączącej towarzystwo ubezpieczeniowe z konsumentem dokonaną przez Sąd Najwyższy oraz przyjęte w orzeczeniu środki mające na celu przeciwdziałać stosowaniu nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorcę.
 • Item
  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. (sygn. I ACa 768/18)
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020) Denys, Adriana
  Glosa omawia aktualną problematykę uznawania tożsamości narodowej za dobro osobiste. Opracowanie zawiera argumenty wskazujące, że tożsamość narodowa, wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego, nie powinna podlegać cywilnoprawnej ochronie ze względu na niespełnianie konstrukcyjnego wymogu indywidualizacji idealnego interesu oraz brak możności sformułowania wszystkich roszczeń cywilnoprawnych chroniących to dobro. W glosie omówiono również kwestię kultu pamięci osoby zmarłej. Naruszenie komfortu psychicznego nie będzie naruszeniem dobra osobistego, gdy niespełniony jest wymóg indywidualizacji, nie tylko podmiotu, którego dobro osobiste zostało naruszone, ale i osoby zmarłej, co Sąd Apelacyjny powinien przeanalizować.
 • Item
  Sztuczna inteligencja w zarządach i radach nadzorczych spółek. Propozycja regulacji oparta na prawie rzymskim
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020) Wyszyński, Filip
  Sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. W artykule uwaga została skoncentrowana na problematyce sztucznej inteligencji i możliwości jej ewentualnego zastosowania w spółkach kapitałowych. Jako tezę artykułu przyjęto spostrzeżenie, że sztuczna inteligencja powinna zostać wykorzystana do prowadzenia spraw spółki jako działalności zarządu oraz do czynności nadzorczych jako podmiot w radzie nadzorczej spółki. Taka konstrukcja prawna jest jednak niemożliwa na gruncie obecnie obowiązującego prawa spółek. Wobec tego jako postulat de lege ferenda powstał postulat uregulowania pozycji prawnej sztucznej inteligencji w prawie polskim z zastosowaniem analogii do pozycji prawnej niewolnika w prawie rzymskim. W opracowaniu połączono elementy postulatywne ze spojrzeniem komparatystycznym w odniesieniu do tradycji prawa rzymskiego.
 • Item
  Sankcja kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020) Walczak, Robert
  Na rynku kredytu konsumenckiego w Polsce dochodzi do dość częstych nadużyć. Zdarza się, że kredytodawcy wykorzystując swoją silniejszą pozycję doprowadzają do kształtowania praw i obowiązków konsumentów na ich znaczną niekorzyść, a także nie dopełniają ciążących na nich obowiązków informacyjnych. Tym samym ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu w 2001 roku do polskiego systemu prawa sankcji polegającej na pozbawieniu kredytodawcy przewidywanego zysku. Sankcja kredytu darmowego ma na celu odstraszenie kredytodawców od dokonywania naruszeń, przez co przeciętny konsument objęty jest ochroną przed nierzetelnym działaniem kredytodawcy w ramach zawieranej z nim umowy o kredyt konsumencki. Jednocześnie dopiero od pewnego czasu da się zauważyć rosnącą tendencję do częstszego stosowania sankcji w orzecznictwie sądów. Przedmiotem pracy jest analiza powołanej sankcji zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie. W niniejszym artykule stawia się pytania co do praktycznego jej zastosowania a także podejmuje polemikę z dotychczasowym dorobkiem doktryny w tym zakresie.